Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  icon

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 


знайти схожі
НазваМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
Сторінка31/50
Дата конвертації12.02.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   50

 
98
аудіювання  та  шляхи  їх  подолання.  Програмні  вимоги  до  текстів  для 
аудіювання. Критерії оцінювання аудіативних умінь. 
Н.Е 2.4. Методика  роботи  над  переказами. Переказ – як  вид  мовленнєвої 
діяльності  на  уроках  розвитку  зв’язного  мовлення.  Типологія  переказів  за 
характером  їх  відтворення.  Система  роботи  над  усним  і  письмовим 
переказом у початковій школі. Критерії оцінювання переказів. 
Н.Е. 2.5 Методика роботи над творами в початковій школі. Твір як вид 
навчальної  вправи.  Значення  творів  для  розвитку  зв’язного  мовлення 
школярів. Класифікація творів. Підготовчі вправи до написання творів. Види 
творів  в  початковій школі та методика  робота над ними.  Методичні вимоги 
до  написання  твору-розповіді:  за  поданими  початком  та  кінцівкою;  за 
поданим  початком;  за  серією  малюнків;  за  одним  малюнком.  Методичні 
вимоги  до  написання  відгуку  на  прочитану  книгу.  Особливості  роботи  над 
творами за літературними темами. Методичні вимоги до написання творів на 
основі  досвіду  та  спостережень  учнів.  Методика  роботи  над  написанням 
листа, оголошення та замітки в журнал. 
Н.Е 2.6. Види  помилок,  що мають  місце  в  дитячих  творчих  роботах,  їх 
попередження  та  усунення.  
Класифікація  помилок.  Лексичні,  синтаксичні 
та  пунктуаційні  помилки  та  недоліки.  Логічні  та  композиційні  помилки  та 
недоліки.  Робота  з  виправлення,  усунення  та  попередження  мовленнєвих 
помилок. 
Основна література до курсу: 
1.  Варзацька  Л.О.,  Шевченко  Л.М.  Методика  розвитку  зв’язного  мовлення  молодших 
школярів: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 
203 с.  
2.  Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. - №2. – січень. – 
2006. – С. 10-14. 
3.  Джежелей  О.,  Коваленко  О.,  Ємець  А.  Практична  методика  розвитку  зв’язного 
мовлення молодших школярів. – Київ, 2007. – 112 с. 
4.  Календарно-тематичне  планування  уроків. 1-4 клас.  Українська  мова//  Початкова 
освіта. - №25, №26, №27, №28. – липень. – 2008. 
5.  Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  початкової  школи // Початкова 
освіта . - № 37-38 (449-470). – жовтень. – 2008. – 95 с. 
6.  Лобчук О., Гудзик І. Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови.– Київ, 2006.– 128 с. 
7.  Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. Тернопіль, 2001. – 
264 с. 
8.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – Київ, 2007. – 432 с. 
 
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ  
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ» 
(Всього годин --  216; 6 кредитів) 
Форма контролю:  залік , іспит 
Курс  “Методика  викладання  математики  в  початкових  класах”  є 
нормативною  професійно-орієнтованою  дисципліною  в  професійній 
підготовці майбутніх вчителів початкової школи. 
Метою 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
є 
розкриття 
педагогічної  системи  навчання  математики,  яка  включає  в  себе  ряд 

 
99
взаємозв'язаних  елементів,  а  саме:  цілі  навчання,  зміст,  методика  і  прийоми 
навчання, організаційні форми і засоби навчання молодших школярів. 
Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу “Методика викладання математики в початкових класах”: 
Знати: теоретичні  основи  математичних  понять,  які  розглядаються 
в  початкових  класах;  знати  компонентний  склад  процесу  проектування 
навчання  математики  в  початкових  класах  з  урахуванням  єдності  і 
зумовленості  мети,  засобів  її  досягнення  та  результату  (мета,  зміст, 
методи і прийоми, засоби та форми навчання); основні завдання початкового 
курсу  математики;  роль  педагогіки  та  педагогічної  психології  в  системі 
курсу  початкової  математики;  зв'язок  методики  викладання  математики  в 
початкових  класах  з  іншими методиками; компоненти методичної системи; 
окремі  етапи  з  історії  розвитку  методики  викладання  математики  в 
початкових класах; зміст і структуру початкового курсу математики; основні 
цілі  вивчення  математики  в  початкових  класах;  систему  побудови 
початкового курсу математики. 
Вміти:  поєднувати  різні  види  навчання  в  процесі  навчання 
математики  (пояснювально-ілюстративний,  репродуктивний,  проблемний); 
структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових завдань; 
планувати процес навчання: складати календарно-тематичні плани, поурочні 
розробки  уроків  та  позакласних  заходів;  правильно  виконувати  математичні 
записи  при  розв'язанні  задач  і  прикладів,  зображувати  геометричні  фігури, 
вимірювати  величини;  володіти  відповідною  математичною  термінологією; 
добирати  навчальні  завдання  з  урахуванням  різних  якостей  знань  умінь  та 
навичок  (повнота,  правильність,  усвідомленість,  гнучкість,  тощо);  вибирати 
методи  навчання  з  урахуванням  рівня  готовності  молодших  школярів  до 
вивчення того чи іншого програмного матеріалу; здійснювати контрольно-
регулятивну діяльність. 
Вивчення курсу здійснюється за пятьма змістовими модулями: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА ВИВЧЕННЯ 
ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА» 
Н.Е 1.1. Методика  початкового  навчання  математики  як  педагогічна 
наука.
 Предмет, мета і завдання методики початкового навчання математики. 
Зв’язок  методики  математики  з  іншими  науками.  Методи  наукового 
дослідження. 
Н.Е. 1.2. Зміст  і  система  побудови  початкового  курсу  математики  як 
навчального предмету. Програма з математики для початкових класів – 
основний носій змісту навчання математики в початкових класах
 . Цілі і 
завдання  навчання  математики  в  початкових  класах.  Зміст  та  методичне 
спрямування  вивчення  початкового  курсу  математики  (підготовчий - 
дочисловий  період,  десяток,  другий  десяток,  сотня,  тисяча,  багатоцифрові 

 
100
числа). Освітня галузь „Математика” - Державний стандарт початкової ланки 
освіти; програма з математики для початкових класів. 
Н.Е 1.3. Методичне  забезпечення  організації  навчального  процесу  при 
вивченні  математики  в  початкових  класах.
Характеристика  основних 
засобів  навчально-методичного  забезпечення  навчання  математики  в 
початкових класах. Наочні засоби навчання „Математики". 
НЕ. 1.4. Організація  навчального  процесу  математики  в  початковій 
школі.  
Загальні  питання  організації  навчання.  Підготовка  та  методика 
проведення  уроку  математики.  Система  традиційних  та  нестандартних 
уроків. Позакласні заняття та інші форми організації навчання математики в 
початковій школі. Контроль, перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок 
молодших школярів з математики. Методи навчання математики в 1-4кл. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«ЗАДАЧА ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ЗАДАЧАМИ В 
КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ» 
НЕ. 2.1. Роль  і  місце  задач  у  вивченні  початкового  курсу  математики. 
Функції арифметичних задач. 
Місце теми в навчальному курсі математики 
початкової  школи.  Поняття  про  задачу  (математичну,  арифметичну, 
текстову). Функції арифметичних задач. Система задач в початковому курсі 
математики (прості і складені задачі). 
НЕ. 2.2. Проста  задача.  Типи  простих  задач.  Методика  розв’язування 
простих  задач.  
Структура  задачі.  Методика  ознайомлення  із  задачею  в 
початковому курсі математики. Види простих задач в залежності від дії, якою 
вона розв’язується. Класифікація задач на групи в залежності від тих понять, 
які  формуються  при  їх  розв’язанні.  Види  ілюстрації  змісту  простої  задачі. 
Методика роботи над простою задачею.  
НЕ. 2.3. Розвиток  уявлень  учнів  про  складену  задачу  та  процес  її 
розв’язування.  Методика  розв’язування  складених  задач.  
Методика 
ознайомлення  із  складеною  задачею.  Структура  складеної  задачі.  Прийоми 
процесу  розв’язування  задачі.  Розв'язування  задач  різними  способами. 
Культура  запису  розв'язку  складених  задач  (по  класам).  Творча  робота  над 
задачею. 
НЕ. 2.4. Типові задачі. Методика роботи над ними. Види типових задач. 
Система вивчення типових задач у початковому курсі математики. Методика 
роботи  над  типовими  задачами:  задачі  на  знаходження  четвертого 
пропорційного (на спосіб прямого і оберненого зведення до одиниці та спосіб 
відношень); задачі на знаходження невідомого за двома різницями; задачі на 
пропорційне  ділення;  задачі  на  знаходження  середнього  арифметичного; 
задачі на рух.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ» 
Н.Е. 3.1. Дочисловий  період – основа  вивчення  основних  питань 
математики  в  початковій  школі.  
Завдання  та  зміст  дочислового  періоду. 
Методика організації роботи по вивченню основних понять. 
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   50

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  чернівецький національний університет імені юрія федьковича  географічний факультет 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Історичний факультет Кафедра історії Центральної та Східної Європи
Навчально-методичний   комплекс   дисципліни   затверджений   на   засіданні   кафедри 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України  Львівський національний університет імені  Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  львівський національний університет імені івана франка 
Мета  вивчення  історії  філософії  полягає  у  формуванні  в  студентів  філософської 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка  кафедра загальної та соціальної педагогіки 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  передмова  національний технічний університет 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка кафедра філософії

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  житомирський державний університет  імені Івана Франка 
Філософська  підготовка  аспірантів,  стажистів  та  здобувачів  вчених  ступенів  є 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи