Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін icon

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін


знайти схожі
НазваСхвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін
Сторінка29/88
Разместил(а)р. С. Позняк
Дата конвертації13.02.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументы
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   88

Розділ ІІ
Милорад Павич
Чому серба М. Павича називають «першим 
Інтерактивне 
«Дамаскин»
письменником третього тисячоліття»? Як виявляється у
читання (робота з
творі «Дамаскин» «відмова від монопольного права 
електронною 
автора на істину»? У чому полягає інтерактивність творів
версією художнього
М.Павича?  Чи можна вважати «Дамаскин» твором для
твору)
«демократичного читання»? Наскільки актуальні сьогодні
проблеми, порушені автором у творі?
Політична 
Розділ ІV
Яку відповідальність несе нація за минуле і майбутнє
Комп’ютерна презен-
система
З німецької літератури
світу? Як у творчості Г. Белля втілено тему відповідально-
тація: «Відповідаль-
і механізми її 
Генріх Белль
сті німецької інтелігенції за минуле? Хто ми: «агнці» чи
ність людини за долю
функціонування
«Більярд о пів на десяту», «Подорожній,
«буйволи» з погляду трактування письменником 
світу»
коли ти прийдеш у Спа…»
християнських мотивів у творі «Більярд о пів на десяту»?
Процеси 
Розділ III
Хто з героїв роману А. Камю бере на себе 
«Мікрофон»
ухвалення 
З французької літератури 
відповідальність щодо ухвалення суспільних рішень під
«Займи позицію»
суспільних 
Альбер Камю
час епідемії чуми?
рішень і форми
«Чума»
Чи можна вважати демократичним суспільство, що 
Диспут «Чому люди
участі громадян у Проблема вибору людини в межовій 
опинилось у межовій ситуації?
більше заслуговують
житті 
ситуації та відповідальності за цей вибір
Як ви розумієте громадянську позицію доктора Ріє: 
на захоплення, ніж на
суспільства. 
«… Ця хроніка не може стати історією остаточної
зневагу»?
Громадянське
перемоги. А може бути тільки свідченням того, що треба
суспільство
було вчинити і що, безперечно, повинні чинити всі люди
всупереч страху»?
Роль ЗМІ в 
Розділ І
Як сучасні ЗМІ формують суспільну думку щодо 
Рольова гра «Автор 
суспільному
Вступ
художніх творів У. Еко, П. Зюскінда, Д. Брауна та ін.?
інтерпретатор»
житті
З літератури середини – другої поло-
вини ХХ ст.
Постмодернізм, його теоретичні засади і
художня практика
Сутність 
Розділ І
Чи актуальна тема грошей у масовій та елітарній 
«Мікрофон»
ринкових 
Вступ
постмодерністській культурах?
відносин. 
З літератури середини – другої
Поясніть причини популярності художніх творів 
Метод «кубування»
Економічні 
половини ХХ ст. 
У. Еко, П.Зюскінда, Р. Баха, П. Коельо, Х. Муракамі, 
чинники 
Постмодернізм, його теоретичні засади та Д. Брауна та інших письменників з позиції ринкових від-
розвитку 
художня практика
носин.
демократичного
суспільства
Ефективна 
Розділ ІХ
Як відбувається взаємодія художньої літератури з відео,
Комп’ютерна презен-
комунікація.
З новітньої літератури
мультимедіа, Інтернетом та іншими реаліями сучасності?
тація
Вибір 
Сучасний літературний процес: 
Визначте роль масової культури в сучасному суспіль
конструктивних
співіснування та взаємодія різних стилів,
стві.
форм взаємодії.
напрямів, течій
Стратегія 
поведінки у 
конфліктах
УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(10 клас)
Тема
«Гобсек» Оноре де Бальзака. Влада золота та її філософія у життєвій позиції головного героя. Романтичні та реа-
лістичні риси неоднозначного образу «філософа і скнари» Гобсека.
Проблеми ГО
Національні, європейські та загальнолюдські цінності. Сутність ринкових відносин.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
◆ наводити приклади поєднання в образі Гобсека елементів реалізму (детальний опис механізму по-
зики грошей, точність фіксації кількості відсотків за конкретну фінансову операцію лихваря тощо)
і романтизму (самотність і загадковість багатія, «скнара і філософ, створіння нице і створіння під-
несене» та ін.);
◆ аналізувати особливості втілення в повісті мотиву влади золота;
◆ висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою пози-
цію прикладами і цитатами з тексту.
62

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Зміст уроку
своєї сім’ї: пристрасне кохання його дружини Анастазі
1. Розвиток ринкових відносин у Франції ХІХ ст.
до Максима де Трая не тільки ганьбить родину, а й може
2. Система образів повісті «Гобсек». 
призвести до банкрутства, адже де Трай просто викори-
3. Мотив влади золота та її філософії в повісті.
стовує почуття Анастазі задля власної користі. До по-
4. Висвітлення загальнолюдських цінностей у творі.
вноліття доля Ернеста цілком залежить від волі лихваря.
На перший погляд, віконтеса де Гранльє та її донька Ка-
Базові поняття і терміни: ринкові відносини, гроші, мілла не пов’язані з Гобсеком, якщо не враховувати, що
товар, угода, вексель.
Камілла та Ернест кохають одне одного й хочуть одру-
житися. Але «…графу Ернестові треба бути дуже бага-
Обладнання: засоби образотворчої та умовної на- тим, щоб наша родина захотіла породичатися з його
очності: ілюстрації до повісті «Гобсек», СЛС.
матір’ю», тобто доля Камілли залежить не тільки від рі-
шення матері, а й від вирішення спадкової справи ро-
Регламент
дини де Ресто та Гобсека. Дервіль – єдиний образ, який
1. Актуалізація опорних знань (обговорення в загаль-
стає сполучною ланкою між усіма персонажами. Для Гоб-
ному колі, робота зі СЛС – 10 хв).
сека він став не тільки повіреним у справах, а й своєрід-
2. Основна частина – вивчення нового матеріалу (прий-
ним другом. Дервіль не залежить фінансово від лихваря
оми: «кубування», «вислови думку», «мікрофон», ро-
(якщо не враховувати позику на викуп контори). Фанні
бота в групах, ділова гра – 30 хв).
Мальво згодом стає дружиною адвоката. Як друг родини
3. Підбиття підсумків (обговорення в загальному колі – 5 хв).
де Гранльє та адвокат, Дервіль береться за вирішення
справи спадку графа де Ресто, від результатів якої зале-
Хід уроку
жить шлюб Ернеста та Камілли.
1. Актуалізація опорних знаннь
1.1. Оголошення теми і завдань уроку.
2. Основна частина – вивчення нового матеріалу
1.2. Обговорення питань у загальному колі.
2.1. «Кубування»
• Як інтелектуальний і технічний прогрес стимулю-
• Чим заробляє на життя Гобсек?
вали розвиток ринкових відносин у Франції ХІХ ст.
• Хто стає його клієнтом?
та в Україні на початку ХХІ ст.?
• Чому до послуг головного героя зверталися лише за
• У чому полягає суть ділових відносин Гобсека та
крайніх обставин?
його клієнтів. Чи можна назвати ці стосунки демо-
• Чому Гобсека називають «людиною-автоматом»,
кратичними? Чому?
«людиною-векселем»?
1.3. Робота зі СЛС.
• Чому «…він сам стягував борги за векселями, бі-
гаючи по всьому Парижу»?
Завдання. Виявити й вмотивувати зв’язки між пер-
• Чи відповідає рівень статків Гобсека способу його
сонажами повісті «Гобсек».
життя?
Коментар-узагальнення до СЛС № 1.
2.2. Робота в групах: «Життєва філософія Гобсека»
Отже, центральною постаттю повісті є Гобсек. Усі
Уважно прочитайте висловлювання. Виберіть із них
інші персонажі тією чи іншою мірою залежать від нього.
ті, що доводять:
Анастазі де Ресто, Максим де Трай, Фанні Мальво –
а) Гобсек – психолог, який досліджує взаємини осо-
боржники лихваря. Граф де Ресто, складаючи свій запо-
бистості та суспільства, зумовленість її соціальним
віт, разом із володінням майном вручив Гобсекові й честь
станом (для групи 1);
СЛС № 1. Система образів повісті «Гобсек»
63
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   88

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconПлан впровадження ппд складається на основі аналізу практики І включає такі питання: обгрунтування вибору досвіду для використання
Під поняттям педагогічний досвід розуміють сукупність знань, умінь І навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи....

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconНавчально-методичний посібник   для тренерів
Видання навчально-методичного посібника здійснено в рамках проекту  Кожен має право 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconАктивізація навчально-пізнавальної діяльності –  шлях ДО формування культури самоосвітньої  діяльності студентів 
Ключові  слова:  активізація  навчально-пізнавальної  діяльності,  методи  активного 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін icon  Закон України
Про порядок формування та використання резерву для відшкоду- вання можливих втрат за кредитними операціями банків // Положення

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconКонкурс «Зачаровані казкою» 38 До використання у пунктах навчання  92 Історія
Допоміжні матеріали до теми «У якому Уршуля Боднар, Богуслава Комар місяці» для учнів молодших класів 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconПроблеми викладання   логіки ТА дисциплін   логічного циклу 
Редакційна  колегія:  А. Є. Конверський,  д-р  філос.  наук,  чл кор.  Нан  України; 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін icon  донецький державний університет  управління 
Дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки. Вибіркові дисципліни. Цикл дисциплін самостійного вибору внз 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconКнига  є  навчально-методичним  посібником,  орієнтованим  на  про
Передмова .   

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconВісник   Національного   технічного   університету   «Харківський  політехнічний   інститут».  
Аналізується   ефективність  використання  наукового   потенціалу   галузі   сільськогосподарського 

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін iconНеможливо переоцінити внесок французьких учених у 
Глобалізація, питання сталого розвитку, використання природних ресурсів та енергетика піднімають 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи