Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті icon

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті


знайти схожі
НазваВпровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті
Сторінка39/39
Дата конвертації12.02.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДиплом
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Поділ  материків  на  природні   вплив 
географічного 
положення 
та 
країни. 
розмірів  материків  на  особливості  їх 
Вплив географічного положення,  природи; 
розмірів  та  історії  формування  порівнює:  материки  за  розмірами  і 
материка  на  особливості  його  географічним положенням; 
природи. 
Материк — 
робить  висновки:  про  те,  що  материки  є 
індивідуальна 
(неповторна)  індивідуальними  (неповторними)  великими 
геосистема. 
геосистемами,  особливості  природи  яких 
Обґрунтування 
послідовності  зумовлені 
географічним 
положенням, 
вивчення природи материків. 
розмірами та історією їх формування. 
Тема 4. Африка (7 год.) 
Учень 
Загальні 
відомості. 
Історія  називає
екологічні 
проблеми 
дослідження  материка  (Д.Лівінгстон,  материка; природні країни; 
Г.Стенлі). 
Фізико-географічне  наводить  приклади:  залежності 
положення  та  особливості  природи 
материка, ним зумовлені. 
розміщення  великих  форм  рельєфу  та 
Розміщення  великих  форм  рельєфу  родовищ 
корисних 
копалин 
від 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок  геологічної будови; залежності вод від 
з  геологічною  будовою  материка.  клімату та рельєфу; 
Розміщення корисних копалин. 
характеризує:  особливості  природи 
Африка — найжаркіший  материк.  материка, 
зумовлені 
його 
Особливості 
клімату. 
Кліматичні  географічним 
положенням; 
пояси  та  області.  Води  (річки,  озера,  закономірності 
розташування 
підземні води тощо), їх залежність від  природних  зон  та  особливості  їх 
кліматичних умов та рельєфу.  
Закономірності 
розташування  природних  компонентів;  найголовніші 
природних  зон,  їх  особливості  в  риси природних країн; умови життя та 
межах Африки. Природні країни. 
діяльності  людей  та  наслідки  цієї 
Зміни 
природи 
під 
впливом  діяльності; 
діяльності  людини.  Природоохоронні  порівнює:  тематичні  карти  Африки  з 
території. Політична карта Африки. 
метою  виявлення  закономірностей 
Практичні  роботи. 11. Складання  розташування  форм  рельєфу,  родовищ 
характеристики  фізико-географічного  корисних копалин, природних зон; 
положення  Африки  (за  типовим  показує  на  карті:  природні  об’єкти: 
планом). 12. Нанесення  на  контурну 
карту  природних  об’єктів  материка  миси  Рас-Енгела,  Агульяс,  Альмаді, 
(аналогічні  роботи  учні  виконують  Гафун; затоки - Гвінейська; протоки - 
при  вивченні  й  інших  материків). 13.  Мозамбіцька;  півострів  Сомалі;  гори - 
Співставлення  фізичної  і  тектонічної  Атлас,  Драконові,  Капські;  Східно-
карт  Африки  з  метою  виявлення  Африканське 
плоскогір’я; 
нагір’я 
закономірностей  розміщення  великих  Ефіопське, 
Тібесті; 
вулкан 
форм  рельєфу  і  найбільших  родовищ  Кіліманджаро;  річки - Ніл,  Конго, 
корисних  копалин. 14. Співставлення  Нігер,  Замбезі,  Лімпопо,  Оранжева; 
кліматичної 
карти 
з 
картою  озера - Чад,  Великі  Африканські 
природних  зон  Африки  з  метою 
визначення 
закономірностей 
їх  (Вікторія, Танганьїка, Ньяса); пустелі - 
розташування  (по  меридіану 100º Сахара,  Наміб,  Калахарі;  природні 
сх.д.). 
національні 
парки - Серенгеті, 
Крюгера. 
121 
 

Тема 5. Південна Америка  
Учень 
(4 год.) 
називає: 
екологічні 
проблеми 
Загальні 
відомості. 
Дослідження  материка; природні країни; 
материка  (Х.Колумб,  А.Гумбольдт,  наводить 
приклади: 
залежності 
Ч.Дарвін). 
Фізико-географічне  розміщення  великих  форм  рельєфу  та 
положення  та  особливості  природи  родовищ 
корисних 
копалин 
від 
материка, ним зумовлені. 
геологічної будови; залежності вод від 
Розміщення  великих  форм  рельєфу  клімату та рельєфу; 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок  характеризує:  особливості  природи 
з  геологічною  будовою  материка.  материка, 
зумовлені 
його 
Розміщення корисних копалин. 
географічним 
положенням; 
Південна  Америка — найвологіший  закономірності 
розташування 
материк  Землі.  Особливості  клімату.  природних  зон  та  особливості  їх 
Кліматичні  пояси  та  області.  Води  природних  компонентів;  найголовніші 
(річки,  озера,  підземні  води  тощо),  їх  риси природних країн; умови життя та 
залежність  від  кліматичних  умов  та  діяльності 
людей 
та 
наслідки 
рельєфу.  
діяльності; 
Закономірності 
розташування  порівнює:  розташування  природних 
природних  зон,  їх  особливості  в  зон  Африки  і  Південної  Америки; 
межах  Південної  Америки.  Природні  природні  зони - аналоги  в  Африці  й 
країни. Висотна поясність в Андах. 
Південній Америці; 
Умови  життя  та  діяльності  людей.  показує  на  карті:  миси - Гальїнас, 
Зміни 
природи 
під 
впливом  Фроуард, 
Кабу-Бранку, 
Париньяс, 
діяльності  людини.  Природоохоронні  Горн;  затоки - Ла-Плата,  Магеланова; 
території. Політична карта. 
півострів 
Патагонія; 
низовини - 
Практичні  роботи.  16.  Нанесення  на  Амазонська,  Орінокська,  Ла-Платська; 
контурну  карту  природних  об’єктів  плоскогір’я - Бразильське,  Гвіанське; 
материка; 17. Порівняльна  гори Анди (вершина - гора Аконкагуа); 
характеристика 
розташування  річки - Амазонка,  Оріноко,  Парана, 
природних  зон  Африки  і  Південної  водоспади - Анхель,  Ігуасу;  озера - 
Америки.  Спільні  та  відмінні  риси  Тітікака, Маракайбо; пустеля Атакама. 
двох  природних  зон - аналогів  (за   
вибором). 
Тема 6. Австралія і Океанія 
Учень 
(3 год.) 
називає:рослин  і  тварин,  які  є 
Загальні 
відомості. 
Дослідження  реліктами  та  ендеміками  Австралії; 
материка 
(Дж.Кук, 
М.Фліндерс).  екологічні 
проблеми 
материка; 
Фізико-географічне  положення  та  природні зони і країни; 
особливості  природи  материка,  ним  пояснює:  
зумовлені. 
своєрідність  рослинного  і  тваринного 
Розміщення  великих  форм  рельєфу  світу  Австралії;  особливість  природи 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок  Океанії; 
з  геологічною  будовою  материка.  наводить 
приклади: 
залежності 
Розміщення корисних копалин. 
розміщення  великих  форм  рельєфу  та 
Австралія — найсухіший  материк  родовищ 
корисних 
копалин 
від 
122 
 

Землі.  Причини  сухості  клімату.  геологічної 
будови; 
різних 
за 
Кліматичні  пояси  та  області.  Води  походженням островів Океанії; 
(річки,  озера,  підземні  води  тощо),  їх  характеризує:  особливості  клімату  і 
залежність  від  кліматичних  умов  та  закономірності 
розташування 
рельєфу.  Своєрідність  рослинного  і  природних 
зон, 
зумовлені 
тваринного світу Австралії. Релікти та  географічним  положенням  Австралії; 
ендеміки. 
особливості  природних  компонентів  у 
Закономірності 
розташування  межах природних зон Австралії; умови 
природних  зон,  їх  особливості  в  життя людей в Австралії та Океанії; 
межах Австралії. Природні країни. 
показує на карті:  
 Зміни 
природи 
під 
впливом  миси  -  Йорк,  Південно-Східний,  Стіп-
діяльності  людини.  Природоохоронні  Пойнт,  Байрон;  затоки - Велика 
території. 
Австралійська,  Карпентарія;  острів 
Океанія,  своєрідність  її  природи,  Тасманія;  Великий  Бар’єрний  риф
зумовлена 
впливом 
океану.  низовина - Центральна,  плоскогір’я 
Різноманітність  природи  островів,  Західно-Австралійське; гори - Великий 
пов’язана  з  їх  походженням.  Умови  Вододільний  хребет,  Австралійські 
життя та діяльності людей. 
Альпи  (вершина - гора  Косцюшко), 
Практичні  роботи. 18. Нанесення  на  Центрально-Австралійські; 
річки - 
контурну 
карту 
географічної  Муррей,  Дарлінг;  озеро  Ейр;  пустелі - 
номенклатури по Австралії. 
Вікторія, Велика Піщана. 
 
Тема 7. Антарктика й Антарктида  
Учень 
(1 год.) 
називає: 
видатних 
дослідників 
Загальні  відомості.  Відкриття  й  природи  Антарктиди;  екологічні 
дослідження.  Унікальність  природи  проблеми материка; 
материка,  зумовлена  своєрідністю  пояснює: 
причини 
унікальності 
його 
фізико-географічного  природи материка; 
положення. 
Відкриття 
та  наводить  приклади:  пристосування 
дослідження.  Антарктида — материк  органічного світу до умов середовища; 
міжнародного 
співробітництва.  характеризує:  особливості  клімату 
Українці 
досліджують 
льодовий  материка, 
зумовлені 
його 
континент. 
географічним  положенням;  льодовий 
Льодовий 
покрив 
материка.  покрив  і  підлідний  рельєф;  історію 
Підлідний 
рельєф. 
Своєрідність  відкриття  і  дослідження  Антарктиди  і 
клімату. 
Антарктида — 
Антарктики; 
найхолодніший  материк  Землі,  його  показує  на  карті:  моря - Уедела, 
вплив  на  сучасний  тепловий  режим  Росса, 
Белінсгаузена; 
острови - 
планети. 
Південні  Шотландські  і  Оркнейські; 
Особливості 
органічного 
світу.  півострів 
Антарктичний; 
Природні 
зони. 
Умови  Трансантарктичні горивулкан Еребус; 
життєдіяльності  людей.  Екологічні  українську 
антарктичну 
станцію 
проблеми  та  шляхи  їх  вирішення.  «Академік Вернадський». 
Антарктида 
у 
міжнародному 
законодавстві. 
123 
 

 
 
Тема 8. Північна Америка (5 год.) 
Учень 
Загальні  відомості.  Історія  відкриття  називає:  природні  зони  і  природні 
й  освоєння  (Х.Колумб,  Дж.Кабот,  країни материка; екологічні проблеми; 
Ж.Картьє).  
наводить 
приклади: 
залежності 
Фізико-географічне  положення  та  розміщення  великих  форм  рельєфу  та 
зумовлені  ним  особливості  природи  родовищ 
корисних 
копалин 
від 
материка.  Відкриття  та  освоєння  геологічної  будови;  впливу  природних 
Північної Америки. 
умов на життя і діяльність людей; 
характеризує:  особливості  клімату  і 
Розміщення  великих  форм  рельєфу  розташування 
природних 
зон, 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок  зумовлені  географічним  положенням 
з  геологічною  будовою  материка.  материка  і  рельєфом;  вплив  давнього 
Розміщення корисних копалин. Вплив  покривного зледеніння на формування 
давнього  покривного  зледеніння  на  рельєфу; 
найважливіші 
риси 
формування рельєфу. 
природних зон і природних країн; 
Особливості 
клімату. 
Кліматичні  порівнює:  тематичні  карти  з  метою 
пояси  та  області.  Води  (річки,  озера,  виявлення 
закономірностей 
підземні води тощо), їх залежність від  розташування природних зон; 
кліматичних умов та рельєфу.  
показує  на  карті:  миси - Мьорчисон, 
Закономірності 
розташування  Мар’ято, 
Сент-Чарльз, 
Принца 
природних  зон,  їх  особливості  в  Уельського;  моря  Баффіна,  Бофорта, 
межах  Північної  Америки.  Природні  острови - Канадський  Арктичний 
країни. Екологічні проблеми та шляхи  Архіпелаг,  Ньюфаундленд;  півострови 
їх вирішення. 

Аляска, 
Лабрадор, 
Флорида, 
 
Каліфорнія; 
низовини - 
Практичні роботи.  
Примексиканська,  Долина  Смерті; 
19.  Нанесення  на  контурну  карту  рівнини - Центральні, 
Великі; 
природних  об’єктів  материка. 21. Лаврентійська 
височина
гори - 
Кордильєри  (вершина - гора  Мак-
Співставлення  фізичної  і  кліматичної  Кінлі),  Скелясті,  Апалачі;  нагір’я 
карт  з  картою  природних  зон  для  Мексиканське, Великий Басейн; річки - 
виявлення 
закономірностей  Міссісіпі,  Міссурі,  Огайо,  Ніагара, 
розташування  зон  (по  паралелі 400  Святого 
Лаврентія, 
Маккензі, 
пн.ш.). 
Колумбія,  Колорадо;  озера - Великі 
 
Американські 
(Верхнє, 
Гурон, 
Мічиган, 
Ері, 
Онтаріо), 
Велике 
Солоне. 
 
 
Тема 9. Євразія (10 год.) 
Учень 
Загальні  відомості.  Історія  відкриттів  називає:  частини  світу  в  межах 
і  досліджень  (С.Дєжньов,  В.Берінг,  Євразії;  приклади  природоохоронних 
об’єктів; 
П.Семенов-Тян-Шанський, 
пояснює: 
своєрідність 
природи 
М.Пржевальський). 
Вплив  материка 
його 
розмірами 
і 
географічного  положення  та  розмірів  географічним  положенням;  причини 
материка 
на 
своєрідність 
його  формування  багаторічної  мерзлоти  і 
природи. 
сучасного зледеніння; 
124 
 

Євразія — найбільший  та  найвищий  наводить 
приклади: 
залежності 
материк 
Землі 
з 
найбільш  розміщення  великих  форм  рельєфу  і 
різноманітною 
природою. 
Поділ  найбільших  басейнів  та  родовищ 
материка на Європу та Азію. 
корисних  копалин  від  геологічної 
будови;  залежності  водного  режиму 
Історія 
формування 
материка.  річок від клімату та рельєфу; висотної 
Розміщення великих форм рельєфу, їх  поясності; 
зв’язок  з  геологічною  будовою  характеризує:  особливості  історії 
материка. 
Розміщення 
корисних  розвитку  та  геологічної  будови 
копалин; 
материка; 
клімат 
материка; 
Вплив 
зовнішніх 
чинників  закономірності 
розташування 
рельєфоутворення  на  різноманітність  природних  зон;  особливості  однієї  з 
та зональність розміщення  невеликих  природних зон та природних країн; 
форм рельєфу. 
порівнює:  природу  різних  природних 
країн Євразії; умови життя і діяльності 
Особливості 
клімату. 
Вплив  населення в різних регіонах материка; 
географічного положення, розмірів та  розміщення  географічних  поясів  і 
рельєфу  материка  на  різноманітність  природних  зон  Євразії  та  Північної 
кліматичних  умов.  Кліматичні  пояси  Америки; 
та області. 
показує  на  карті:  миси - Нордкін, 
Внутрішні  води.  Основні  річкові  Рока,  Маррокі,  Челюскін,  Дєжньова, 
системи  та  найбільші  озера.  Типи  Піай;  півострови - Піренейський, 
водного  режиму  річок.  Сучасне  Апеннінський, 
Балканський, 
зледеніння. Багаторічна мерзлота та її  Скандинавський, 
Ютландія, 
Кольський, 
Таймир, 
Камчатка, 
вплив  на  природу  окремих  регіонів  Чукотський,  Корейський,  Індокитай, 
материка. 
Індостан,  Малакка,  Аравійський, Мала 
Розташування природних зон в межах  Азія,  Кримський;  острови - Велика 
Євразії. 
Порівняння 
розміщення  Британія,  Ірландія,  Ісландія,  Нова 
географічних поясів та природних зон  Земля, 
Земля 
Франца-Йосифа, 
Євразії 
та 
Північної 
Америки.  Шпіцберген, 
Новосибірські,  
Відмінності  природи  великих  частин  Курильські, 
Сахалін, 
Японські, 
Євразії  (субконтинентів).  Висотна  Філіппінські,  Зондські,  Шрі-Ланка, 
поясність.  
Корсика, 
Кіпр; 
низовини 

Прикаспійська, 
Причорноморська, 
Зміни 
природи 
під 
впливом  Західносибірська, 
Месопотамська, 
діяльності  людини.  Природоохоронні  Індо-Гангська; 
рівнини - 
території. 
Східноєвропейська, 
Практичні  роботи.  22.  Порівняння  Середньоєвропейська, 
Велика 
розташування  природних  зон  Євразії  Китайська; 
плоскогір’я 
та  Північної  Америки  (по 400  пн.ш.).  Середньосибірське,  Декан;  нагір’я - 
23.  Аналіз  схеми  висотної  поясності  Малоазійське,  Іранське,  Вірменське, 
однієї 
з 
гірських 
країн. 24. 
Тибет;  гори - Піренеї,  Апенніни, 
Комплексна 
фізико-географічна  Альпи, 
Карпати, 
Кримські, 
Скандинавські,  Уральські,  Кавказькі, 
характеристика  Східноєвропейської  Копетдаг,  Тянь-Шань,  Памір,  Гімалаї, 
рівнини  (за  картами  атласу). 25. Каракорум,  Сіхоте-Алінь,  Черського, 
Нанесення 
на 
контурну 
карту  Верхоянський; вулкани - Етна, Везувій, 
географічної номенклатури. 
Арарат,  Ельбрус,  Ключевська  Сопка, 
 
Фудзіяма,  Кракатау;  річки - Дунай, 
125 
 

Рейн,  Сена,  Луара,  По,  Ельба,  Одер, 
Вісла,  Гвадалквівір,  Дніпро,  Дністер, 
Волга,  Дон,  Північна  Двіна,  Печора, 
Амудар’я, Сирдар’я, Тарим, Об, Іртиш, 
Єнісей,  Ангара,  Лена,  Амур,  Янцзи, 
Хуанхе, 
Меконг, 
Інд, 
Ганг, 
Брахмапутра,  Тигр,  Євфрат;  озера - 
Каспійське, 
Аральське, 
Балхаш, 
Онезьке, 
Ладозьке, 
Женевське, 
Балатон,  Байкал,  Іссик-Куль,  Лобнор, 
Ван, Мертве море. 
 
 
Тема 10. Узагальнюючий урок 
Учень 
до підрозділу ІІ. 2. Природа 
порівнює: природу материків і називає 
материків (1 год.) 
їх індивідуальні (неповторні риси); 
Порівняння  особливостей  природи  пояснює:  
материків як великих геосистем. 
особливості 
природи 
кожного 
материка; 
 
 
Резерв (4 год.) 
 
Варіанти інтегративних днів.
 1. Механічні рухи та теплові явища в 

географічній  оболонці. 2. Взаємодія  живої  й  неживої  природи  в  географічній 
оболонці. 3. Хімічні перетворення речовини в географічній оболонці.  
4. 
Просторова 
організація 
географічної 
оболонки 
відповідно 
до 
закономірностей зональності та азональності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 

З М І С Т 
 
РОЗДІЛ 
І. 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
СУЧАСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
 
НАВЧАННЯ  ГЕОГРАФІЇ  В  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Вішнікіна  Л.П.  Навчальні  технології  як  основа  творчої    діяльності  
 
вчителя.......................................................................................................... 

 
Шилова  Л.Г.  Деякі  психолого-педагогічні  аспекти  впровадження 
 
сучасних технологій навчання географії в школі ……............................ 
10 
 
Мащенко  О.М.  Технологія  формування  цілісних  знань  про  географічні 
 
об’єкти …................................................................................. 
17 
 
Заєць  Т.С.  (науковий  керівник  Вішнікіна  Л.П.).  Тестове    оцінювання  
 
знань  учнів з географії ……....................................................................... 
22 
 Кавуза А.С. До проекту створення електронного журналу з географії 
 
…................................................................................................... 
33 
 
Копилець  Є.В.  Виховання  екологічних  ціннісних  орієнтацій  підлітків 
 
засобами  підручників  із  загальної  географії:  сучасний  стан 
 
проблеми....................................................................................................... 
35 
 
 
 
РОЗДІЛ  ІІ.  ВПРОВАДЖЕННЯ  СУЧАСНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 
 
НАВЧАННЯ  ГЕОГРАФІЇ  В  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ: 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
 
Портяний  Б.В.  Використання  комп’ютерних  технологій  у  шкільній 
 
географічній освіті....................................................................................... 
41 
 
Вірченко  П.А.  Використання  інформаційних  та  мультимедійних 
 
технологій на уроках географії.................................................................. 
45 
 Чернякова  С.М.  Із  досвіду  впровадження  сучасних  технологій 
 
навчання географії в середній школі.......................................................... 
48 
 
Гупало М.М. Сучасні технології використання картографічних творів на 
 
уроках географії....................................................................................... 
54 
 Булава Л.М. Дослідницький метод навчання фізичній географії........ 
57 
 Богданова-Портяна  М.В.  Сучасні  технології  навчання  географії: 
 
"Центр дитячої дипломатії"..................................................................................... 
61 
 
Дереча  Л.М.  Шкільне  географічне  товариство – форма  управління 
 
127 
 

пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії.........................  
64 
 
Тімашева  В.І.  Застосування  комп’ютерних  технологій  і  статистичного 
 
методу  при  проведенні  практичних  робіт  з  теми  “Населення 
 
України”................................................................................... 
68 
 
Шуканова  А.А.,  Шуканов  П.В.  Зміст  і  методика  вивчення  теми 
 
"Політична карта світу"............................................................................... 
72 
 Марченко  Л.Є.  Використання  краєзнавчого  матеріалу  при  вивченні 
 
теми "Агропромисловий комплекс" 
76 
  РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У   
ВИЩІЙ І ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 
 Романець  Л.А.  Впровадження  дистанційного  навчання    в  системі   
післядипломної географічної освіти......................... 
78 
 Казаков В.Л. Досвід викладання курсу «Загальне землезнавство» в 
 
педагогічному ВНЗ за принципами кредитно-модульного навчання..... 
80 
 Вішнікіна  Л.П.  Викладання  курсу  методики  навчання  географії  за   
модульно-рейтинговою системою........................................................... 
85 
 
Кушнір  Л.М.  Методи  аналізу  та  оцінки  суспільно-географічного 
 
положення..................................................................................................... 
89 
 
Федій  О.А.  Географічний  аспект  курсу  «Основи  промислового, 
 
сільськогосподарського виробництва і транспорту» .............................. 
92 
 
РОЗДІЛ ІV. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ У СКЛАДІ  
 
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»  
(із досвіду впровадження системи інтегрованого навчання) 
 
Мащенко  О.М.    Концептуальні  засади  шкільної  географічної  освіти  у 
 
складі освітньої галузі «Природознавство».............................................. 
99 
 
Булава  Л.М.,  Мащенко  О.М.  Програма  навчального  курсу  «Фізична 
112 
географія  материків  і  океанів», 7 клас  (після  вивчення  інтегрованого 
курсу «Довкілля»
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 

 
ДЛЯ  НОТАТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 
 

ДЛЯ  НОТАТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 
 

ДЛЯ  НОТАТОК 
 
 
 

 
131 
 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у 
шкільній, 

вищій 
і 
післядипломній 
освіті
Матеріали  
Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 130 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск:  
 
Романець Л.А. 
 
 
 
Науковий редактор:     
 
 
Булава Л.М. 
 
 
 
Верстка:  
 
         
 
Криворучко Л.А
 
 
 
 
 
 
 
 
Підписано до друку 05.10.06. Формат 60*84/16 
 
 
Папір офсетний. Ум друк. арк. 8. Тираж 500  прим. 
 
  36029, 

м.Полтава, вул. Жовтнева, 64. Тел. 2-76-75 
 
 
e-mail: redpm@pei.poltava.ua 
 
 
 
 
 
Видано  за  кошти  виділені  Полтавською  обласною  радою  відповідно  до  рішення  вісімнадцятої  сесії 
четвертого  скликання  від 23 березня 2005 року  на  виконання  обласної  Програми  видавничої  діяльності 
Полтавського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  ім.  М.В.Остроградського  та 
Кременчуцького  педагогічного  училища  для  науково-методичного  забезпечення  регіонального 
компоненту освіти на 2005-2009 роки.  
 
Не для  продажу.
 
 
 
 
132 
 

 
 
 
 
 
133 
 

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconОсновні форми організації навчання У вищій школі 
Ефективність  засвоєння  знань  студентами  залежить  не  лише  від  методів  і  прийомів 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті icon  I. Інформаційні технології В історичній науці ТА освіті  Редакційна колегія: 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconТеорія та методика навчання математики, фізики, інфо- рматики

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconЗаконодательства  Украины  к  требованиям  Базельского  комитета  по  банковскому 
Боровок  Є.  Перспективи  розвитку  сучасних  форм  реорганізації  та  реструктуризації  банківських 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconВплив пострадянських клептократій1 НА  розвиток сучасних міжнародних відносин 
Клептократія   від  грец.  κλέπτειν  –  красти  і  κράτος  –  панування,  влада; 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconУдк 378. 637: 376 поєднання традиційних І новітніх технологій
Ключові  слова:  педагогічні  традиційні  та  інноваційні  технології,  корекційна

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconС. М. Ніколаєнко (головний редактор)
Проблеми освіти: Наук метод зб. / Кол авт. – К.: Інститут інноваційних технологій І змісту освіти

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті icon13. Ділова  гра:  працевлаштування  (розмова  з  керівником)
Програма, залікові вимоги та методичні поради для студентів денної та заочної форм навчання

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті icon  Міністерство освіти і науки України  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі 

Впровадження  сучасних  технологій  навчання  географії  у  шкільній,  вищій,  післядипломній  освіті iconПідручник   для  загальноосвітніх   навчальних  закладів 9  клас Рекомендовано   Міністерством  освіти  і  науки  України Харків  2009
С. П. Фоміна, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій І змісту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи