Програма   вступного фахового випробування  icon

                                        Програма   вступного фахового випробування 


знайти схожі
Назва                                        Програма   вступного фахового випробування 
Сторінка30/38
Дата конвертації12.02.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

 
АНТРОПОЛОГІЯ 
 
Походження людини 
Основні етапи еволюції хребетних. 
Сучасне уявлення про походження ссавців. Вихід хребетних на сушу та його еволюційні та екологічні наслідки. 
Людина та основний біогенетичний закон. 
Концепції походження людини. 
Ортодоксальна  концепція  Ч. Дарвіна.  Теорія  Поршнева.  Десмонд  Морріс  та  його  ―безволоса  мавпа‖.  Водні 
примати Елістера Харді та ―водна гіпотеза‖ Яна Ліндблада. 
 
Особливості біології людини. 
 
Морфо-фізіологічні та генетичні особливості людини. 
Риси схожості та відмінності людей та звіроподібних приматів. Їх причини та біологічне значення. Особливості 
та механізми передачі спадкової інформації. Конваріантна редуплікація, її позитивні та негативні наслідки. 
Людина та середовище її існування. 
Вимоги людини до довкілля. Еволюція взаємовідносин в системі людина-людство-довкілля. Екологічна культура 
та екологічна самосвідомість. 
 
Основи соціальної антропології 
 
Антропологізм сучасної філософської культури. 
Визначення  поняття  антропологізма.  основні  категорії  соціальної  антропології.  Природна  неспеціалізованість; 
роль онтогенезу в розвитку людини; рефлексивність свідомості людини. 
Розвиток антропології в Україні. 
Перші  антропологічні  свідчення.  Федір  Вовк  як  засновник  вітчизняної  антропології.  Здобутки  та  проблеми 
останніх десятиліть. Єдність та різноманіття сучасного людства. 
 
Рекомендована література 
Основна: 
1. 
Сегеда С. Антропологія. – К.: Либідь, 2001. – 378 c. 
2. 
Шаронов В. В. Основи соціальної антропології. – Сант-Петербург.: Лань, 1997. – 370 с. 
Додаткова: 
1. 
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Фізіологія человека. – Новгород.: НГМА, 2003. – 526 с. 
2. 
Антропологические данные о составе древнего населения на территории Украины. – К.: Наукова думка. – 1984. – 
211 с. 
3. 
Линдблад Ян. Человек – ты, я первозданный. – М.: Прогресс, 1991 – 190 с. 
4. 
Кремо майкл, Ричард Томпсон. Неизвестная история человечества. – М.: Философская книга, 1999. – 490 с. 
5. 
Маркевич О. П. Філогенія тваринного світу. – К.: АН УРСР, 1964. – 87 с. 
6. 
Швейцер Альберт. Письма из Ламбарене. – Л.: Наука,1089 – 78 с. 
7. 
Эволюционная теория и проблема ―человек-природа‖. – Тарту, 1978 – 92 с. 
 
 
 
 
 
61 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 
 
Безпека життєдіяльності людини в життєвому середовищі 
 
Вступ. Концепція дисципліни безпека життєдіяльності людини. 
Безпека  життєдіяльності  як  категорія.  Основні  поняття  та  визначення  у  безпеці  життєдіяльності.  Мета  та 
завдання курсу. Сучасні обставини, що формують стан життєдіяльності. Класифікація джерел небезпеки, шкідливих та 
небезпечних чинників. Якісний аналіз небезпек. Оцінка ризиків у життєдіяльності людини.  
Людина  як  елемент  системи  “Людина  –  Життєве  середовище”.  Безпека  людини  в  життєвому 
середовищі. 
Людина як біологічний та соціальний суб’єкт. Середовище життєдіяльності (природне, техносфера, ноосфера, 
соціально-політичне  середовище).  Фізіологічні,  психологічні  та  емоційні  особливості  організму  людини.  Фізіологія  і 
психологія  діяльності  людини.  Психологія  у  здійсненні  безпеки.  Вплив  небезпечних  чинників  на  людину.  Соціальні 
небезпеки. Небезпеки урбанізованого середовища. 
 
Безпека життєдіяльності людини у виробничій сфері та побуті 
 
Людина та середовище її життєдіяльності. 
Вплив шуму, вібрації, випромінювання на організм. Природні та штучні іонізуючі випромінювання, їх біологічна 
дія.  Радіаційна  безпека.  Електромагнітні  поля  та  їх  вплив  на  здоров’я.  Особливості  впливу  електричного  струму  на 
організм  людини.  Хімічні,  біологічні,  психофізіологічні  фактори  небезпеки.  Фізична  та  розумова  діяльність  людини. 
Характеристика  трудової  діяльності.  Зміни  у  фізіологічному  стані  під  час  роботи.  Працездатність  і  втома.  Організація 
робочого місця. Система захисту людини в середовищі виробничих підприємств. 
Діяльність людини як джерело небезпек. 
Небезпеки,  пов’язані  з  використанням  транспортних  засобів.  Хімічні  речовини  та  шляхи  їх  проникнення  в 
організм.  Небезпеки,  пов’язані  з  використанням  горючих,  легкозаймистих  і  вибухонебезпечних  речовин  та  матеріалів. 
Небезпечний вплив шкідливих речовин з повітря, води, продуктів харчування. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією та 
утриманням житла. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії джерел небезпеки.  
 
Безпека життєдіяльності людини в умовах надзвичайних ситуацій 
 
Небезпеки,  що  є  причиною  надзвичайних  ситуацій.  Природні  небезпеки.  Захаходи  зниження  їх 
наслідків. 
 Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація. Природні небезпеки. Тектонічні, топологічні та метеорологічні 
стихійні  лиха.  Дії  населення  в  надзвичайних  ситуаціях.  Причини,  наслідки  та  попередження  зсувів,  землетрусів, 
шквалистих  вітрів,  смерчів,  ураганів,  селів,  лавин,  повеней,  паводків,  пожеж  (лісових,  степових).  Діяльність  ЄДСЗР 
(Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру). 
Техногенні, соціально-політичні, комбіновані небезпеки. Запобігання надзвичайним ситуаціям. 
Антропогенний вплив на стан навколишнього середовища. Аварії з викидом радіоактивних речовин та витоком 
сильнодіючих отруйних речовин в навколишнє середовище. Аварії на транспорті. Пожежі та вибухи. Соціально-політичні 
небезпеки:  війни,  тероризм,  екстремальні  криміногенні  ситуації.  Алкоголізм,  тютюнопаління,  наркоманія  як  соціальні 
небезпеки.  Комбіновані  небезпеки:  природно-техногенні,  природно-соціальні.  Запобігання  виникнення  надзвичайних 
ситуацій. Визначення рівня надзвичайних ситуацій. Надання першої долікарської допомоги потерпілим. 
 
Рекомендована література 
Основна: 
1. 
Безпека життєдіяльності. / За ред. Є. П. Желібо, В. М. Пічі. – Київ, ―Каравела‖, 2001. – 320 с. 
2. 
Безпека життєдіяльності. / За ред. В. Г. Цапка. – Київ: ―Знання-Прес‖, 2003. – 397 с. 
3. 
Безопасность жизнедеятельности. / Под ред. О. Н. Русака. – ЛТА СПб, 1996. – 231 с. 
4. 
Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: ЛБК НБУ, 2000. – Київ: ―Знання‖. –186 с. 
5. 
Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Київ: ―Кондор‖, 2003. – 434 с. 
6. 
Стеблюк В. М. Цивільна оборона. – Київ: ―Знання‖, 2006. – 487 с. 
Додаткова: 
1. 
Агаджанян Н. А., Катков А. Ю. Резервы нашего организма. – Москва: ―Знание‖, 1990. – 240 с. 
2. 
Безпека життєдіяльності. / За ред. Я. Бедрія. – Львів: ―Афіша‖, 1999. – 271 с. 
3. 
Інфекційні хвороби. / За ред. Тітова М. Б. – Київ: ―Вища школа‖, 1995. – 345 с. 
4. 
Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров’я людини та екологія. – Київ: ―Здоров’я‖, 1995. – 230 с. 
5. 
Шовкопляс В. С.,  Шовкопляс Л. Г.,  Ігнатенко В. А.  Безпека  життєдіяльності  людини.  Лабораторний  практикум.  – 
Ніжин: Редакційний відділ НДПУ, 2002. – 50 с. 
 
 
 
ЕКОЛОГІЯ 
 
62 

 
Екологія як наука. Організм і середовище 
 
Вступ. Екологія як наука. 
Визначення,  об’єкт,  предмет,  завдання  та  значення  сучасної  екології.  Історичний  нарис  екології.  Внесок 
вітчизняних вчених в розвиток екології. Методи екологічних досліджень. Проблема класифікації сучасної екології. 
Організм і середовище (аутекологія). 
Поняття про середовище життя. Екологічні фактори та їх класифікація. Абіотичні, біотичні і антропічні фактори. 
Загальні  закономірності  впливу  екологічних  факторів  на  організми.  Закон  оптимуму.  Закон  мінімуму  (Ю. Лібіха), 
лімітуючий фактор. Взаємодія факторів. Неоднозначність дії фактора на різні функції організму. 
Поняття про екологічну класифікацію організмів. 
Найважливіші абіотичні фактори середовища і пристосування до них організмів. 
Світло  і  пристосування  до  нього  організмів.  Роль  світла  в  житті  зелених  рослин.  Світло  як  умова  орієнтації 
тварин.  Роль температури в житті організмів. Пристосування рослин до температури. Температурні умови розвитку 
пойкілотермних організмів. 
Адаптації  рослин  до  підтримання  водного  балансу.  Способи  регуляції  водного  балансу  серед  тварин. 
Метаболічна вода. 
 
Основні середовища життя. Біотичні Взаємовідносини організмів 
 
Основні середовища життя. Водне і наземно-повітряне середовища. 
Водне середовище життя, його специфічні властивості.  
Екологічні зони Світового океану. Поняття пелагіаль, бенталь, літоральну і батіальну зони. 
Специфічні пристосування гідробіонтів: способи орієнтації, фільтрація, гіподіоз. 
Наземно-повітряне  середовище  життя  та  його  специфічні  властивості.  Умови  дихання  водообміну  і  способи 
переміщення життя живих істот. Здатність до ходіння, бігу, активного та пасивного літання. Пристосування до сприйняття 
світла.  Рельєф місцевості, опади , їх значення в житті організмів. 
Ґрунт і живі організми як середовище життя. 
Ґрунт, його структура та основні горизонти. Розподіл життя у ґрунті. Екологічні групи рослин і тварин-мешканців 
ґрунту.  Поняття про мікрофауну, мезофауну, макрофауну і мегафауну ґрунту. Значення грунту в еволюції життя.  
Живі  організми  як  середовища  життя.  Паразитичні  відносини  серед  тварин  і  рослин.  Переваги  організмів- 
паразитів. Імунітет. Гіперпаразитизм і поліембріонія. 
Біотичні взаємовідносини організмів. Життєві форми. Біологічні ритми. 
Основні  форми  біотичних  взаємовідносин  організмів.  Відносини  типів  ―хижак-жертва‖,  ―паразит  -  господар‖  як 
приклади прямої боротьби між організмами. Поняття про симбіоз, коменсалізм, аменсалізм і нейтралізм. Конкуренція та її 
форми.  Життєві форми серед рослин і тварин, їх адаптивне значення. Життєві форми серед рослин за К. Раункієром та 
І. Г. Серебряковим. Приклади життєвих форм серед тварин. 
Поняття про біологічні ритми – одну з основних властивостей живої природи. Екзогенні та ендогенні, циркадні і 
цирканні біологічні ритми. Фотоперіодизм та його практичне значення. 
Екологія угруповань 
 
Вчення про популяції та біоценози. 
Поняття ―популяція‖. Основні характеристики популяцій. Популяційна структура виду. 
Вікова, просторова та екологічна структура популяцій. Форми групових об’єднань тварин: стада, зграї, колонії. 
Динаміка і гомеостаз популяцій. 
Поняття про біоценоз. Фітоценоз. Біотоп. Зв’язки організмів в біоценозах: трофічні, топічні, форичні, фабричні. 
Екологічна ніша. 
Структура біоценозів: видова, просторова, екологічна. Види – домінанти і едифікатори. Біоценотичні зв’язки. 
Вчення про біогеоценози та екосистеми. 
Поняття про біогеоценоз. Праці В. М. Сукачова. Типи і структура біогеоценозів. Едатоп і кліматоп як складові 
частини біогеоценозу. Біогеоценози як складові частини екосистем. 
Поняття  про  екологічну  систему  (Тенслі,1935).  Структура  і  масштаби  екосистем.  Організми  –  продуценти, 
консументи  і  редуценти.  Колообіг  речовин  в  екосистемах.  Потік  енергії.  Правила  піраміди  продукції,  біомаси  і  чисел. 
Закон піраміди енергії. Біологічна продуктивність. Загальна продукція органічних речовин Землі. 
Вчення про біосферу. 
Поняття  про  біосферу.  Праці  В. І. Вернадського.  Структура  і  розподіл  життя  в  біосфері.  Жива  речовина 
біосфери  та  її  функції  (енергетична,  концентраційна,  газова,  окисно-відновна,  деструктивна).  Сучасні  уявлення  про 
функції живої речовини. 
Енергетика біосфери та ї  біогеохімічні цикли. Колообіги речовин і хімічних елементів. Великий (геологічний) і 
 
63 
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon          Програма  вступного фахового випробування 
Трудове  виховання  в  соціальній  адаптації  та  реабілітації  дітей  з  глибокими 

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon    Програма  вступного фахового випробування 
Теорії і методики виховання глухих та слабочуючих дітей   в дошкільних та шкільних освітніх закладах” 

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon              навчальна  програма  дисципліни  
...

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon              навчальна  програма 

                                        Програма   вступного фахового випробування  iconІ робоча програма навчальної дисципліни 

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon                  Програма підготовки фахівця окр 
«Про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,  Положення 

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon  Карамишева Неллі Василівна, доцент кафедри історії філософії
Філософська  методологія  та  евристика.  Робоча  програма  навчальної  дисципліни 

                                        Програма   вступного фахового випробування  iconДержавна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки (проект) 
Дарія Наленч. Архівіст – зберігач кіберпростору  

                                        Програма   вступного фахового випробування  icon13. Ділова  гра:  працевлаштування  (розмова  з  керівником)
Програма, залікові вимоги та методичні поради для студентів денної та заочної форм навчання

                                        Програма   вступного фахового випробування  iconРобоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси”
Доктор економічних наук, професор                                             Мартиненко В. П

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи