Конспект лекцій  icon

Конспект лекцій 


Скачати 386.56 Kb.
знайти схожі
НазваКонспект лекцій 
Сторінка17/17
Разместил(а)  С. П. Цигичко  
Дата конвертації13.02.2012
Розмір386.56 Kb.
ТипКонспект
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

«Монстри». Багато уваги Босх приділяв темі калік і злидарів, зображення яких 
у художника було реалістичним і іронічним водночас: «Каліки», «Злидарі».  
 
Творчість Брейгеля Старшого 
Ще одним новатором і реформатором нідерландського живопису був Пі-
тер Брейгель Старший (1525/30-1569). Звертаючись до образної мови фолькло-
ру, народної фантастики, вдаючись до іномовлень, притч і приказок, Брейгель 
звільнив традиційні біблійські і євангельські сюжети від церковної догматики, 
наслідуючи  при  цьому  середньовічні  традиції  «народної  сміхової  культури». 
Разом  з  тим,  у  своїх  композиціях,  сповнених  нескінченними  жартами,  худож-
ник розкриває дуже серйозні, а інколи навіть трагічні моменти життя сучасного 
йому суспільства. Такими є картини «Падінні Ікара» (1555-1560), де гибель ан-
тичного героя показана як непомітний епізод, що тоне у буденності, та «Битва 
Карнавалу і Посту» (1559).  
Деякі  з  робіт  Брейгеля  були  написані  під  впливом  творчості  Босха,  на-
приклад, «Тріумф смерті» (1562). Крім того, у ній відбилися і власні враження 
художника від національної трагедії, коли іспанські війська війною пройшлися 
по території Нідерландів: на картині образ смерті настигає людей будь-де. 
У картині «Несення хреста» (1564) Брейгель звернувся до теми мук Хри-
стових і  зробив акцент не  на образі  Христа,  а на образі натовпу,  що  супрово-
джує його на Голгофу. Завдяки композиційним і графічним засобам тема бай-
дужого ставлення людей до трагедії звучить особливо гірко і пронизливо: бай-
дужість зменшує смисл Розп’яття до рівня майданної забави.  
Увесь  1565  р.  Брейгель  присвятив  роботі  над  серією  пейзажів  під  умов-
ною назвою «Місяці» («Пори року»). Скільки їх було – не відомо, але на сього-
дні збереглося чотири, що символізують різні місяці: «Мисливці на снігу» (лю-
тий-березень), «Сінокіс» (червень-липень), «Жнива» (серпень вересень), «Пове-
рнення стада» (жовтень-листопад). 
У  своїй  творчості  Брейгель  дуже  часто  звертався  до  зображення  життя 
простих людей, за що навіть отримав прізвисько «мужицький». До цього циклу 
 
69 

належать  картини  «Танок  нареченої  (селянський  танок)»  (1566-1567),  «Селян-
ський танок» (1568) (Рис. 35), «Селянське весілля» (1568).  
У картині «Сліпі» (1568) розкрито дві трагедії: фізичного каліцтва і сліпо-
ти недальновидного людства, що не знає своєї долі.  
Початок кар’єри Брейгеля співпав з розквітом графічного мистецтва. На 
сьогодні відомо близько 40 рисунків художника. Деякі з них були ескізами до 
картин, а інші – спеціально зроблені для гравюр, наприклад, «Великі риби по-
їдають маленьких» (1557) і «Алхімік» (1558). 
 
Запитання для самоперевірки: 
1. Охарактеризуйте композиційну побудову і особливості «Гентського вівтаря». 
2. У чому особливість творчості Ієронімуса Босха? Які з його картин Ви знаєте? 
3. Назвіть відомі Вам роботи Пітера Брейгеля Старшого. 
 
Література, рекомендована для самостійного вивчення:[3,6,11,15,19] 
 
 
 
 
70 

Лекція 17. Мистецтво епохи Відродження  
в Німеччині та Англії 
 
План лекції: 
1) Німецька скульптура епохи Відродження 
2) Творчість Дюрера 
3) Творчість Кранаха Старшого 
4) Творчість Гольбейна Молодшого 
 
Німецька скульптура епохи Відродження 
Скульптура посідає значне місце в німецькому мистецтві ХV і ХVІ сто-
літь. При цьому на ранньому етапі у більшості робіт ще господарювала релігій-
на  тематика,  зберігалася  система  умовних  жестів  і  атрибутів,  різко  виражена 
експресія облич. Скульптура ХVІ ст. за тематикою і композиційними рішення-
ми наближається до античної спадщини. В ранній період працювали такі скуль-
птори як Йорг Сірлін (1425-1491): «Птоломей» (1469-1474); Адам Крафт (1455-
1509): «Рельєф будівлі міських терезів у Нюрнберзі» (1497), «Оплакування Хри-
ста» (1505-1508). До пізнього періоду, при цьому скоріше не за часом, а за ха-
рактером  робіт,  належать  скульптори  Тільман  Ріменшнейдер  (1460-1531): 
«Єва»  (1491-1493),  «Надгробок  єпископа  Рудольфа  фон  Шеренберга»  (1496-
1499); Петер Фішер Старший (1460-1529): «Статуя гробниці графа Отто фон 
Хеннеберга» (1488), «Король Артур. Статуя гробниці імператора Максиміліа-
на І» (1512-1513). 
 
Творчість Дюрера 
Альбрехт Дюрер (1471-1528) був найвидатнішим художником німецького 
відродження. Він народився у Нюрнберзі в сім’ї золотих і срібних діл майстра і 
спочатку  навчався в  майстерні  батька,  а  потім  у  художника  Вольгемута;  двічі 
відвідував Італію, де знайомився з технікою тамтешніх художників. Дюрер ви-
вчав математику, перспективу, анатомію, цікавився природознавством і гумані-
 
71 

тарними  науками,  створив  кілька  наукових  трактатів  («Керівництво  з  вимірю-
вання»,  «Чотири  книги про  пропорції людини»),  розробив  перспектограф.  Він 
писав  портрети,  закладав  основи  німецького  пейзажу,  змінював  трактування 
традиційних  біблійних  і  євангельських  сюжетів.  Особливу  увагу  художника 
привертала гравюра. Дюрер розширив тематику графіки, залучаючи як літера-
турні, так і побутові сюжети. 
Цікавою особливістю творчої спадщини Дюрера є те, що він залишив ве-
лику  кількість  автопортретів: «Автопортрет»  (1493), «Автопортрет  з  пейза-
жем» (1498), «Автопортрет в шубі» (1500), «Автопортрет» (1500-1502). 
З  1515  до  кінця  1520-х  рр.  провідним  жанром  у  творчості  Дюрера  був 
портрет. Ця своєрідна портретна галерея сучасників – одна з найкращих, ство-
рених в Європі епохи Відродження: у невеликих погрудних портретах є класи-
чна завершеність, яка підкреслюється ідеальною збалансованістю композиції і 
чеканністю силуетів фігур, розміщених переважно на нейтральному фоні. В цей 
час  були  створені  «Портрет  імператора  Максиміліана  І»  (1518),  «Портрет 
молодого  чоловіка  (Портрет  Бернхардта  фон  Рестена)»  (1521),  «Портрет 
Якоба Мюффеля» (1526), «Портрет Ієроніма Хольцшуера» (1526).  
Дещо  іншими  є  написані  трохи  раніше  портрети  близьких  Дюрера: 
«Портрет Агнес Фрай» (1495), «Портрет батька художника» (1497), «Порт-
рет матері художника». Тут художнику для передачі внутрішнього світу лю-
дей, яких він досконало знає, достатньо лише кількох штрихів. 
Для Дюрера, як і для Леонардо да Вінчі, мистецтво було однією з форм 
пізнання. Звідси його надзвичайна цікавість до природи. Він створював пейза-
жні  акварелі,  зображував  рослини  і  тварин:  «Вид  Арко»  (1495),  «Озеро  в  лісі» 
(1495-1497), «Молодий заєць» (1502), «Великий шматок дерну» (1503). 
Тривалий час Дюрер намагався знайти універсальну математичну форму-
лу ідеальних пропорцій людського тіла. У диптиху «Адам і Єва» (1507) він на-
дає  увагу  виключно  тілам  персонажів  і  зображує  досконалі  типи  –  ідеальних 
чоловіка і жінку.  
 
72 

Значне  місце  у  творчості  Дюрера  займав  і  релігійний  живопис:  «Вівтар 
Паумгартнерів»  (1502-1504),  «Вівтар  Іова.  Праве  крило:  Два  музики»  (1503-
1504), «Поклоніння волхвів» (1504), «Христос і фарисеї» (1506), «Свято чоток 
(Поклоніння  Діві  Марії  чи  Свято  трояндових  гірлянд)»  (1506),  «Поклоніння 
Святій Трійці» (1511).  
Проте  найбільшу  популярність  Дюрер  отримав  як  неперевершений  гра-
фік. У 1498 р. він видав серію гравюр «Апокаліпсис», що складалася з 15 листів 
з  короткими  цитатами  на  звороті.  Ставши  дуже  популярними,  ці  гравюри  без 
дозволу копіювалися і друкувалися іншими майстрами. Дюрер навіть відкривав 
судову  справу,  щоб  захистити  свої  авторські  права.  Найвідомішою  гравюрою 
Дюрера  є  «Чотири  вершника»  (1497-1498),  яка  зображує  смерть,  суд,  війну  і 
мор і за силою пориву та похмурою експресією не має аналогів у німецькому 
мистецтві  того  часу  (Рис.  36).  Серед  інших  гравюр  варто  відзначити  «Великі 
страсті: Сходження у пекло» (1511), «Лицар, Смерть і Диявол» (1513), «Свя-
тий Ієронім у келії» (1514), «Меланхолія» (1514). 
 
Творчість Кранаха Старшого 
Лукас Кранах Старший (1472-1533) був придворним художником курфю-
рстів Саксонських і писав картини на різноманітні теми. Як і більшість майст-
рів того часу, він писав на релігійну тематику: «Мучеництво святої Катерини» 
(1510),  «Заручини  святої  Катерини»  (1516-1518),  «Адам  і  Єва»  (1526).  Проте 
його святі – це зовсім не святі, а одягнуті в розкішне вбрання придворні.  
Кранах часто намагався передати почуттєві ефекти, для чого писав карти-
ни, персонажами яких були невідповідні одне одному любовні пари: «Закохана 
стара і юнак» (1520-1522), «Непідходяща пара» (1522).  
Кранах був одним з найкращих портретистів свого часу, а так як він був 
придворним  художником  курфюрстів  Саксонських,  то  мав  безліч  замовлень. 
Серед клієнтів були придворні і члени правлячої родини, наприклад «Портрет 
курфюрста  Фрідріха  Мудрого  у  зрілому  віці»  (1525).  Багато  портретів  Кранах 
написав  з  молодої  дружини  спадкоємця  Саксонського  престолу,  а  пізніше  – 
 
73 

курфюрста  Йоганна  Фрідріха,  Сибілли  Клевської:  «Юдиф»  (1530),  «Саломія» 
(1530). У них алегорично передана жіноча влада над чоловічою силою. 
Дуже цікавою і своєрідною є картина «Джерело вічної молодості» (1545-
1546). 
 
Творчість Гольбейна Молодшого 
Ганс  Гольбейн  Молодший  (1497-1543)  вважається  одночасно  художни-
ком німецьким і англійським, бо розпочав свою творчу діяльність в Німеччині, 
а завершив її в Англії. Він був одним з найвидатніших портретистів свого часу. 
Його портрети були парадними, це не лише зображення замовника, а й демон-
страція  його  соціального  статусу.  Одними  з  перших  відомих  робіт  Гольбейна 
були парні портрети бургомістра м. Базеля і його дружини: «Портрет бургомі-
стра  Якоба  Мейєра  цум  Хазена»  (1516),  «Портрет  дружини  бургомістра 
Мейєра Доротеї Конненгайссер» (1516). Для цієї родини він написав також вів-
тарну  картину,  яка  отримала  назву  «Мадонна  бургомістра  Мейєра»  («Вівтар 
Мейєра» чи «Дармштадська мадонна») (1526-1529). До відомих робіт німець-
кого  періоду  належать  також  «Портрет  Еразма  Роттердамського»  (1523)  і 
«Портрет Георга Гісце» (1532).  
Англійський король Генріх VIII, так само як Карл V і Франциск І, охоче 
приймав при дворі видатних вчених і філософів, відомих письменників і худо-
жників.  Підчас  першого  візиту  Гольбейна  до  Лондона  монарх  розгледів  його 
непересічний талант і вже підчас другого візиту запропонував йому стати при-
дворним художником. Гольбейн охоче погодився. Так розпочався англійський 
період його творчості. Як придворний художник Гольбейн написав кілька пара-
дних портретів короля: «Портрет Генріха VIII» (1536-1537), «Портрет Генрі-
ха  VIII»  (1539-1540).  До  творчого  наробку  Гольбейна  входять  також  портрети 
численних дружин Генріха VIII і його дітей: «Королева Джейн Сеймур» (1536-
1537),  «Портрет  Едуарда,  принца  Уельського»  (1538-1539),  «Портрет  Анни 
Клевської» (1538-1539).  
 
 
74 

Запитання для самоперевірки: 
1. Дайте загальну характеристику німецької скульптури епохи Відродження. 
2. Які Ви знаєте живописні роботи Дюрера? 
3. Які Ви знаєте гравюри Дюрера? 
4. Охарактеризуйте творчість Кранаха Старшого. 
5. У чому особливість творчості Гольбейна Молодшого.  
 
Література, рекомендована для самостійного вивчення:[3, 6, 10, 11, 15, 19] 
 
 
75 

Лекція 18. Роль мистецьких, архітектурних і теоретичних 
надбань епохи Відродження для подальшого розвитку  
світової культури 
 
Епоха  Відродження  стала  яскравою  віхою  в  розвитку  світової  культури. 
При цьому головна її особливість полягає у тому, що створені тоді архітектурні 
та містобудівельні об’єкти і твори мистецтва не втрачають актуальності і сьо-
годні. 
В цей час виникло багато нових функціональних типів споруд. Зовнішній 
вигляд найпоширенішого типу міської будівлі – палаццо – завдяки своїй лако-
нічності, представницькості і монументальності став прототипом багатьох гро-
мадських споруд (банків і т.п.). Було розроблено нову – центричну – компози-
ційно-планувальну структуру культових будівель. 
Головним  конструктивним  і  архітектурно-художнім  засобом  став  ордер, 
пропорції якого були доведені до досконалості і який, хоча і в дещо зміненому 
вигляді, став базисом розвитку стилів бароко і класицизму. Видозмінювалися і 
удосконалювалися  архітектурні  конструкції.  Особливо  це  стосується  куполів, 
які поєднали в собі конструктивні здобутки готичної і античної архітектури.  
Серед архітекторів Відродження особливу роль для подальшого розвитку 
архітектури, і не лише італійської, а й світової, відіграв Андреа Палладіо. Куль-
тивований ним тип конструктивно правдивого ордера заклав основи архітекту-
ри класицизму, яка набула особливого поширення в Англії і Росії. При цьому в 
Англії розроблені Палладіо  схеми  використовувалися  переважно  при  зведенні 
громадських будівель і палаців, а в Росії запроваджений Палладіо тип вілли був 
трансформований  на  заміську  садибу  з  відповідною  адаптацією  до  місцевих 
кліматичних умов.  
В містобудуванні епохи Відродження провідною була регулярна система 
планування. В Італії були сформовані перші регулярні ансамблі міських площ і 
закладені системи регулярних вулиць,  розроблялося безліч проектів ідеальних 
міст. Потрапивши до Франції, ці ідеї були втілені не лише у плануванні конкре-
 
76 

тних  реалізованих  міст  і  містобудівельних  ансамблях,  а  й  у  великих  садово-
паркових  комплексах.  Ці  дві  країни  стали  базою,  звідки  ідеї  регулярності  по-
ширилися в інших країнах Європи і в Російській імперії.  
Великі здобутки в епоху Відродження були зроблені в науці. При цьому 
частина з них була в галузях, що лише опосередковано пов’язані з мистецтвом, 
архітектурою і містобудуванням (математика, механіка і т.п.), а частина безпо-
середньо  вплинула  на  подальший  розвиток  мистецтва і  архітектури  (анатомія, 
перспектива тощо).   
Мистецтво  епохи  Відродження,  а  особливо  живопис,  зазнали  істотних 
змін порівняно з тим, що існувало раніше. По-перше, були запроваджені споча-
тку лінійна, а потім і повітряна перспектива, що дало змогу передавати триви-
мірність простору. По-друге, змінилася і розширилася тематика картин: роботи 
на біблійні і євангельські сюжети набули нового трактування, а також додався 
жанровий і поширився портретний живопис. По-третє, була запроваджена тех-
ніка масляного живопису, яка надала незнану до того можливість відтворення 
світлотіні та кольору і з того часу стала домінуючою у станкових картинах. Су-
купність  усіх  цих  факторів  дала  такий  потужний  поштовх  творчості  майстрів 
Відродження,  що їх  роботи не  лише  і досі  вражають  своєю  красою,  а  й стали 
об’єктами  наслідування  багатьох  поколінь  художників.  Крім  того,  ще  й  зараз 
деякі з картин і їх автори стають «героями» літературних творів і художніх фі-
льмів.  
 
Запитання для самоперевірки: 
1.  Які  з  надбань  епохи  Відродження  вплинули  на  подальший  розвиток  
архітектури? 
2. Як містобудівельні ідеї відродження трансформувалися у часі і просторі? 
3. У чому роль мистецтва Відродження? 
 
Література, рекомендована для самостійного вивчення:[1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7] 
 
 
77 
Рис. 1  
Рис. 3 
Рис. 6 
Рис. 5 
Рис. 2 
Рис.  1.  Джотто,  «Заручини 
Марії» 
Рис. 2. Мазаччо, «Трійця» 
Рис.  3.  Ботічеллі,  «Народ-
ження Венери» 
Рис.  4.  Донателло,  «Кінна 
статуя  кондотьєра  Гатта-
мелати» 
Рис.  5.  Брунеллескі,  купол 
собору  Санта  Марія  дель 
Рис. 4 
Рис. 7 
Фьоре 
Рис.  6.  Альберті,  палаццо 
 
Ручеллаї 
 
 
78 

Рис. 9 
Рис. 10 
Рис. 8 
Рис. 12 
Рис. 11 
Рис.  8.  Браманте,  Темпь-
єтто 
Рис.  9.  Браманте,  план 
собору св. Петра 
Рис. 13 
Рис. 14 
Рис.  10.  Джорджоне, 
«Спляча Венера» 
Рис.11.  Понтормо,  «Ма-
донна з довгою шиєю» 
Рис.  12.  Леонардо  да  Ві-
нчі, «Таємна вечеря» 
Рис.  13.  Леонардо  да  Ві-
нчі, «Мона Ліза» 
Рис.  14.  Рафаель,  «Сікс-
тинська мадонна» 
Рис.  15.  Рафаель,  «Афін-
ська школа» 
Рис.  16.  Рафаель,  план 
собору св. Петра 
 
Рис. 15 
 
79 

Рис. 18 
Рис. 16 
Рис. 19 
Рис. 20 
Рис. 17 
Рис.  16. Рафаель,  план со-
бору св. Петра 
Рис.  17.  Мікеланджело, 
«Пьєта» 
Рис.  18.  Мікеланджело, 
«Створення Адама» 
Рис.  19.  Мікеланджело, 
План собору св. Петра 
Рис.  20.  Мікеланджело, 
Купол собору св. Петра 
Рис.  21.  Тінторетто,  «Роз-
пяття» 
Рис. 21 
Рис.  22.  Веронезе,  «Пир  в 
домі Левія» 
Рис.  23.  Віньйола,  церква 
Іль Джезу 
Рис.  24.  Палладіо,  вілла 
Ротонда 
Рис.  25.  Вазарі,  проект 
ідеального міста 
Рис. 26. Замок Шамбор 
Рис.  27.  Лєско  і  Гужон, 
Лувр 
Рис. 22 
 
80 

Рис. 24 
Рис. 23 
Рис. 25 
Рис. 26 
Рис. 27 
Рис. 28 
Рис. 29 
Рис. 28. Еррера, Ескоріал 
Рис. 29. Ратуша в Антверпені 
Рис. 30. Ратуша в Ротенберзі 
Рис. 31. Джонс, Банкеттинг-хауз 
Рис. 32. Рен, собор св. Павла 
Рис. 33. Ван Ейк, «Гентський вівтар» 
Рис. 34. Босх, «Віз із сіном» 
Рис. 35. Брейгель, «Селянський танок» 
Рис. 36. Дюрер, «Чотири Вершники» 
 
Рис. 30 
 
81 Рис. 31 
Рис. 32 
Рис. 35  
Рис. 33 
Рис. 34 
Рис. 36 
 
82 

Список джерел 
 
Основні джерела: 
1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М.: Изоб-
разительное искусство, 1983. – 257с. 
2. Всеобщая история архитектуры. Том 5. Архитектура Западной Европы XV-XVI ве-
ков. Эпоха Возрождения /Под ред. Колли Н.Д. – М.: Искусство, 1967. – 659с. 
3.  Всеобщая  история  искусств.  Том  3.  Искусство  эпохи  Возрождения  /Под  ред.  Кол-
пинского Ю.Д. и Ротенберга Е.И. – М.: Искусство, 1967. – 530с. 
4. Гидион З. Пространство, время, архитектура /Пер. Леонене М.В., Черня И.Л. – М.: 
Стройиздат, 1984. – 455с. 
5. Гуляницкий Н.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 1: Исто-
рия архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984. – 334с. 
6. История зарубежного искусства /Под ред. Кузьминой М.Т. и Мальцевой Н.Л. – М.: 
Изобразительное искусство, 1980. – 472с. 
7. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и фе-
одальный периоды. – М.: Стройиздат, 1984. – 376с. 
8. Шуази О. Всеобщая история архитектуры /Пер. Курдюкова Н.С., Денисова Е.Г./. – 
М.: Эксмо, 2008. – 774с. 
 
 
Додаткові джерела: 
9. Білецький П.О. Рафаель. – К.: Мистецтво, 1990. – 111с. 
10.  Вег  Я.  Немецкая  станковая  живопись  ХVI  века.  –  Будапешт:  Издательство  «Кор-
вина», 1972. – 49с. 
11. Камминг Р. Великие художники.–Белгород:«Клуб семейного досуга», 2008.– 112с. 
12.  Кидсон  К.  и  др.  История  английской  архитектуры  /Пер.  Игоревского  Л.А.  –  М.: 
ЗАО Центрполиграф, 2003. – 382с. 
13. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. – М.: Изд.акад.наук СССР, 1952. – 110с. 
14. Леонардо да Винчи. Гениальный художник и ученый /Под ред. Скляр С.С. – Бел-
город: «Клуб семейного досуга», 2008. – 143с. 
15. Любимов Л. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии. – 
М.: Просвещение, 1982. – 320с. 
16. Мосин И.Г. Мировое искусство: Мастера итальянского Возрождения. – СПб: ООО 
«СЗКЭО "Кристалл"», 2006. – 224с.  
17. Рафаэль и его время /Под ред. Чиколини Л.С. – М.: Наука, 1986. – 255с. 
18. Ротенберг Е.И. Микеланджело. – М.: Искусство, 1964. – 183с. 
19.  Холлингсворт  М.  и  др.  Большая  иллюстрированная  энциклопедия  истории  ис-
кусств. – М.: «Махаон», 2007. – 512с. 
 
83 

Навчальне видання 
 
Ц И Г И Ч К О Світлана Петрівна 
 
Конспект лекцій  
з дисципліни «Історія мистецтва, архітектури і містобудування» 
модуль № 3 «Мистецтво, архітектура і містобудування Західної Європи  
епохи Відродження»  
(для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»  
спеціальності «Містобудування») 
 
 
Відповідальний за випуск:  в.о. зав. кафедри АіЛП, доц.  І.В. Древаль  
 
За авторською редакцією 
 
Комп’ютерне верстання:  Ю.П. Степась 
 
 
 
 
 
 
План 2010, поз. 18 Л 
Підп. до друку 28.09.2010 р.   
 
Формат 60х84  1/16  
Друк на ризографі  
 
 
 
Ум.-друк. арк. 4,9  
Зам. № 
 
 
 
 
 
Тираж 100 пр. 
 
Видавець і виготовлювач:  
Харківська національна академія міського господарства, 
вул. Революції, 12, Харків, 61002 
Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:   
ДК № 4064 від 12.05.2011 
 
84 

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Конспект лекцій  iconКонспект лекцій 
Бойко,  Я. С  Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Баскетбол.»   для  студентів  усіх 

Конспект лекцій  iconКонспект лекцій  
Людини,  яка  виявляється  у  нервових  струсах,  травмах,  хворобах,  інвалідних  та 

Конспект лекцій  iconКонспект  лекцій  з  курсу  „Моніторинг  навколишнього  середовища   для 
Тема  Екологія і фактори впливу  

Конспект лекцій  iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи екології» призначений допомогти 
Глиняна  Н. М.,  Дементій  Л. В.,  Авдєєнко  А. П.  –  Краматорськ:  ддма,  2001.  – 

Конспект лекцій  iconКурс лекцій 2-ге видання, стереотипне

Конспект лекцій  iconЗавдання для самостійної  роботи 
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи