Академія управління персоналом icon

Академія управління персоналом


знайти схожі
НазваАкадемія управління персоналом
Сторінка38/38
Дата конвертації12.02.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Характеристика
Характеристика — це документ, у якому оцінюються ділові та
моральні якості особи. Вона подається при вступі до середніх і ви-
щих навчальних закладів, при висуванні на виборні посади, при ате-
стаціях та в інших випадках. Характеристики видаються адміністра-
цією підприємства (організації, навчального закладу) на прохання
працівника (студента, практиканта тощо).
Характеристика складається із таких реквізитів:
1. Назва виду документа — Характеристика — угорі аркуша.
2. Анкетні дані особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, учений
ступінь і звання, рік народження (у родовому відмінку), осві-
та. Ці дані розташовуються у стовпчик справа.
3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на
підприємстві, просування по службі, рівень професійної май-
стерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за
яким фахом.
4. Власне характеристика, у якій зазначають:
• ставлення до роботи (навчання);
• підвищення професійного та наукового рівня;
• стосунки в трудовому (навчальному) колективі;
• нагороди, заохочення (стягнення).
5. Призначення характеристики.
6. Дата складання.
7. Підпис відповідальної службової особи, печатка організації,
що видала характеристику.
Текст характеристики викладається від третьої особи.
Особливості характеристик покажемо на двох зразках.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Петренка Максима Сергійовича,
плиточника-облицювальника БМУ-7,
1981 року народження,
освіта середня спеціальна
Петренко Максим Сергійович працює плиточником-облицювальни-
ком у БМУ-7 з вересня 1998 року. За час роботи на підприємстві виявив
себе як кваліфікований фахівець. У жовтні 1999 р. йому було присвоєно
4 розряд. Роботу виконує якісно, відповідально ставиться до своїх обо-
в’язків. Дисциплінований.
155

Постійно підвищує свій професійний рівень. Опанував суміжну про-
фесію муляра. З вересня 1999 р. навчається на заочному відділенні Київ-
ського університету будівництва та архітектури.
Бере участь у житті колективу, входить до складу комісії з охорони
праці.
Має шану в колег. Доброзичливий, комунікабельний, увічливий.
Характеристику видано для подання у Печерський РВК м. Києва.
Директор БМУ-7
(підпис)
С. С. Салій
Печатка
Дата
ХАРАКТЕРИСТИКА
Півник Ірини Андріївни,
доцента кафедри іноземних мов
Київського інституту Сухопутних військ,
1960 року народження, освіта вища
Півник Ірина Андріївна працює викладачем іноземних мов у Київсь-
кому інституті Сухопутних військ з вересня 1985 року. За час роботи в
інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим
викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному
рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій про-
фесійний рівень.
Ірина Андріївна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предме-
та, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Викладач упро-
ваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іно-
земною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва.
Ірина Андріївна постійно займається науковою роботою: бере ак-
тивну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-мето-
дичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови.
Протягом 5 років Півник І. А. очолює предметно-методичну комісію,
допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяль-
ності колег.
Ірина Андріївна — серйозна, доброзичлива і комунікабельна люди-
на, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри
та у курсантів заслуженим авторитетом і повагою.
Характеристика видана для подання до ….
Завідувач кафедри
В. М. Сокирко
іноземних мов
Дата
156

§  46.  ОСОБИСТІ  ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
Заява
Заява — це документ, що містить прохання або пропозицію. Зая-
ва може адресуватися установі чи посадовій особі. При складанні за-
яви необхідно дотримуватися такої форми:
• прізвище, ім’я, по батькові і посада особи чи назва організації,
яким адресується заява;
• прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса заявника;
• назва виду документа (Заява);
• виклад прохання, пропозиції тощо;
• перелік документів, що додаються до заяви;
• дата;
• підпис.
Наприклад:
Директорові школи № 46
Жовтневого району м. Києва
Пироговій Г. О.
Губенко Валентини Андріївни,
яка мешкає за адресою:
Київ-65, вул. Каблукова 8, кв. 30
Заява
Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Ми-
колаївну 1994 року народження.
Додаток: 1. Копія свідоцтва про народження.
2. Медична довідка.
Підпис
15 липня 2001 р.
157

 Директорові ПТУ № 14
 Василенкові В. І.
Півня Віталія Олександровича,
який мешкає за адресою:
030124, Київ-124,
вул. Гарматна, 25, кв. 46
Заява
Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю елект-
розварник. У 2000 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва.
До заяви додаю:
1) атестат про середню освіту;
2) характеристику зі школи;
3) медичну довідку (форма № 086-У);
4) 4 фотокартки.
Підпис
12 липня 2000 р.
Директорові заводу “Супутник”
Краківському В. П.
технолога цеху № 14
Сидоряченка Сергія Сергійовича
Заява
Прошу звільнити мене з посади у зв’язку із вступом на денне відділен-
ня  юридичного  факультету  Київського  національного  університету
ім. Т. Г. Шевченка.
Підпис
25 серпня 2000 р.
Директорові ЗАТ “Сатурн”
Арутіну А. А.
виконроба будівельної дільниці № 2
Михайленка Олексія Івановича
Заява
Прошу надати мені кредит у розмірі 1000 (тисяча) гривень. Зобов’я-
зуюсь повернути зазначену суму до 1 червня 2001 р.
Підпис
17 лютого 2001 р.
158

Доручення
Доручення — це документ, за яким організація чи окрема особа
надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.
Доручення можуть видаватися на одержання грошових і товар-
но-матеріальних цінностей, на представництво в органах суду, на
розпорядження майном, здійснення банківських операцій тощо.
Розрізняють офіційні й особисті доручення. Офіційні доручення
оформлюються організацією, підприємством тощо. Вони, у свою
чергу, поділяються на разові, спеціальні й загальні. Разове доручен-
ня видається на виконання одноразової дії, найчастіше на отриман-
ня товарно-матеріальних цінностей. Спеціальне доручення уповно-
важує службову особу на здійснення (у межах певного періоду часу)
однотипних  вчинків,  як-от:  представництво  в  органах  суду,
здійснення господарських, транспортних, банківських операцій. За-
гальне доручення засвідчує право здійснення операцій, пов’язаних з
управлінням майном.
Реквізитами офіційного доручення є:
• назва організації, що видає доручення (позначена на бланку
або на штампі, проставленому у верхньому лівому куті арку-
ша);
• назва виду документа (Доручення);
• номер доручення і дата видачі;
• посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається дору-
чення;
• назва організації, від якої мають бути отримані товарно-мате-
ріальні цінності;
• номер  і  дата  супровідного  документа  (наряду,  рознарядки
тощо);
• термін дії доручення;
• зразок підпису особи, якій видано доручення;
• назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей
(паспорт, посвідчення);
• підписи службових осіб, що видали доручення;
• печатка організації, що видала доручення.
Наведемо зразок офіційного доручення.
159

ДОРУЧЕННЯ
Місто Київ
21 жовтня 2000 р.
Видане Закритим акціонерним товариством “Меридіан” у тому, що
юрисконсульту  Соболенкові  Василю  Васильовичу  доручається  вести  у
Шевченківському райсуді м. Києва громадянську справу з позову Кравчен-
ка Сергія Юрійовича про відшкодування збитків у зв’язку із профзахворю-
ванням.
Для виконання представницьких функцій Соболенкові В. В. надаються
такі права: визнати позов, заперечити позов, надати докази, отримати
копії судових документів.
Доручення дійсне до 21 грудня 2000 р.
Генеральний директор
ЗАТ “Меридіан”
Підпис
 О. Т. Хмара
ДОРУЧЕННЯ
Місто Київ
22 лютого 2001 р.
Видане Бойчуку Олексієві Івановичу, що мешкає за адресою: Київ- 124,
вул. Сенченка, буд. 8, кв. 77, у тому, що він уповноважується вести спра-
ви від імені ТОВ “Глорія” в усіх державних, приватних і громадських ус-
тановах, підприємствах та організаціях, бути представником у право-
охоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в органах
судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом позивачеві,
відповідачеві, третій особі та потерпілому.
Для виконання представницьких функцій ТОВ “Глорія” надає Бойчуку
О. І. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отриму-
вати необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю
майно, розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші
дії, пов’язані з цим дорученням.
Повноваження з цього доручення не можуть передаватися іншим осо-
бам.Доручення дійсне протягом трьох років, а саме до 21 лютого 2004 року.
Генеральний директор
ТОВ “Глорія”
Підпис
О. П. Гайдук
160

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій.
Як правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового
переказу і т. ін. Ось кілька зразків особистих доручень.
ДОРУЧЕННЯ
Я, Петров Геннадій Васильович, доручаю вести справу з оформлення
отримання квартири у кооперативі “Молодіжний” Рижову Вікторові
Михайловичу.
Підпис
25.02.2001 р.
Підпис Петрова Г. В. засвідчую
Начальник ЖЕК № 5
 Підпис
О. О. Сніжко
25.02.2001 р.
ДОРУЧЕННЯ
Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у бухгалтерії заводу
належну мені зарплату за січень 2001 р. Любченку Василеві Васильовичу
за його паспортом серії МА № 611554, виданим Печерським РУГУ МВС
України у м. Києві 26 грудня 1995 р.
Підпис
11.03.2001 р.
Підпис Гнатенка І. К. засвідчую
Начальник відділу кадрів
Підпис
 С. С. Гришко
Розписка
Розписка  —  це  документ,  який  підтверджує  отримання  доку-
ментів,  грошей,  товарів  тощо.  Розписка  оформлюється  за  такою
формою:
• назва виду документа (Розписка);
• прізвище, ім’я, по батькові і посада того, хто дає розписку;
• прізвище, ім’я, по батькові і посада того, кому дається розпис-
ка;
• перелік того, що передається;
• дата;
• підпис отримувача.
161

Для матеріальних цінностей повинне даватися повне наймену-
вання, кількість отриманих предметів. Грошові суми обов’язково
вказуються цифрами і прописом.
Ось кілька зразків розписки.
РОЗПИСКА
Я, Матвійчук Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ
№ 13 м. Києва, отримав від завскладу туристичної бази “Гірська” Крило-
ва Олега Вікторовича 25 (двадцять п’ять) пар лиж для триденного похо-
ду.
Підпис
05.01.2000 р.
РОЗПИСКА
Я, Іванисенко Ірина Андріївна, одержала від Пєтушкової Ірини Ада-
мівни 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Зобов’язуюсь повернути цю суму до
15.09.2001 р.
Підпис
08.04.2000 р.
§  47.  ІНФОРМАЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
Службові  записки
Службова записка — це документ, який використовується для ви-
рішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова
записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також
інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось зав-
дання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, ви-
робничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових за-
писок є доповідна та пояснювальна записки.
Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформа-
ція про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану ро-
боту. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора.
Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи
чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої
організації (установи). Складається цей документ за вказівкою ке-
рівника або з ініціативи автора.
162

Пояснювальна записка — це документ, який з’ясовує зміст окре-
мих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту
тощо) або пояснює причини певного вчинку, події.
Службові записки містять такі реквізити:
1) назва структурного підрозділу;
2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається запис-
ка (у давальному відмінку);
3) посада, прізвище ім’я та по батькові (або ініціали) укладача
(у родовому відмінку без прийменника від);
4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Допо-
відна записка);
5) дата;
6) текст: описова частина і пропозиції;
7) посада,  прізвище  та  ініціали  особи,  яка  подає  записку,  її
підпис.
Наведемо зразки службових записок.
 Директорові ПТУ № 14
 Кузьменкові В. Г.
 викладача української мови і літератури
 Василишиної Марії Гнатівни
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
10 березня 2001 р.
6 березня 2001 р. студенти І курсу Іванчук Олексій, Мар’яненко Окса-
на, Сидоренко Ігор виступили на Шевченківському святі, яке проводилося
у  Київському  педагогічному  університеті  ім.  М. Драгоманова.  Прошу
відзначити цих студентів на загальних зборах училища за те, що вони
підготували змістовні номери і гідно представили наш навчальний заклад
на цьому заході.
Підпис
163

Відділ
Заступникові директора ЗАТ “Дніпро”
праці і зарплати
Мироненкові С. С.
інженера відділу праці і зарплати
Малюги Г. О.
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
02.12.2000 р.
Прошу Вашого розпорядження щодо передплати газети “Праця і зар-
плата”  на  2001  рік  з  метою  оперативного  ознайомлення  працівників
відділу із законодавчими актами та інформаційними матеріалами.
Підпис
Г. О. Малюга
Начальникові БМУ-3
Бездітному В. К.
виконроба Слободянюка Р. Л.
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
14.12.1997 р.
Доводжу до Вашого відома, що вже двічі, 9 і 13 грудня 1997 р., відправ-
лений мною КамАЗ з причепом у робочий час не був завантажений на ДЕЗ.
Прошу вжити заходів.
Підпис
Р. Л. Слободнюк
Дільниця № 2
Заступникові директора
ВАТ “Деметра”
Єрмакову В. М.
начальника дільниці № 2
Світличного П. В.
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
20.04.2001 р.
Прошу виділити на 22 квітня 2001 р. самоскид і автонавантажувач
для вивезення відходів виробництва з території дільниці № 2 на звалище.
Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу санепідем-
станції Дніпровського району.
Підпис
П. В. Світличний
164

Дільниця № 5
Директорові ЗАТ “Сокіл”
Ясулайтісу В. А.
начальника дільниці № 5
Перетятька В. Ю.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
 27.02.2001 р.
25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони діль-
ниці № 5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро
Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були на-
підпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним
службових обов’язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що
охоронець  Березюк  П. С.  грубо  порушив  вимоги  інструкції  з  охорони
об’єкта і заслуговує на суворе покарання.
Начальник дільниці № 5
Підпис
В. Ю. Перетятько
Служба головного
Директорові ВО “Рекорд”
інженера
Клименку О. Я.
заступника головного інженера
Соколова Петра Петровича
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
13.03.2001 р.
На підставі Вашого розпорядження № 17 від 5 березня 2001 р. очолю-
ваною мною комісією 11 березня 2001 р. перевірено зберігання матеріаль-
них цінностей на складі № 2.
При перевірці виявлено:
1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів:
у двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна
вентиляція;
2) частина швейних виробів (30 спортивних костюмів і 12 курток-
штормівок) втратила товарний вигляд;
3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів,
заповнений малоцінним інвентарем;
4) документація з обліку товарів ведеться задовільно.
Підпис
П. П. Соколов
165

 Склад № 2
Директорові ВО “Рекорд”
Клименкові О. Я.
завідувача складу № 2
Гуски Надії Василівни
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
12.03.2001 р.
11 березня 2001 р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріаль-
них цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінно-
сті — 30 спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною по-
шкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово
зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але
й досі він перебуває в незадовільному стані.
Підпис
Н. В. Гуска
Директорові Центру здоров’я
Голосіївського району м. Києва
Іванову О. І.
лікаря Карпенка М. Ю.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
20.04.2001 р.
20 квітня 2001 р. я запізнився на роботу на 1 годину у зв’язку з тим, що
на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася аварія і було припинено рух
трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі
немає. Прошу причину запізнення вважати поважною.
Підпис
М. Ю. Карпенко
Оголошення
Дуже часто в офіційно-діловій сфері використовується оголошен-
ня — документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід.
Основними реквізитами оголошення є такі:
1) заголовок (Оголошення);
2) дата;
166

3) час і місце проведення заходу, його назва;
4) короткий виклад змісту заходу;
5) адреса та телефон організації, що проводить захід.
Додатково може вказуватись, як проїхати до місця заходу, умови
його відвідування (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо.
Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність.
Оголошення повинно привернути увагу тих, до кого воно звернене,
тому значна увага приділяється його оформленню — використанню
різних шрифтів, кольорів, малюнків.
Розрізняють організаційні та рекламні оголошення. Організаційні
оголошення  містять  інформацію  про  масовий  захід.  Як  правило,
вони відрізняються нейтральністю викладу інформації.
Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто ви-
користовується оцінна лексика, окличні речення тощо.
Покажемо особливості оголошень на кількох прикладах.
ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо співробітників Академії на новорічний бал-маскарад, який
відбудеться 28 грудня 2000 року о 17.00 у Міжнародному освітньо-куль-
турному центрі.
У програмі:
виступ колективів Академії,
новорічні конкурси,
дискотека-карнавал,
фуршет.
Вхід за запрошеннями, які можна придбати у 901 кімнаті
(корпус № 5)
ОГОЛОШЕННЯ
 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України,
Український державний центр соціальних служб для молоді,
 Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України
2–3 листопада 2000 р. проводять
Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, послуг та технологій.
У програмі ярмарку:
• презентація соціальних проектів, послуг і технологій, які реалізуються
центрами соціальних служб для молоді та громадськими організаціями;
• робота Всеукраїнської школи волонтерів;
167

• презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства;
• концертна програма майстрів мистецтв і художніх колективів для ви-
хованців дитячих будинків.
ВХІД ВІЛЬНИЙ
Ярмарок працює з 10.00 до 17.00
за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 2,
Центр “Український Дім”
Запрошення
Запрошення містить коротке повідомлення про якийсь захід і про-
позицію взяти у ньому участь, як-от:
ЗАПРОШЕННЯ
Шановний пане Коломієць В. С.!
Запрошуємо Вас взяти участь у голосуванні по виборах
Київського міського голови
по виборчій дільниці № 4/38
у приміщенні за адресою: вул. Чумака, буд. 10 а
з 7.00 до 22.00 30 травня 1999 року.
Дільнична виборча комісія
Під патронатом Київської міської державної адміністрації
Асоціація діячів естрадного мистецтва України
ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!
Запрошуємо Вас на авторський вечір-бенефіс
поета-академіка, лауреата премій ім. Г. Сковороди, В. Вернадського,
М. Островського, міжнародної премії “Дружба”
МИКОЛИ ЛУКІВА
Вечір відбудеться у Палаці “Україна”
14 березня 1998 рокуПочаток о 18 год.
Ваш ряд 32
Місце 58
168

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!
Маємо за честь запросити Вас на велике пісенне дійство
“Хай святиться ім’я твоє” або “Десять Господніх заповідей”,
яким провідні митці України зустрічають нове тисячоліття.
Дійство відбудеться 9 листопада 2000 року
в Національному палаці “Україна” о 19 годині.
Ваш ряд 8 місце 35
Оргкомітет
Службова  телеграма
Службова телеграма — це документ, переданий телеграфом. Те-
леграми використовуються для термінової передачі інформації.
Відзначимо основні особливості оформлення телеграм:
1. Текст телеграм відрізняється особливим лаконізмом.
2. Телеграма пишеться суцільним текстом без переносів і абзаців.
3. Кількість і дати відтворюються у телеграмах цифрами, літера-
ми передаються лише однослівні числівники. Знаки № (номер),
% (відсоток), + (плюс) тощо пишуться словами.
4. Розділові знаки звичайно не ставляться. Якщо зміст тексту без
розділових знаків спотворюється, замість них використову-
ються такі скорочення: крпк (крапка), км (кома), лпк (лапки),
двк (двокрапка).
5. У реченнях можуть випускатися присудки: “Подробиці лис-
том” (Подробиці повідомимо листом); “Відвантаження 4 січ-
ня” (Відвантаження буде здійснено 4 січня).
6. У телеграмах звичайно випускаються елементи, без яких мож-
на зрозуміти інформацію, — сполучники, прийменники, зай-
менники: “Просимо взяти участь [у] з’їзді професорів Петрен-
ка [і] Ганича”, “Надішліть переказ [Вашої] заборгованості [на]
суму 10 тисяч гривень”, “Повідомляємо [Вам] [про] анулюван-
ня [свого] замовлення”. Здійснюючи скорочення тексту теле-
грами, автор повинен переконатися у зрозумілості і недвознач-
ності інформації, що передається.
7. У текстах телеграм не використовуються складні речення, зво-
роти, вставні конструкції тощо. Інформація передається про-
стими реченнями.
Телеграми пишуть з лицьового боку бланка (телеграфного чи
фірмового) або чистого аркуша паперу.
169

Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді.
Основними складовими телеграми є такі:
• назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);
• категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);
• адреса і назва підприємства — одержувача телеграми;
• текст;
• скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;
• посада і прізвище особи, що підписала телеграму (ставиться
окремим рядком);
• поштова адреса та назва підприємства — відправника телегра-
ми (пишеться після горизонтальної лінії);
• назва посади особи, яка підписує документ, її особистий підпис
і розшифрування;
• дата підписання телеграми;
• відбиток печатки підприємства-відправника.
Наведемо зразки службових телеграм.
ТЕЛЕГРАМА
ТЕРМІНОВА ОДЕСА ЗЛАГОДА КРУКІВСЬКОМУ
ЗРАЗКИ ОТРИМАНО ПРОСИМО ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТЬ ВИ-
СТАВЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМИ
ОРГКОМІТЕТ ТАРАНЕЦЬ
_________________________________________________
Харків 50, вул. Слов’янська 14,
Науково-дослідний інститут “Меридіан”
Голова оргкомітету виставки
(підпис)
В. І. Таранець
17.05.01
ТЕЛЕГРАМА
ТЕРМІНОВА ЯЛТА ВУЛ СИМИРЕНКА 5 НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ЗМІНА КУЛИКУ
УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ КІЛЬКОСТІ 5 ПРИБУДУТЬ 12 ЛИС-
ТОПАДА 9 ГОДИНІ ПОЇЗДОМ 012 КИЇВ СІМФЕРОПОЛЬ ВАГОН 10
ПРОХАННЯ ЗУСТРІТИ МУСІЄЦЬ
______________________________________________________
Обухів вул. Краківська 5
Промислово-економічний коледж
Директор
Підпис
А. М. Мусієць
11.11.01
170

ТЕЛЕГРАМА
КИЇВ 164 ВУЛ САНІНА 57 ТРЕСТ УКРПРОМБУД
ПІДТВЕРДЖУЄМО ЗГОДУ КОЛЕКТИВУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬ-
НИЦІ ТЕРНОПІЛЬПРОМБУД НАДАЛІ ЛИШАТИСЯ СТРУКТУР-
НИМ ПІДРОЗДІЛОМ ТРЕСТУ УКРПРОМБУД НАЧАЛЬНИК КО-
ЛОУСОВ  ЧЛЕН  РАДИ  ТРЕСТУ  САЙКО
______________________________________________
Тернопіль вул. Стеценка 7
Спеціалізована будівельна дільниця
Тернопільукрбуд
Начальник
Підпис
 С. С. Колоусов
12.03.2000 р.
Телефонограма
Телефонограма — термінове повідомлення, передане адресатові
телефоном. Як правило, телефонограми інформують про засідання,
наради тощо, про скасування чи перенесення якихось заходів, про
підготовку інформації. Текст телефонограми відрізняється стислі-
стю (може включати не більше ніж 50 слів), у ньому бажано уникати
складних конструкцій, а також слів, які важко вимовляються.
Звичайні реквізити телефонограми:
1) назва виду документа (Телефонограма);
2) номер і дата;
3) назва організації — відправника телефонограми;
4) прізвище й номер телефону особи, яка передала телефоно-
граму;
5) посада й прізвище особи, якій адресована телефонограма;
6) посада й прізвище службової особи, яка прийняла телефоно-
граму;
7) час отримання;
8) текст;
9) підпис службової особи — керівника організації або його зас-
тупника.
Наведемо взірець телефонограми.
171

Телефонограма № 12
від “14” квітня 2000 р.
Від кого Шевченківський райвиконком м. Києва Телефон 446-59-03
Передав інструктор Кузьмук І. С.
Кому керівникові підприємства Лісовському С. С.
Прийняв секретар Ковінька Ю. Л.
Год. 10 хв. 20
Направити представника на засідання комісії з питань благоустрою
району, яке відбудеться 16 квітня 2000 р. о 14.00 у приміщенні Шевчен-
ківського райвиконкому, кімната 12. Підпис
§  48.  ДОКУМЕНТИ  КОЛЕГІАЛЬНИХ  ОРГАНІВ
Протокол
Протокол — документ колегіальних органів, у якому фіксуються
місце, час і хід засідань, нарад, зборів, конференцій тощо, склад при-
сутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених
питань. Протокол ведеться під час засідання колегіального органу.
За способом і повнотою запису протоколи поділяються на такі
групи:
1. Стислі, у яких фіксуються лише ухвали.
2. Повні, які містять виступи і ухвали.
3. Стенографічні, у яких усі виступи записано дослівно.
Реквізитами протоколу є такі:
1. Назва виду документа (Протокол).
2. Порядковий номер протоколу.
3. Назва зібрання із зазначенням його характеру (загальні збори,
виробнича нарада, розширена нарада тощо).
4. Назва підприємства, організації.
5. Дата, місце проведення зібрання.
6. Склад учасників. Якщо учасників багато, то вказується лише
кількість присутніх і додається до протоколу реєстраційний
лист.
7. Посади, прізвища, ініціали керівників зібрання (голови, секре-
таря, членів президії).
8. Порядок денний.
172

9. Текст.
10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сто-
рінок.
11. Підписи керівників зібрання (голови і секретаря).
Питання порядку денного повинні формулюватися в одному від-
мінку. Найчастіше використовується називний відмінок.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність ВАТ “Будмеханізація” за
1999 рік.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Внесення змін і доповнень до нормативних документів ВАТ.
Можливе формулювання питань порядку денного у знахідному
відмінку (із прийменником про):
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження змін у персональному складі ради товариства.
2. Про роботу голови правління та правління товариства.
3. Про внесення змін до установчого договору товариства.
4. Про передачу реєстру власників іменних цінних паперів незалежно-
му реєстратору.
Основну  частину  тексту  протоколу  поділяють  на  розділи,  що
відповідають пунктам порядку денного. У кожному з розділів є такі
підрозділи: “Слухали”, “Виступили”, “Ухвалили”.
Текст протоколу, який фіксує виступи, має бути точним, стислим,
зрозумілим. Оформлення виступів у протоколі здійснюється як у
вигляді прямої мови, так і непрямої, порівняйте:
Виступили: 1. Майстер Лавров Р. О.: Детальна програма виробничої
практики в основному виконана успішно. Проте кілька учнів (Матвій-
чук О. Л., Непийвода П. П., Сидоряченко Л. Д.) з деякими завданнями
не впорались. Дуже прикро, що під час практики був випадок порушен-
ня техніки безпеки з боку студентів Іванова М. Т. і Єгорова О. О., який
міг призвести до травмування студентів. Завдяки правильним діям сту-
дента Редька С. С. це порушення не мало трагічних наслідків. Керівниц-
тво цеху № 5 оголосило подяку Редькові Сергію за виявлену пильність і
правильні дії під час інциденту.
173

Виступили:
1. Заступник декана Рибакова О. Л. доповіла про результати успіш-
ності групи з фахових предметів. У своєму виступі вона відзначила, що
переважна більшість студентів успішно склала сесію, лише студенти Ли-
марчук  О. Ю.,  Савченко  Р. Р.  мають  заборгованості  з  окремих  дис-
циплін. Рибакова О. Л. рекомендувала боржникам якнайшвидше (про-
тягом тижня) ліквідувати заборгованість.
2. Студент Лимарчук О. Ю. пояснив, що заборгованість має у зв’язку
із сімейними обставинами, і пообіцяв у рекомендований Рибаковою О. Л.
термін перескласти іспити.
Зафіксований у протоколі зміст виступів може містити деякі ско-
рочення, пропуски. Відтворюючи слова промовців, секретар пови-
нен неупереджено передати основний зміст виступу. Якщо засідання
стенографувалось чи записувалось на магнітофонну плівку, то тек-
сти виступів можуть бути передані дослівно. Якщо наявний текст до-
повіді, то це позначається виноскою “текст доповіді додається”.
Наведемо зразок протоколу.
Протокол № 3
зборів колективу санітарно-технічної дільниці
Відкритого акціонерного товариства “Будівельник”
від 10 березня 2000 р.
Голова Шевченко І. А.
Секретар Калина В. П.
Присутні:  22  працівники  дільниці,  заступник  голови  профкому
підприємства.
Відсутні: 3 працівники.
Порядок денний
1. Обговорення проекту плану роботи на ІІ квартал 2000 р.
2. Надання 2 квартир у будинку по вул. Стеценка, 5 працівникам
дільниці.
І. Слухали:
Начальник дільниці Коваленко П. П. ознайомив присутніх із проек-
том плану роботи на ІІ квартал 2000 р.
Виступили:
Слюсар-сантехнік Марченко О. О. відзначив необхідність своєчас-
ного забезпечення запланованих робіт матеріалами.
Майстер Капустін М. Л. наголосив на необхідності забезпечення ро-
біт технічною документацією.
174

Ухвалили:
1. Прийняти план роботи дільниці на ІІ квартал 2000 р.
2. Зобов’язати начальника дільниці Коваленка П. П. своєчасно за-
безпечити передбачені планом роботи необхідними матеріалами
і технічною документацією.
ІІ. Слухали:
Заступник голови профкому підприємства Клочко С. С. повідомив
про виділення для робітників дільниці двох квартир (двокімнатної і три-
кімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5 і запропонував надати їх пра-
цівникам дільниці згідно із загальним списком квартирного обліку під-
приємства. Згідно зі списком за чергою квартири мають отримати Пет-
риківський В. М. (двокімнатна квартира) і Лисенко Р. Г. (трикімнатна).
Виступили:
а) Іванченко Р. Ю., Степанков Д. Б. підтримали пропозицію Клоч-
ка С. С.
б) слюсар Демчук В. А. запропонував виділити трикімнатну кварти-
ру робітнику дільниці Крилову К. Ю., у якого 15 січня 2000 р. народи-
лася трійня.
в) начальник дільниці Коваленко П. П. повідомив, що Крилову К. Ю.
має бути надана квартира з міського житлового фонду.
Ухвалили:
Надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру Петри-
ківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру — Лисен-
кові Роману Григоровичу.
Голова зборів
(підпис)
І. А. Шевченко
Секретар
(підпис)
В. П. Калина
Витяг  з  протоколу
Витяг з протоколу — це копія частини протоколу. Як правило, у
ньому відображається одне із розглянутих на засіданні (зборах) пи-
тань і відповідне рішення.
Реквізитами витягу з протоколу є такі:
• назва виду документа (Витяг з протоколу);
• номер відповідного документа;
• назва органу, засідання, наради;
• дата (переноситься з оригіналу протоколу);
• питання і текст з нього;
175

• підпис (переносять реквізит з оригіналу, але голова і секретар
не підписуються);
• позначка про завірення (у правому верхньому куті аркуша).
Ось два зразки витягів з протоколу.
Витяг з протоколу № 3
зборів колективу санітарно-технічної дільниці
Відкритого акціонерного товариства “Будівельник”
від 10 березня 2000 р.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови профкому підприємства
Клочка С. С. про виділення для робітників дільниці двох квартир (дво-
кімнатної і трикімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5.
УХВАЛИЛИ:  надати  у  будинку  по  вул.  Стеценка,  5  двокімнатну
квартиру  Петриківському  Володимиру  Миколайовичу,  трикімнатну
квартиру — Лисенку Роману Григоровичу.
Оригінал підписали:
Голова зборів
(підпис)
І. А. Шевченко
Секретар
(підпис)
В. П. Калина
Витяг з протоколу № 11
засідання профспілкового комітету фабрики “Смарагд”
 від 17 листопада 2000 р.
СЛУХАЛИ: заяву робітниці цеху № 3 Василишиної О. Л. про те, що
начальник цеху Цибуля О. О. відмовив їй у наданні відпустки у літній
період.
 УХВАЛИЛИ: виходячи з того, що Василишиній О. Л. необхідно оз-
доровити дитину шкільного віку, хвору на астму, що підтверджується
довідкою лікувального закладу, зобов’язати начальника цеху № 3 Цибу-
лю О. О. надати Василишиній О. Л. відпустку у літній період.
Оригінал підписали:
Голова профспілкового комітету
І. С. Микитенко
Секретар
С. П. Лапіна
176

§  49.  ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА
ДІЛОВИХ  ЛИСТІВ
Лист — це поширений вид документації, один із способів обміну
інформацією. Службові листи належать до основних засобів вста-
новлення та підтримання офіційних, службових контактів між під-
приємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.
За тематичною ознакою (досить умовно) поділяють кореспонден-
цію на:
• ділову;
• комерційну.
Комерційні листи фіксують укладення і виконання комерційної
угоди. У них вирішуються питання збуту продукції (послуг) і поста-
чання. До чисто комерційних видів ділової кореспонденції належать:
• листи-запити;
• пропозиції;
• листи-рекламації;
• відповіді на ці види листів.
Ділові листи вирішують організаційні питання, правові пробле-
ми, а також питання економічних відносин кореспондентів. Ділові
листи відрізняються різноманітністю форм: це може бути розписка,
повідомлення,  запрошення  або  протокол,  рекламний  проект,  що
викладаються на багатьох сторінках.
Ділова кореспонденція завжди має офіційний характер.
За функціональною ознакою ділові листи поділяються на ініціа-
тивні листи і листи-відповіді:
1) листи, що потребують відповіді:
• листи-прохання;
• листи-звернення;
• листи-пропозиції;
• листи-запити;
• листи-вимоги.
2) листи, що не потребують відповіді:
• листи-підтвердження;
• листи-нагадування;
• листи-попередження;
• листи-повідомлення;
• супровідні листи.
177

За  ознакою  адресата  ділові  листи  поділяються  на  звичайні  та
циркулярні. Звичайний лист надсилається на одну адресу, циркуляр-
ний лист направляється з одного джерела на кілька адрес, як прави-
ло, підпорядкованих інстанцій (організацій).
Діловий лист може відправлятися традиційною чи електронною
поштою, факсимільним, телеграфним зв’язком тощо.
За структурними ознаками ділові листи поділяються на регламен-
товані (стандартні) і нерегламентовані (нестандартні). Регламенто-
вані листи вирішують типові питання регулярних економіко-право-
вих ситуацій. При їх складанні використовуються стандартні фрази,
конструкції, стандартний формат паперу, реквізити тощо. Регламен-
товані листи мають чітко визначену структуру — вступ — мотива-
цію і основну частину.
Нерегламентований діловий лист являє собою авторський текст.
Такий лист, порівняно з регламентованим, є менш формалізованим,
може містити експресивні мовні елементи. У нерегламентованих ді-
лових листах також використовуються шаблони, але зловживати
ними не варто. У цьому жанрі офіційно-ділового стилю автор може
продемонструвати своє вміння користуватися виразними засобами
мови і неординарність викладу думок.
За композиційними особливостями ділові листи поділяються на
одноаспектні й багатоаспектні. Одноаспектний лист розглядає одну
проблему, питання, а багатоаспектний — кілька. Багатоаспектний
лист може містити пропозицію, прохання й нагадування одночасно.
Обов’язковими реквізитами ділових листів є такі:
1) назва організації;
2) довідкові відомості про організацію;
3) дата документа;
4) реєстраційний номер документа;
5) посилання на номер і дату вхідного документа;
6) адресат;
7) текст документа;
8) підпис;
9) відмітка про виконавця.
Реквізит “Назва організації” вказує адресанта. Це може бути ор-
ганізація, її структурний підрозділ. Довідкові відомості про орга-
нізацію включають її адресу, номери телефонів, факсів, електронної
пошти. Ці два реквізити ставляться у верхньому лівому куті аркуша.
178

Нижче ліворуч пишуть дату документа, яка позначається араб-
ськими цифрами (02.09.2001 р.) або словесно-цифровим способом
(17 березня 2000 р.). Дата проставляється у день підписання доку-
мента. Реєстраційний номер документа — це його порядковий но-
мер. Він ставиться під датою.
Посилання на номер і дату вхідного документа роблять у листах-
відповідях.
Адресатом  ділової  кореспонденції  можуть  бути  організації,  їх
структурні підрозділи, посадові і фізичні особи. Цей реквізит розта-
шовується у правому верхньому куті листа. Назва організації та її
структурного підрозділу має форму називного відмінка:
Харківська міська держадміністрація
ЗАТ “Будівельник”,
 бухгалтерія
Посаду, ім’я особи, якій адресовано документ, зазначають у да-
вальному відмінку:
Директорові меблевої фабрики
 “Смерека”
 Клименкові В. В.
Якщо лист адресований не керівникові підприємства, а іншій по-
садовій особі, то її посаду і прізвище пишуть після назви підприєм-
ства:
 ВАТ “Еврика”,
начальникові планово-економічного
 відділу
 Петровій О. М.
Діловий лист відзначається стислістю, звичайно його обсяг не пе-
ревищує 1–2 аркушів. Текст ділового листа обов’язково включає
звертання до адресата і комплімент — засвідчення ввічливості.
Під текстом ставиться реквізит “Підпис”, до якого входять назва
посади особи, яка підписала документ, її особистий підпис і його
розшифрування.
Нижче ліворуч зазначається прізвище виконавця (укладача лис-
та) та його телефон.
179

З усіма реквізитами діловий лист має такий вигляд:
 Україна
ЖОВТНЕВА РАЙОННА РАДА
Керівникові
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ВАТ “Будмеханізація”
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Разіна, 4
252057, м. Київ, пр. Перемоги, 41 а.
252044, Київ
Тел. 446-03-26
25.03.97
№ 413
На № ____ від _________
У зв’язку з підготовкою виконкомом телефонного довідника прошу
Вас до 15.04.97 надіслати такі дані:
1. Повна назва підприємства з вказівкою поштового індексу і адреси.
2. Прізвище, ім’я, по батькові, домашній і службовий телефон таких
посадових осіб:
• керівника та його заступників;
• головного інженера;
• головного бухгалтера;
• начальника відділу кадрів;
• чергового.
Інформація надсилається українською мовою.
Голова
Підпис
С. П. Куманчук
Вик. Сокирко Н. Г.
4461257
ТОВ “Спецкооперація”
Харківський РВК
02068, м. Київ
 м. Києва
вул. Вербицького, 8
22.07.99 р.
№ 243
На № 2/1120 від 12.07.99 р.
На Ваш вих. № 2/1120 від 12.07.99 повідомляємо, що серед праців-
ників підприємства юнаків 1983 року немає.
Заступник директора
Підпис
П. П. Маковей
180

§  50.  ЕТИКЕТ  ДІЛОВОГО  ЛИСТУВАННЯ
ТА  ВИКОРИСТАННЯ  МОВНИХ  ФОРМУЛ
Ділове листування передбачає дотримання певних правил. Роз-
глянемо основні з них.
1. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйня-
тою формою ввічливості.
Найпоширенішими є такі звертання:
Шановний (ім’я та по батькові)!
Вельмишановний (ім’я та по батькові)!
Глибокошановний (ім’я та по батькові)!
Високошановний (ім’я та по батькові)!
Високоповажний (ім’я та по батькові)!
Шановний пане …! (Шановна пані …! Шановні панове!)
Шановні колеги!
Шановний добродію!
У листі прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його
професію:
Високоповажний міністре!
Вельмишановний професоре!
Високоповажний пане прокуроре!
В українській мові звертання ставляться у формі кличного від-
мінка. Вживання у звертанні іменників у називному відмінку є не-
нормативним.
2. Першою частиною будь-якого листа є мотивація, що пояснює
спонукальні мотиви, причини складання листа.
Стандартні вирази, що вказують на причину
Зважаючи на затримку оплати…
З огляду на неотримання рахунка-фактури…
У зв’язку з невідповідністю Ваших дій раніше прийнятій домовле-
ності…
Внаслідок затримки отримання вантажу…
Враховуючи зміни цін на енергоносії,…
181

Стандартні фрази, якими підтверджується отримання листа
(документів, повідомлення тощо)
Ми отримали Ваш лист від ________
(дата)
Підтверджуємо отримання Вашої телеграми…
Із вдячністю підтверджуємо отримання замовлення…
На підтвердження домовленості, досягнутої на попередній зуст-
річі, повідомляємо…
Посилання
(на попередній лист, зустріч, телефонну розмову тощо)
Посилаючись на Ваш лист від ______,…
 (дата)
Посилаючись на Ваш запит від ______,…
 (дата)…
Посилаючись на рекламне оголошення в газеті,…
Посилаючись на рішення VIII сесії Київради ХІІІ скликання,…
Відповідно до раніше досягнутої домовленості …
Відповідно  до  контракту  №  ______,  підписаного  між  нашими
фірмами…
Відповідно до пункту____ укладеної угоди…
У відповідь на Ваш лист (запит) від ______…
 (дата)
Відповідаючи на Ваш запит від ______,…
 (дата)
Згідно з постановою уряду…
Згідно з нашою домовленістю…
Згідно з Вашим проханням…
На підставі нашої телефонної розмови…
Узявши до уваги Ваш запит від ______, повідомляємо…
 (дата)
Стандартні фрази, що вказують на мету
З метою якнайшвидшого вирішення питання…
З метою виконання розпорядження …
Для узгодження спірних питань…
Для узгодження питань участі…
182

Стандартні фрази, що вказують на очікування відповіді
і бажаний термін її отримання
Просимо відповісти якомога швидше.
Просимо дати відповідь у двотижневий термін.
Будемо вдячні, якщо ви дасте відповідь протягом трьох днів від дня
отримання цього листа.
Сподіваємося швидкої відповіді.
Будь ласка, якомога швидше телеграфуйте нам відповідь.
3. Дуже важливим є вибір завершальних речень. Він залежить від
змісту листа. Найчастіше у кінці листа повторюють подяку, вибача-
ються за турботи, висловлюють надію на подальшу співпрацю тощо.
Запевнення адресата в тому, про що йшлося у тексті
Запевняємо Вас у нашій підтримці.
Будемо раді співпрацювати з Вами.
Будемо раді допомогти Вам.
Висловлення сподівання
Сподіваємося,  що  наше  подальше  співробітництво  буде  таким
само приємним і взаємовигідним.
Щиро сподіваємося, що це не останній наш спільний проект.
Маємо надію, що станемо Вам у пригоді.
Гадаємо, що цей проект зацікавить Вас.
Розраховуємо на такі ж цікаві пропозиції.
Плекаємо надію на встановлення більш тісних контактів.
Висловлюємо надію, що Ви зможете приєднатися до нашої програми.
Вибачення за турботи
Щиро просимо вибачення за затримку.
Просимо вибачення за зайві клопоти.
Ще раз просимо вибачення за неможливість вчасно виконати за-
мовлення.
Ще раз перепрошуємо за завдані незручності.
Дозвольте ще раз попросити вибачення.
Висловлення бажання співпрацювати у майбутньому
Із зацікавленням чекаємо від Вас нових пропозицій.
Із задоволенням розглянемо інші Ваші проекти.
183

У кінці листа можна подякувати за допомогу, підтримку тощо,
а також повторити подяку, висловлену на початку:
Ще раз дякуємо за Ваш благодійний внесок…
Дозвольте ще раз подякувати Вам…
Ще раз висловлюємо щиру вдячність…
Хочемо ще раз висловити вдячність за сприяння у…
4. Не слід забувати про завершальну фразу. Найчастіше ділові
листи завершуються такими виразами:
З повагою
З найкращими побажаннями
З вдячністю і повагою
З пошаною і сподіванням на зустріч
З вдячністю і найкращими побажаннями
З належною до Вас пошаною
З щирою повагою (пошаною)
З найщирішою до Вас повагою
З повагою і побажанням успіхів
З правдивою до Вас повагою
Залишаємось з повагою
Залишаємось з пошаною
Щиро Ваш
Бажаємо успіхів
5. Дієслова вживаються переважно у формі 1-ї особи однини і
множини:
Прошу Вас
Повідомляємо Вам
Бажаємо успіхів
Рідше використовуються дієслова у формі 3-ї особи однини:
СП “Ластівка” пропонує
ВАТ “Діамант” звертається із проханням.
184

§  51.  ЗРАЗКИ  ДІЛОВИХ  ЛИСТІВ
Інформаційні  листи
Метою інформаційних листів є повідомлення адресата про якісь
події чи факти, наприклад про проведення семінару, призначення
ділової зустрічі, відвантаження товарів, відкриття філії, зміну адреси
підприємства, призначення нового керівника тощо.
Різновидом інформаційних листів є рекламні листи, які містять
опис товарів чи послуг.
В інформаційних листах використовуються такі вирази:
Повідомляємо, що…
Сповіщаємо, що…
Інформуємо Вас, що…
Доводимо до Вашого відома, що…
Хочемо повідомити Вам…
Користуючись нагодою, повідомляємо Вам…
Вважаємо необхідним повідомити Вам, що…
Хочемо повідомити про те, що…
Раді повідомити Вам, що…
З приємністю повідомляємо, що…
На жаль, змушені повідомити Вам, що…
Змушені з прикрістю повідомити, що…
Дозвольте повідомити Вам, що…
Цим повідомляємо Вам, що…
Подаємо зразки інформаційних листів.
Київська міська
Президентові
державна адміністрація
Міжрегіональної Академії
 управління персоналом
252044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
 Щокіну Г. В.
тел./факс (380 044) 229-8928
22.01.2001 № 020-43
Шановний Георгію Васильовичу!
Київська міська державна адміністрація у лютому–травні 2001 р. про-
водить міський міжвузівський конкурс на краще студентське художньо-
публіцистичне есе “Як тебе не любити, Києве мій!” (Якою я бачу столи-
цю України в ХХІ столітті і що я особисто для цього хотів(ла) б зробити?)
185

Надсилаємо Вам Положення про проведення зазначеного конкурсу
та просимо сприяти у проведенні внутрішньовузівського та міського
етапів цього заходу з відзначенням перед колективом вузу студентів —
переможців конкурсу та викладачів, які роблять вагомий внесок у вихо-
вання молодого покоління.
Матеріали за підсумками внутрішньовузівського конкурсу відповід-
но до Положення просимо надіслати до Головного управління з питань
внутрішньої політики Київської міської адміністрації за адресою: 01044,
м. Київ-44, вул. Хрещатик, 36, тел. 221-28-88, 221-27-76.
Додаток: Текст Положення та заяви учасника конкурсу на 3 арку-
шах.
З повагою
заступник голови
А. Толстоухов
Шановний акціонере!
Доводимо до відома акціонерів ВАТ “Запоріжсталь”, що Спосте-
режною радою Товариства (Протокол № 04–09/02–01 від 03.04.2001 р.)
прийнято рішення про збільшення на 1/3 частину статутного фонду шля-
хом проведення додаткової емісії акцій у кількості 374969680 (триста
сімдесят  чотири  мільйони  дев’ятсот  шістдесят  дев’ять  тисяч  шістсот
вісімдесят) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн
кожна на загальну суму 93742420 (дев’яносто три мільйони сімсот сорок
дві тисячі чотириста двадцять) гривень.
Здійснити підписку на акції Товариства другої емісії можна у термін
з 11 червня по 10 липня 2001 року за адресою: м. Запоріжжя, Південне
шосе, 72, тел. 39-33-08, 39-22-94, 39-25-97.
Заяви  на  придбання  акцій  подаються  особисто  замовником  або
уповноваженою ним особою.
Правління ВАТ
Листи-пропозиції
У діловій сфері надзвичайно поширені листи-пропозиції про спів-
робітництво. Такі листи включають інформацію про специфіку під-
приємства і можливі напрями співпраці.
Ось зразки листів-пропозицій:
186

Шановний абоненте!
Звертаємося до Вас із цікавою і корисною інформацією, яка могла б
сприяти Вашій відпустці та нашій роботі в літній період.
Щоб не переривати власний відпочинок і заощадити час, щоб не тур-
буватися про несплату за послуги кабельного телебачення, уникнути за-
боргованості протягом літа та повторного платного підключення, Ви
можете оформити попередню абонплату, вказавши можливу для Вас
суму (за 2, 3 або 4 місяці) в рядку “Сплачено іншу суму”.
Бажаємо Вам чудового відпочинку!
З повагою та сподіванням на плідну співпрацю —
Адміністрація КТМ
Директорові
 Полтавського ліцею
 менеджменту і бізнесу
Севастопольський Центр підвищення кваліфікації державних служ-
бовців і керівників державних підприємств, установ й організацій запро-
шує до проведення у м. Севастополі на базі Центру різноманітних за-
ходів — семінарів, нарад, виставок тощо.
Рекламні матеріали додаються
З повагою —
директор
М. Миненко
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР
ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
254070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5
Тел. (044) 462-4937
Факс: (044) 463-5970
E-mail: office @ icps.kiev.ua
Шановні панове!
Міжнародний центр перспективних досліджень прагне розширення
нашої співпраці, що обумовлена програмою на 2000 рік. Як Ви знаєте,
однією з можливостей співпраці з Міжнародним центром перспектив-
них досліджень є участь в експертних обговореннях і семінарах, що їх
проводить Центр.
Для ефективного проведення семінарів і найповнішого задоволення
потреб  клієнтів  нам  потрібно  знати  основні  сфери  Ваших  інтересів.
187

Пропонуємо Вам заповнити анкету, наведену на наступній сторінці, та
надіслати за зазначеною далі адресою або факсом. Відповідно до Вашої
анкети ми запрошуватимемо Вас на семінари з відповідної тематики.
Сподіваємося на Вашу швидку відповідь.
З повагою —
Гліб Вишлінський,
Директор публікацій Міжнародного центру перспективних досліджень
Фірма “Десна”
Директорові
71100 м. Бердянськ
Будівельно-виробничого кооперативу
вул. Пушкіна, 5
 “Зміна”
Тел. (060153) 6-94-54
14.07.92 р.
Фірма “Десна” виконає Ваші замовлення на виготовлення необхід-
них форм, бланків з фінансово-економічної діяльності підприємства та
організації бухгалтерського обліку. Окремі види документів за Вашими
пропозиціями виконуємо на дискетах.
Оплата за безготівковим розрахунком.
Контактний телефон: 457-76-55
Директор фірми
Підпис
Т. Т. Побережний
Листи-прохання
Листи-прохання складаються з метою отримання від адресата
інформації, спонукання його до якоїсь дії тощо. У листі можуть бути
викладені причини, що спонукали звернутися із певним проханням.
Для висловлення прохання використовуються такі стандартні ви-
рази:
Просимо вирішити питання (повідомити, підтвердити, передба-
чити, дозволити, вжити заходів тощо)...
Будь ласка, надішліть зразки…
Будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви ознайомите нас…
Ми були б дуже вдячні, якби Ви дали відповідь…
Будемо Вам дуже зобов’язані, якщо Ви надасте допомогу…
Зробіть ласку, підтвердіть свою участь у виставці…
Наведемо зразки листів-прохань.
188

Прем’єр-міністрові України
Ющенкові В. А.
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!
Звертаємося до Вас у справі, яка схвилювала всю громадськість на-
шої держави. Рада Міністрів УРСР постановою № 193-р від 5 травня
1990 р. заборонила промислове будівництво на обширах Шевченківсь-
кого Національного заповідника у місті Каневі. Натомість ХVІІІ сесія
Канівської міської Ради 12 вересня 2000 р. прийняла ухвалу розмістити
на березі Дніпра саме навпроти могили Тараса Шевченка у корпусах за-
консервованої бази ВКБ “Закордоненергокомплектбуд” підприємство з
виплавки вторинного алюмінію з металобрухту (ТОВ “Укріс”, СП “Інтер-
сплав”, м. Свердловськ Луганської області) потужністю 20–25 тонн. Це
шкідливе  виробництво  планується  облаштувати  у  зонах  охоронного
ландшафту Шевченківського заповідника. Розміщення тут виробництва
вторинного алюмінію знищить рекреаційно-туристичний потенціал цих
заповідних місць, завдасть непоправних втрат екології й культурі Украї-
ни. До речі, це рішення Канівською міською Радою прийнято без необ-
хідного  техніко-економічного  обґрунтування  проекту  та  відповідної
державної екологічної експертизи. Звертаємо увагу і на те, що навіть
в умовах царської сваволі та утисків національного життя українська
громада спромоглася створити меморіал геніальному поетові-пророку.
10 червня 1918 р. уряд Української держави своєю постановою визнав
могилу Тараса Шевченка Національною власністю. Не наважувалася
підняти руку на Тарасову (Чернечу) гору і Радянська влада.
Ми підтримуємо резолюцію-звернення на Ваше ім’я учасників нау-
кової конференції “Шевченківський Національний заповідник: історія і
перспективи”.
Просимо невідкладно прийняти постанову про захист Всеукраїнсь-
кої святині, яка забороняла б розміщення у Каневі в охоронних зонах
Шевченківського Національного заповідника алюмінієвого заводу та
будь-яких інших промислових підприємств. Треба включити повністю
ТАРАСІВ ОБРІЙ — ЗОНУ ОХОРОННОГО ЛАНДШАФТУ на лівому
березі Дніпра, на який постійно зазіхають промисловці, до території
Шевченківського Національного заповідника у м. Каневі. Настав час
надати місту Каневу статус заповідника та міста національного відрод-
ження; розвивати його не в напрямку важкої індустрії, а як історико-
культурний та туристично-рекреаційний центр світового значення.
З повагою —
Ю. Мушкетик,
Голова Національної Спілки письменників України
189

Директорові Центральної
наукової бібліотеки
ім. В. І. Вернадського
Кириченкові П. Р.
Прошу допустити до користування дисертаційними фондами ввіре-
ної Вам бібліотеки аспіранта кафедри російської мови філологічного
факультету Київського національного університету Дворниченко Люд-
милу Олександрівну, яка працює над дисертаційним дослідженням за те-
мою “Лексико-семантична характеристика терміносистеми К. С. Стані-
славського”.
Декан філологічного факультету
Підпис
Р. Р. Хміль
КНУ ім. Т. Шевченка
Листи-відповіді
У листах-відповідях викладається інформація, яку запитував ад-
ресант, висловлюється згода на пропозицію (продати товар, надати
послуги, взяти участь у заході і т. ін.) або відмова виконати певну
дію тощо. У разі негативної відповіді бажано обґрунтувати своє рі-
шення. Для пом’якшення відмови рекомендується використовувати
такі етикетні формули:
На  жаль,  ми  не  можемо  прислати  свого  представника  на  цю
зустріч.
У відповідь на Ваш лист від … повідомляємо, що ми, на жаль, не
зможемо виконати Ваше замовлення.
Ваша пропозиція надзвичайно цікава, але змушені повідомити Вас,
що ми, на жаль, не можемо зараз дати Вам свою згоду.
На превеликий жаль, змушені повідомити Вас про неможливість
нашої участі у програмі.
З прикрістю повідомляємо про відсутність необхідного Вам товару.
Дуже прикро, що наша фірма не зможе підтримати Вас у цьому
проекті.
Нам дуже шкода, але ми не можемо прийняти Ваші умови.
Вибачте, але ми змушені відмовитись від Вашої пропозиції.
Ми дуже вдячні за люб’язне запрошення взяти участь у роботі ко-
місії, але, на жаль, змушені відмовитись від нього.
Наведемо зразки цього виду ділових листів.
190

Послу Італії в Україні Джан Лука Бертінетто
29.01.99 р.
686/5/22-2216
Вельмишановний пане Бертінетто!
Користуюсь нагодою висловити Вам запевнення у моїй високій по-
вазі і повідомляю, що у Державній податковій адміністрації України
розглянуто Вашого листа від 24.12.98 № 001727, надісланого на адресу
голови Національного агентства України з питань розвитку і європейсь-
кої інтеграції.
Доводимо до Вашого відома, що згідно з пп. 7.3.3 п. 3 ст. 7 Закону Ук-
раїни “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22.05.97
№ 293/97-ВР будь-яка заборгованість платника податку або перед плат-
ником податку, основна сума якої виражена в іноземній валюті, відобра-
жається в податковому обліку дебітора або кредитора шляхом перерахун-
ку суми такої заборгованості в гривні за офіційним валютним (обмінним)
курсом Національного банку України, що діяв на дату її виникнення.
Виходячи  з  податкового  обліку,  валовий  дохід  підприємства  не
включає кошти або вартість майна, що надходять підприємству у виг-
ляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані їм (пп. 4.2.5
ст. 4 цього Закону).
Враховуючи також, що інвестування не належить ні до операцій про-
дажу товарів (робіт, послуг), а передбачає саме придбання корпоратив-
них прав в обмін на кошти або майно дія пп. 7.3.6 ст. 7 зазначеного За-
кону не поширюється на заборгованість іноземного інвестора по його
внеску до статутного фонду підприємства з іноземною інвестицією.
Ще раз користуюся нагодою висловити Вам запевнення у моїй ви-
сокій повазі.
Голова ДПА України
 Підпис
М. Азаров
191

Спеціалізований
Начальникові
будівельно-монтажний
 БУ “Немирівпромзв’язкобуд”
трест № 7
Півневі С. Б.
252047, м. Київ, пр. Правди, 8
тел. 460-44-77
25.09.99 № 254
Згідно зі Статутом тресту і Положенням про будівельне управління
трест не заперечує проти проведення проектно-дослідних робіт з метою
відведення земельної ділянки для будівництва будівельним управлінням
“Немирівпромзв’язкобуд” власного профілакторію в Карпатах.
Керуючий трестом
Підпис
С. М. Сомов
ВО “Сокіл”
Директорові НДІ “Рада”
252067, Київ
панові Дорофєєву С. Т.
вул. Одеська, 7
Тел.: 484-66-34
27.08.2000 № 149
Адміністрація ВО “Сокіл” зобов’язується до 10 березня 2001 р. розра-
хуватися із заборгованістю в оплаті за орендовані площі по вул. В. Кузь-
менка, 56, які займає проектно-конструкторське бюро об’єднання.
Щодо інших зауважень, викладених у Вашому листі, буде вжито всіх
необхідних заходів.
Директор
Підпис
С. Р. Корзов
192

АТ “Індустрія”
Генеральному директорові
02160, Київ
ВО “Укрспецбуд”
вул. Сосюри, 76
Ткаченкові Л. К.
Тел.: 554-17-55
Факс: 557-44-66
15.09.97 р. № 203
На жаль, змушені повідомити, що у зв’язку з недостатніми виробни-
чими потужностями АТ “Індустрія” не може бути генеральним підряд-
ником з будівництва молодіжного центру по вул. Семенівській, 27. Го-
тові вислухати Ваші пропозиції щодо участі нашого управління у будів-
ництві молодіжного центру на умовах субпідряду.
Директор
Підпис
Р. Г. Редько
Супровідні  листи
Супровідні листи складаються з метою інформування адресата
про надсилання йому документів (контрактів, каталогів, накладних
тощо) або матеріальних цінностей.
Особливості супровідних листів демонструють наведені зразки.
АТВТ “Фастівський
Директорові
деревообробний комбінат”
ЗАТ “Столярні вироби”
08500, Київська обл.,
Максимову С. Т.
м. Фастів, вул. Курчатова, 8
Тел.: (265) 6-30-22
7.04.2000 р. № 47
Надсилаємо Вам для погодження договір про оренду Вами складсь-
ких приміщень на території нашого підприємства. Просимо Вас розгля-
нути договір протягом місяця. З усіх спірних питань Ви можете зверта-
тись до начальника відділу комерційних послуг Руденка С. Ю. (тел. 264-
52-54).
З повагою
заступник директора АТВТ
Підпис
С. Б. Потапенко
193

Будівельно-монтажний трест
 Заступникові начальника
“Укрбудсервіс”
 Головного управління комплектації
03061, Київ
Міністерства зв’язку України
вул. Пост-Волинська, 7
 Войтеховському Л. Ю.
23.11.2001 р. № 76
Надсилаємо  розрахунок-заявку  необхідної  кількості  підшипників
кочення для ремонтно-експлуатаційних потреб тресту “Укрбудсервіс”
за 2000 рік.
Керуючий трестом
Підпис
М. Р. Павлик
Коростенське транспортно-
Головне управління кадрів
експедиційне підприємство
та навчальних закладів
Міністерства зв’язку України
15100, Житомирська обл.
м. Коростень, вул. Степова, 6
Тел. (04142) 3-36-88
12.04.2000 р. № 29
На № 17–3-17 від 8.05.96 р.
На ваш вих. № 17–3-17 від 08.05.96 р. надсилаємо відомості про ро-
бітників  Коростенського  транспортно-експедиційного  підприємства,
що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Директор
Підпис
С. Б. Солоха
Гарантійні  листи
Гарантійні листи підтверджують певні зобов’язання чи умови
здійснення угоди. Гарантуватися можуть якість і термін виконання
робіт, строки постачання товару або оплата послуг, виконаної робо-
ти, отриманої продукції тощо.
Покажемо особливості гарантійних листів на кількох прикладах.
194

Торговельно-підприємницький
Директорові
центр “Арсенал”
Науково-виробничого об’єднання
03065, Київ
“Будсервіс”
вул. Рибинського, 10
Лапицькому Т. Т.
Тел.: 483-75-56
Факс: 483-34-23
15.05.98 р № 2000 р.
Просимо провести обстеження екологічного стану земельної ділянки
за адресою: м. Житомир, вул. С. Кривенка, 7. Ми зацікавлені у тому,
щоб обстеження було закінчене до травня 2001 р.
Оплату робіт гарантуємо.
Наш розрахунковий рахунок № 557254 у Жовтневому відділенні бан-
ку “Надія” м. Києва, МФО 243097.
Директор
(підпис)
О. Л. Семен
СП “ІМНІКА”
Директорові
кафе “Пролісок”
СП “ІМНІКА” гарантує оплату послуг кафе у сумі 2460 грн (дві ти-
сячі чотириста шістдесят гривень) з нашого розрахункового рахунка
№ 243566 у Голосіївському філіалі МНКБ м. Києва, МФО 314523.
Директор
(підпис)
В. К. Дєвицький
ТОВ “Будіндустрія”
 Заступникові начальника
03680, Київ, б. І. Лепсе, 47
Центру матеріально-технічних
ресурсів “Спектр”
Тел.:483-99-01
 п. Рисичеві Л. Л.
Факс: 488-77-09
17.02.02 р. № 52
У порядку надання технічної взаємодопомоги просимо відпустити
для потреб організації 200 кг паперу для письма.
Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок № 425633 у Хар-
ківському відділенні банку “ТАЛАН” м. Києва, МФО 224443.
Директор
(підпис)
С. П. Березин
195

Листи-подяки
Листом-подякою висловлюють вдячність за допомогу, пропози-
цію, запрошення, своєчасну відповідь, якісно та вчасно виконану ро-
боту, надану послугу, участь у заході, гостинність тощо.
Найуживанішими формами висловлення подяки є такі:
Дякуємо Вам за…
Щиро дякуємо Вам за…
Щиро вдячні Вам за…
Хочемо висловити Вам вдячність за…
Висловлюємо свою найщирішу вдячність за…
Дозвольте висловити свою вдячність за…
Прийміть нашу найщирішу вдячність за…
Насамперед дозвольте подякувати Вам за…
Ми дуже зобов’язані Вам за…
Цей лист — вияв нашої вдячності за…
З вашого боку було дуже люб’язно…
Ось кілька зразків листів-подяк.
Народному депутатові України
Сергію Терьохіну
Вельмишановний Сергію Анатолійовичу!
Батьки та учні школи-інтернату № 9 для дітей з вадами слуху, що в
Голосіївському районі м. Києва, складають Вам щиру подяку за те, що
саме завдяки Вашому сприянню діти школи-інтернату зможуть продов-
жити навчання у 10–12 класах, а отже, здобудуть повну середню освіту.
Таким чином вони матимуть реальну змогу або далі продовжити нав-
чання, або забезпечити собі можливості для подальшого життя і розвитку.
Саме завдяки Вашій небайдужості й підтримці як народного депута-
та, який став уособленням волі нашого народу до творення добра, ці
діти не були кинуті напризволяще, їх не позбавили права на гідне і по-
вноцінне життя. І тепер, без сумніву, вони назавжди запам’ятають, що у
такий вирішальний для них час знайшлася людина, яка відкрила їм шлях
до майбутнього. Ці діти у Вашій особі дійсно побачили державу як за-
хисника, відчули її милосердний крок назустріч. І, повірте, це дасть ре-
альну змогу сформуватися їм як майбутнім громадянам нашої держави.
Вони вже ніколи не будуть озлобленими на суспільство, яке їх відторг-
нуло, адже добро творить добро.
196

Ще раз вельми вдячні Вам за Вашу велику допомогу.
Залишайтеся в мирі й здоров’ї. Здоров’я і щастя Вам та усім Вашим
рідним і близьким.
Нехай благословить Вас Бог!
З великою повагою —
Діти школи-інтернату та їхні батьки.
За дорученням батьків
(підпис)
Олена Корнієнко
 м. Вишгород, вул. Глібова, 41
Шановний Максиме Григоровичу!
Щиро вдячні Вам за запрошення нашого інституту стати співорганіза-
тором науково-практичної конференції “Актуальні проблеми профорієн-
тації та професійного навчання безробітних у сучасних умовах життя”.
Зі свого боку передбачаємо запросити до участі у конференції викла-
дачів інституту.
З повагою,
ректор ІПКМ
Підпис
К. Г. Федорика
Листи-вітання
Листами-вітаннями поздоровляють ділових партнерів, колег чи
інших осіб з нагоди ювілею, дня народження, свята, обрання на по-
саду, успішного завершення справи тощо.
Привітання висловлюється за допомогою таких зворотів:
Вітаємо Вас з нагоди…
Від щирого серця вітаємо Вас з…
Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди…
Щиросердно вітаємо з…
Побажання як обов’язковий елемент таких листів висловлюють-
ся за допомогою дієслів бажати та зичити.
Особливості листів-вітань демонструють наведені зразки.
197

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний Фонд
“Відродження”
ПРОГРАМА “ТРАНСФОРМАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ”
252135, Київ-135, проспект Перемоги, 10, к. 21
тел. 216-15-05, 274-21-69
факс: (044) 230-26-17
21 липня 1994 р.
№ 2095
_________________________________________________
Шановна пані Марино!
Щиро вітаємо Вас із перемогою в І турі конкурсу підручників. Ви
отримали грант “2”.
У середині січня ми запросимо Вас до зустрічі з комісіями та керів-
ництвом Програми, підпишемо угоду про виконання роботи, ознайоми-
мо з регламентом конкурсу. Термін подання 40 % роботи подовжується
до 1 травня.
Про дату виплати гранта ми повідомимо Вас пізніше. Але до вико-
нання роботи радимо приступити вже з 1 січня.
Вітаємо Вас з Новим роком і бажаємо творчого натхнення!
З повагою,
Дирекція Програми
Шановний Михайле Петровичу!
Щиро вітаю Вас із 55-ю річницею визволення України від фашист-
ських загарбників!
Бажаю Вам доброго здоров’я, благополуччя, довгих років життя на
землі, яку Ви захистили. Хай щастить Вам завжди і в усьому, бо ми на-
род, який перемогти неможливо.
Низько вклоняюсь Вам за Ваш ратний і трудовий подвиг.
З глибокою повагою — (підпис)
О. Омельченко,
Київський міський голова
198

Листи-вітання з нагоди 10-річчя газети “Хрещатик”
Шановні друзі!
З великою приємністю вітаю вас із першим солідним ювілеєм — де-
сятиріччям газети “Хрещатик”. Ваше свято започатковує низку ювілеїв
видань, які з’явилися на хвилі демократизації нашого суспільства і вис-
тупали з яскравими публікаціями, що наближали незалежність України.
Незалежність, десятиріччя якої ми відзначатимемо наступного року.
Найголовніше, що за всі ці роки газета не втратила державницьких
позицій. Вона рішуче й послідовно виступає за утвердження демократич-
них принципів життя суспільства, за проведення економічних реформ, які
дадуть змогу Україні гідно увійти в сім’ю європейських народів. Виступи
газети — завжди оперативні, актуальні, часто дошкульні, але, як прави-
ло, об’єктивні, зумовлені небайдужістю до стану справ у державі.
Тож бажаю колективу редакції не втрачати набутого, глибоко, чес-
но та об’єктивно продовжувати головну справу — бути правдивими
літописцями часу, патріотами України. Зичу вам ще багато ювілеїв, гос-
трого пера і любові читачів.
Віктор Ющенко,
прем’єр-міністр України
Колективу газети “Хрещатик”,
Головному редакторові
пану Геннадію Кириндясову
Шановний пане Геннадію!
Любі друзі!
Від імені працівників Міжнародної корпорації “Слов’янський ба-
зар” та від себе особисто щиро вітаю вас із десятим Днем народження!
Щиросердо дякуємо, що були з нами у попередньому та в цьому ро-
ках. Сподіваємося, що наша співпраця продовжиться у майбутньому та
принесе і вам, і нам гарний творчий урожай.
Зичимо вам повсякденного людського щастя, здоров’я, сил, творчо-
го натхнення й небесної наснаги в усіх починаннях та справах. Бажаємо
гарного настрою завжди і всюди, успіхів у вашій нелегкій праці задля
розквіту незалежної України та популяризації її на міжнародному рівні.
Нехай з вами завжди буде гарна українська пісня, що розрадить, до-
поможе, звеселить.
Хай вам усміхається доля та допомагає Бог!
З повагою — Олександр Злотник, президент Міжнародного фестива-
лю мистецтв “Слов’янський базар”, народний артист України, професор,
композитор
199

Шановні колеги!
Від  імені  багатотисячного  колективу  київміськбудівців  прийміть
щирі вітання з нагоди 10-річного ювілею.
Для періодичного видання це вік творчої зрілості та розквіту. Кияни
вдячні вам за те, що редакція газети з честю несе горде ім’я Великого
Хрещатика, який “і друзів розумів, і ворогів умів прощати”.
Символічно, що історія “Київміськбуду” розпочиналася саме з Хре-
щатика. Мабуть, у цьому історичному факті — запорука нашої сьогод-
нішньої плідної співпраці та взаєморозуміння.
Ми споруджуємо будинки і магістралі, мікрорайони і площі, дбаємо
про архітектурну виразність рідного міста, справами сприяємо форму-
ванню атмосфери довіри та поваги до діяльності столичної влади.
Своєю творчістю Ви являєте все розмаїття громадської думки киян.
Сьогоднішній “Хрещатик” став тим чистим джерелом, що відтворює
сьогодення. Завдяки цьому ви воістину набули авторитет рупора прав-
ди і впевненого голосу київської міської громади.
У день ювілею від імені киян висловлюємо вам щиру вдячність і пова-
гу за підтримку кращих ініціатив розбудови всіх напрямків суспільного
життя міста.
Бажаємо подальших творчих успіхів, яскравих сюжетів і тем, при-
хильності, добра і добробуту.
З повагою — від імені колективів підприємств холдингової компанії
“Київміськбуд” президент Володимир Поляченко
Листи-запрошення
Листи-запрошення містять пропозицію взяти участь у якомусь за-
ході. Вони можуть адресуватися конкретній особі, кільком особам
або цілому колективові. У листах-запрошеннях використовуються
такі стандартні вирази:
Запрошуємо Вас…
Маємо честь запросити Вас на…
Дозвольте запросити Вас…
Будемо вдячні Вам за участь…
Ми були б вдячні Вам, якби Ви змогли відвідати…
Прийміть наше запрошення…
Просимо взяти участь…
200

Шановні колеги!
Маємо приємність запросити Вас взяти участь у роботі Першого
міжнародного науково-практичного семінару “Прогностичні оцінки й
аналіз впливу діяльності спільних та багатонаціональних компаній на
економіку України”, який буде проводитись 10 жовтня 2000 року в Пол-
тавському кооперативному інституті.
Для включення матеріалів доповідей до фахового видання необхід-
но надіслати їх у електронному вигляді на адресу оргкомітету до 18 ве-
ресня 2000 року.
Бажаємо успіху!
З повагою
Оргкомітет
Директорові ВІЕП
професору Гуленкові В. Г.
Шановний Василю Григоровичу!
Вищий  арбітражний  суд  України  і  Науково-дослідний  інститут
“Проблеми людини” у другій половині листопада 2000 року проводять
у м. Донецьку дев’яту Всеукраїнську науково-практичну конференцію
“Стратегія економічного розвитку і Арбітражний суд України: проблеми,
перспективи”.
На конференцію запрошені представники Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів, науко-
во-дослідних інститутів та навчальних закладів.
Запрошуємо Вас і представників Вашого колективу взяти участь у
цьому заході й виступити з доповіддю на одну з тем, запропонованих у
порядку денному конференції.
Повідомлення щодо участі Ваших представників просимо надіслати
на нашу адресу до 10.09.2000 р. У разі згоди виступити з доповіддю про-
симо надіслати текст до організаційно-кадрового управління ВАСУ до
20.09.2000 р. у друкованому вигляді та на електронних носіях.
Додаток: інформаційний лист на 2-х аркушах.
З повагою —
співголови оргкомітету:
Голова Вищого арбітражного
суду України
Підпис
Д. Притика
Директор Науково-дослідного
інституту “Проблеми людини”
Підпис
А. Комаров
201

УМОВНІ  СКОРОЧЕННЯ
англ.
— англійське
мин. ч.
— минулий час
бухг. — бухгалтерське
мн.
— множина
діал.
— діалектне
нейтр.
— нейтральне
ж. р. — жіночий рід
нар. пісня — народна пісня
заст. — застаріле
перев.
— переважно
з газ. — з газети
перен.
— переносне
з енц. — з енциклопедії
поет.
— поетичне
журн. — із журналу
прост.
— просторічне
з довід. — з довідника
розм.
— розмовне
з підр. — з підручника
спец.
— спеціальне
італ. — італійське
с. р.
— середній рід
лат.
— латинське
ч. р.
— чоловічий рід
майб. ч. — майбутній час
фр.
— французьке
мат.
— математичне
202

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ
ТА  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.
2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів: Світ, 1990.
3. Ботвина  Н. В.  Офіційно-діловий  та  науковий  стилі  української
мови. — К.: АртЕк, 1999.
4. Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського
слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К.,
2000.
5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.:
А. С. К., 2000.
6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видав-
ничий центр “Просвіта”, 2000.
7. Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і гро-
мадян. — Донецьк: Сталкер, 1997.
8. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного сло-
вовживання. — К.: Рідна мова, 2000.
9. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української
мови. — К.: Рад. шк., 1986.
10. Ділова українська мова: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО,
2000.
11. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Ба-
бич. — Чернівці: Рута, 1996.
12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -
Л. Кулініченко. — К.: Український центр духовної культури, 1996.
13. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за націо-
нальне “я”. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.
14. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992.
15. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. — К.:
Вища шк., 1978.
16. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ,
1996.
17. Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000.
18. Культура української мови: Довідник. — К.: Либідь, 1990.
19. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зраз-
ки найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка,
1992.
20. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської,
фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. — К.: Довіра, 1998.
21. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.— К.: Наук. думка, 1976.
203

22. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. — К.:
Либідь, 1999.
23. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. — Тернопіль:
Навч. книга — Богдан, 2000.
24. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової люди-
ни”. — К.: Основи, 1995.
25. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. —
К.: Криниця, 1999.
26. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: ФЕНІКС,
1996.
27. Український правопис. — К.: Наук. думка, 1996.
28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — К.: Довіра,
1998.
29. Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? — К.: Освіта, 1997.
30. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. — К.: Літера, 1999.
31. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища шк., 1997.
204

ЗМІСТ
Передмова ...................................................................................................
3
§ 1. Місце української мови у сучасному житті ................................
5
§ 2. Українська літературна мова та культура мови ........................
9
§ 3. Словники і словникові видання з української мови .................. 15
§ 4. Стильові різновиди мови ............................................................. 22
§ 5. Основні норми української літературної вимови ...................... 29
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ
ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ 36
§ 6. Слово і його значення .................................................................. 36
§ 7. Пароніми ....................................................................................... 42
§ 8. Синоніми ....................................................................................... 44
§ 9. Уживання іншомовних слів ......................................................... 46
§ 10. Мовленнєва надмірність і недостатність .................................... 50
§ 11. Лексика сучасної української літературної мови
з огляду на сферу її використання ............................................... 53
§ 12. Стилістичне розшарування лексики ........................................... 57
§ 13. Канцеляризми і штампи ............................................................... 60
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ
ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ 66
Іменник ................................................................................................... 66
§ 14. Рід відмінюваних іменників ......................................................... 66
§ 15. Рід невідмінюваних іменників ..................................................... 69
§ 16. Рід і особливості вживання назв осіб за професією,
посадою, званням ......................................................................... 72
§ 17. Стилістичні особливості форм числа іменників ........................ 74
§ 18. Варіанти відмінкових форм іменників ........................................ 79
§ 19. Закінчення іменників чоловічого роду II відміни
у родовому відмінку однини ........................................................ 84
§ 20. Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються
із кількох назв ............................................................................... 87
§ 21. Відмінювання прізвищ ................................................................. 89
§ 22. Особливості вживання складних слів типу крісло-гойдалка,
ікс-промені, їжак-риба .................................................................. 91
Прикметник .......................................................................................... 93
§ 23. Уживання деяких форм прикметників ........................................ 93
§ 24. Ступені порівняння прикметників .............................................. 95
§ 25. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників ....... 99
205

Займенник .............................................................................................. 102
§ 26. Вживання особових займенників ................................................ 102
§ 27. Вживання зворотного і присвійних займенників....................... 104
§ 28. Вживання означальних, вказівних, неозначених,
відносно-питальних займенників ................................................ 105
Числівник ............................................................................................... 107
§ 29. Відмінювання числівників ........................................................... 107
§ 30. Синонімія числівників.................................................................. 112
§ 31. Сполучення числівників з іменниками ....................................... 113
Дієслово .................................................................................................. 115
§ 32. Творення і вживання деяких форм дієслова ............................... 115
§ 33. Творення і вживання дієприкметників ....................................... 118
§ 34. Творення і вживання дієприслівників......................................... 123
Службові частини мови ......................................................................... 124
§ 35. Вживання прийменників .............................................................. 124
§ 36. Синонімія прийменникових конструкцій ................................... 125
§ 37. Прийменникові конструкції російської мови та їхні
українські відповідники ............................................................... 127
§ 38. Уживання сполучників ................................................................. 131
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ
ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ 132
§ 39. Порядок слів у простому реченні ................................................ 132
§ 40. Узгодження підмета з присудком ................................................ 136
§ 41. Уживання однорідних членів речення ........................................ 140
§ 42. Паралельні синтаксичні конструкції .......................................... 143
§ 43. Складне речення ........................................................................... 145
ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ..................................................................... 148
§ 44. Класифікація ділових паперів. Правила написання
тексту документів ......................................................................... 148
§ 45. Документація особового складу ................................................. 152
Автобіографія .............................................................................. 152
Резюме ........................................................................................... 153
Характеристика ........................................................................... 155
§ 46. Особисті офіційні документи....................................................... 157
Заява .............................................................................................. 157
Доручення ..................................................................................... 159
Розписка ....................................................................................... 161
§ 47. Інформаційні документи .............................................................. 162
Службові записки......................................................................... 162
Оголошення .................................................................................. 166
206

Запрошення .................................................................................. 168
Службова телеграма .................................................................... 169
Телефонограма ............................................................................. 171
§ 48. Документи колегіальних органів ................................................ 172
Протокол ...................................................................................... 172
Витяг з протоколу ........................................................................ 175
§ 49. Загальна характеристика ділових листів .................................... 177
§ 50. Етикет ділового листування та використання
мовних формул ............................................................................. 181
§ 51. Зразки ділових листів ................................................................... 185
Інформаційні листи ...................................................................... 185
Листи-пропозиції ......................................................................... 186
Листи-прохання ........................................................................... 188
Листи-відповіді ............................................................................ 190
Супровідні листи .......................................................................... 193
Гарантійні листи .......................................................................... 194
Листи-подяки ............................................................................... 196
Листи-вітання ............................................................................... 197
Листи-запрошення ....................................................................... 200
Умовні скорочення ........................................................................................ 202
Список використаної та рекомендованої літератури ............................... 203
207

The aim of this book is to help students use correctly the language in business sphere.
The author examines the peculiarities of official and business style and rules of writing
business papers, analyzes lexical and grammatical norms of modern Ukrainian language,
which are the basis of a person’s speech standard.
Intended of students of higher educational establishments, teachers and those, who aim
at improving their konwledge of Ukrainian language.
Навчальне видання
Волкотруб Галина  Йосипівна
СТИЛІСТИКА ДІЛОВОЇ МОВИ
Навчальний посібник
Educational edition
Volkotrub, Galyna I.
STYLISTYCS OF BUSINESS ENGLISH
Educational manual
Відповідальний редактор  О. С. Кавуненко
Редактор  О. Ф. Пінчук
Коректор  Т. К. Валицька
Комп’ютерна верстка  Т. Г. Замура, А. В. Цебренко
Оформлення обкладинки   Д. В. Коврига
Реєстраційне свідоцтво ДК № 8  від 23.02.2000
Підп. до  друку 25.09.02. Формат 60 ґ 84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 12,09. Обл.-вид. арк. 13,94. Тираж 20000 пр. Зам. № 2-1180
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП
ДП “Експрес-Поліграф”
04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2
208

Document Outline

 • !"
  • 5@54<>20
  • !"!"'
  • !"!"'
   • <5==8:
   • @8:<5B=8:
   • 09<5==8:
   • '8A;V2=8:
   • VTA;>2>
  • !"!"'
  • 
  • #<>2=V
  • !?8A>:

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Академія управління персоналом iconАкадемія управління персоналом

Академія управління персоналом iconАкадемія управління персоналом

Академія управління персоналом iconАкадемія управління персоналом
...

Академія управління персоналом iconМіністерство освіти і науки України  Академія педагогічних наук України  Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти ім. М. В. Остроградського
Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової роботи в контексті управління знаннями 

Академія управління персоналом iconСекція  Інноваційна політика, управління, законодавче регулювання інноваційної  діяльності: досвід та сучасна практика   10 
Секція  Інноваційна політика, управління, законодавче регулювання інноваційної 

Академія управління персоналом icon Шпак А. П., Стогній Б. С., Яцків Я. С. (Національна академія наук України)
Иванова  Н. И. (Россия), Кавуненко Л. Ф.,  Кияк Б. Р., Кульчицкий С. В., Онищенко А. С

Академія управління персоналом iconДжерела до історії  державного управління та  місцевого самоврядування  України 
Затверджено  навчально‐методичною  радою  Чернігівського  центру  перепідготовки  та 

Академія управління персоналом iconГоловне управління освіти і науки
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау

Академія управління персоналом iconАкадемія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти дидактичні засади відбору і структурування змісту навчального предмета «креслення» для професій металообробного профілю

Академія управління персоналом iconНаціональна академія наук україни інститут  соціології українське суспільство 1992–2010
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами І державним

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи