Загальний опис                                                                                                                            icon

Загальний опис                                                                                                                           


знайти схожі
НазваЗагальний опис                                                                                                                           
Сторінка5/20
Дата конвертації13.02.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
16
- Українська культура в епоху середньовіччя: дохристиянська і християнська.  
1) Ідоли кочівників і давніх слов’ян: збруцький та керносівський ідоли, рельєфи.  
2) Мартинівський скарб.  
3) Готична скульптура.  
4) Християнське мистецтво: книжкова мініатюра, іконопис, найвідоміші пам’ятки Русі, їх 
оздоблення. 
5) Замки і фортеці України. 
НЕ 1.8. Українська скульптура. 
- Саркофаг Ярослава Мудрого. 
- Скульптурне різьблення каплиці Боїмів та скульптурний портрет ХVІ ст.  
- Творчість Й.Г. Пінзеля. 
- Сорочинський іконостас. 
- Реалістична скульптура Л.Позена, М.Микешина. 
- Творчість І.Кавалерідзе. 
- Кубізм у скульптурі О.Архипенка. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Основні тенденції розвитку європейської культури ХІІІ – ХХ ст. 
 
НЕ 2.1.   Європейське Відродження та українська культура. 
- Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження.  
- Титани Відродження. 
- Українське культурне піднесення кінця ХV –початку ХVІІ ст. 
1) Освіта і культура України за часів Литовського князівства і Речі Посполитої. 
2) Братства ї їх роль у розвитку української культури. 
3) Книгодрукування. 
4) Література і фольклор. Творчість І.Вишенського. 
5) Архітектура й образотворче мистецтво. 
НЕ 2.2Українська музична культура. 
- Визначні діячі української музики ХVІІ – ХVІІІ ст. (М.Дилецький,    
  М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). 
- М.Лисенко та розвиток української музичної культури ХІХ – початку ХХ ст.  
- Вклад українців у світове оперне мистецтво. 
- Зірки української естради. 
НЕ 2.3. Доба бароко та її особливості в Україні. 
- Стиль бароко у світовому мистецтві.  
- Визначальні риси українського бароко, козацьке бароко.  
- Братські школи. 
- Острозька та Києво-Могилянська академії.  
- Іван Мазепа – гетьман-будівничий, поет.  
- Український портретний живопис.  
- Друкарство і книжкова графіка. 
- Шкільна драматургія. Вертеп. 
- Українська музика. Глухівська школа.  
НЕ 2.4.Українська архітектура. 
- Архітектура Київської Русі. 
1) Софія Київська; 
2) Кирилівська церква; 
3) Будівлі Києво-Печерської Лаври. 

 
17
- Архітектура козацького бароко. 
- Шедеври В.В.Растреллі в Україні. 
- Будинок з химерами В. Городецького. 
НЕ 2.5. Епоха Просвітитель-ства в Європі та в Україні. 
- Епоха Просвітительства в Європі і в Україні. 
- Дослідження української історії і фольклору. 
- Нова українська література. Поява театрів. 
- Стилі в європейському та українському мистецтві: 
1) Рококо.  
2) Класицизм.  
- Стильові течії в європейському та українському мистецтві кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ 
ст.:  
1) романтизм;  
2) сентименталізм,  
3) реалізм. 
НЕ 2.6. Українське малярство. 
- Т.Шевченко-художник. 
- Катерина Білокур і її доля.  
- Примітивізм у творчості Марії Приймаченко.  
- Скульптор і художник Олександр Архипенко.  
- Г. Нарбут і В. Касіян – відомі українські графіки. 
- Школа М.Бойчука і її стиль. 
- Мистецтво Тетяни Яблонської. 
НЕ 2.7. Українська культура в контексті ідейно-естетичних шукань ХІХ ст. 
- Стильові течії в європейському та українському мистецтві другої половини ХІХ ст.:  
1) реалізм;  
2) імпресіонізм; 
3) символізм; 
4) неореалізм.  
- Українське мистецтво ХІХ ст.: стилі модерн, еклектика: 
1) архітектура;  
2) образотворче мистецтво;  
3) музика. 
- Театр корифеїв. 
НЕ 2.8. Український театр. 
- Театр корифеїв і його традиції.  
- Реформатор українського театру Лесь Курбас.  
- Театральна родина Стадників.  
- Життєвий і творчий шлях Амвросія Бучми.  
- Гнат Юра і Київський драматичний театр імені Івана Франка. 
НЕ 2.9. Українська культура в загально європейському контексті ХХ ст. 
Стильові течії в українському мистецтві поч. ХХ ст.: 
1) Історичний авангардизм. 
2) Неоавангардизм.  
3) Конструктивізм. 
- Злети і втрати української культури ХХ ст. 
1) «Розстріляне Відродження». 
2) Соцреалізм в українській культурі. 

 
18
3) «Відлига» і поява «шістдесятників».  
4) Постмодернізм в українському мистецтві к. ХХ – поч.. ХХІ ст. 
НЕ 2.10.  Українське кіномистецтво. 
- Вклад Олександра Довженка у світове кіно.  
- Видатний кінорежисер сучасності Юрій Іллєнко.  
- Актор, режисер, сценарист Іван Миколайчук.  
- Артист театру і кіно Богдан Ступка 
Методика  викладання  та  методи  навчання:  лекції,  семінарські  заняття,  самостійне 
опрацювання літератури, консультації.  
Оцінювання: підсумковий вид контролю – залік. 
 
 Основна література: 

 
1.  Антофійчук  В.І.  Культурологія.  Короткий  термінологічний  словник:  Навчальний 
посібник. – Чернівці, 2002.  
2.  Бокань В. Культурологія: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 136 с. 
3.  Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: 
МАУП, 2001. – 256 с. 
4.  Введение в культурологию: Учебник для высшей школы. – М., 1998.  
5.  Гоголев  К.Н.  Краткий  конспект:  Западная  Европа  и  Ближний  Восток. – М.:  Агирис-
пресс, 2004. –264 с. 
6.  Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко Р. Історія світової та української культури. –
К. 
7.  Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. 
8.  Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Сто великих постатей і подій козацької України. – К.: Арій, 
2008. – 464 с. – (100 великих). 
9.  Енциклопедія українознавства: У 3 т. – К.: Віпол, 1994–1995. 
10. Енциклопедія українознавства: В 11 т. – Львів, 1993–2000. 
11. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І.З. Цехмістро. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2003. – 320 с. 
12. Жабинский А. Другая история искусства. От самого начала до наших дней. – М.: Вече, 
2004. – 576 с. 
13. Історія світової культури. Культурні регіони: Навчальний посібник для вузів / Т.П. 
Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін. – 2-е вид., – К.: Либідь, 1997. –446 с. 
14. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. –656 с. 
15. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 2. – 
2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. –2005. – 
1293 с. 
16. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. 
Остафійчука. – К.: Вища школа, Знання, 1999. – 326 с. 
17. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: ЦУЛ, 2003. –508 с. 
18. Корінний  М.М.,  Потапов  Т.Т.,  Шевченко  В.Ф.  Короткий  термінологічний  словник  з 
української та зарубіжної культури. – К., 2000.  
19. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. – Львів: Світ. – У 
3 ч. –Ч.1. – 2003. – 256 с., Ч.ІІ. – 2004. – 268 с. – Ч.ІІІ. – 2005. – 268 с. 
20. Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – 560 с. 
21. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994.  
22. Культура:  Теория  и  проблемы:  Учебн.  пособие  для  студентов  и  аспирантов 
гуманитарных специальностей / Т.Ф.Кузнецов, В.М. Межуев, И.О. Шайтанов и др. – М., 
1995.  
23. Культурологія / За ред. Т.Б. Гриценко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 389 с. 

 
19
24. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За заг. ред. 
В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. –240 с. 
25. Культурология. ХХ век. Словарь. – Санкт-Петербург, 1997. 
26. Культурологія:  Навч.  посібник  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  І-ІV  рівнів 
акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.  
27. Культурологія: Теорія та історія культури: Навч. посібник./ За ред. І.І. Тюрменка, 
О.Д. Горбула. – К., 2004. –368 с. 
28. Культурологія: Навч. посіб. / Упорядк. О.І.Погорілий, М.А.Содуцький. – К., 2003.  
29. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / За ред. М.М. 
Заковича. – К.: Знання, 2004. –567 с. 
30. Лекції з світової та вітчизняної культури: Навч. вид. / За заг. ред. А.Р. Яртися, С.М. 
Шендрика, С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 496 с. 
 
 „Українська мова з професійним спрямуванням” 
  
 Шифр дисципліни  -6.010203/01/1.3. 
 Курс – 1; семестр – 2. Годин всього –54; на тиждень – 2 (прак.) 
 Кредитів – 1,5. 
 Обов’язкова. 

         Мета викладання дисципліни – коригування знань студентів у тих практичних аспектах 
української  мови,  які  постійно  „працюють”  у  їхній  галузі  фахових  знань  (терміновживання, 
культура  усного  та  писемного  мовлення  офіційно-ділового  та  наукового  стилів  тощо); 
підвищення загального мовного рівня студентів. 
          У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
– досконалого  володіння  українською  мовою  як  визначальним  складником  фахової  культури 
спеціаліста; 
– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні; 
– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови; 
– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною; 
– розвитку  навичок  ораторського  мистецтва  та  культури  писемного  мовлення  в  офіційно-
діловому та науковому стилях;  
– засвоєння умінь укладання документів. 
– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови; 
– орфографічні,  морфологічні,  лексичні,  стилістичні,  синтаксичні  та  пунктуаційні  норми 
сучасної української літературної мови; 
– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки; 
– основи культури усного і писемного професійного мовлення; 
– етикет ділового спілкування; 
– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів. 
– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення; 
– здійснювати  структурно-стилістичний  аналіз  і  корегувати  тексти  відповідно  до  норм 
української літературної мови; 
– сприймати,  відтворювати  і  створювати  наукові  фахові  тексти  та  різноманітні  професійні 
документи; 
– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях 
професійної діяльності; 
– користуватися загальномовними та спеціальними словниками; 
– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування; 
– підготувати  і  виголосити  публічний  виступ  (доповідь,  промова,  звинувачення,  захист, 
дискусія тощо); 
-   дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації. 
Вивчення курсу здійснюється зазмістовими модулями. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи