Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 icon

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1


знайти схожі
НазваБезпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1
Сторінка80/153
Дата конвертації12.02.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   153

який визначить тип вина, порядок приймання і міру. Як зауважив лікар 
і філософ Парацельс, лише міра визначає, бути речовині шкідливою чи 
корисною. 
 
? ? ? ? ? 
 
Питання для самоконтролю 
1.   Поясніть поняття шуму і вібрації та їх вплив на організм людини. 
2.   Дайте характеристику шуму і вібрації. 
3.   Розкрийте методи зменшення впливу шуму та вібрації на людину. 
4.   Дайте визначення поняття «іонізуюче випромінювання», 
охарактеризуйте його види. 
5.   Порівняйте природні і штучні джерела іонізуючих випромінювань. 
6.   Поясніть сучасне уявлення про біологічну дію іонізуючих 
випромінювань на організм людини. 
7.   Назвіть і охарактеризуйте основні види променевих уражень, які 
розвиваються при впливі іонізуючих випромінювань. 
8.   Дайте характеристику прийнятих допустимих рівнів опромінення 
людини. 
9.   Дайте оцінку сучасної радіаційної обстановки в Україні. 
10. Поясніть поняття та дайте характеристику ЕМП та 
випромінювання. 
11. Дайте характеристику ступеню впливу електромагнітних 
випромінювань на організм людини. 
12. Визначте основні заходи і засоби захисту від дії ЕМП та 
випромінювань. 
13. Визначте джерела та засоби захисту від дії 14 та УФ випромінювань. 
14. Охарактеризуйте вплив електричного струму на організм людини. 
15.З'ясуйте фактори електричного струму, що впливають на організм 
людини. 
16. Охарактеризуйте дію лазерного випромінювання на організм 
людини. 
17. Визначте вплив на організм людини шкідливих речовин. 
18. Поясніть сутність гранично допустимого впливу шкідливих хімічних 
речовин на людину. 
19. Дайте загальні характеристики біологічних факторів небезпек. 
20. Поясніть вплив отруйних речовин на організм людини. 
21. Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпеки. 
22. Охарактеризуйте особливості фізичної і розумової діяльності 
людини. 
23. Поясніть, в чому полягають небезпеки фізичної та розумової 
діяльності. 
24. Дайте пояснення енерговитратам у процесі праці. 
Питання для обговорення на семінарських заняттях 
 
260

1.   Вплив шуму і вібрації на організм людини. 
2.   Основні характеристики іонізуючих випромінювань. 
3.   Джерела іонізуючих випромінювань. 
4.   Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живий організм. 
5.   Радіаційна безпека. 
6.   Загальна характеристика ЕМП. 
7.   Вплив ЕМП на організм людини. 
8.   Джерела інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань і 
методи зниження їх впливу на людину. 
9.   Загальні характеристики електроенергії. 
10. Дія електричного струму на організм людини. 
11. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин. 
12. Характеристика шкідливих речовин. 
13. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини. 
14. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. 
15. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек. 
16. Отруйні тварини і рослини. 
17. Методи захисту від біологічних факторів небезпек. 
18. Класифікація і загальна характеристика психофізіологічних факторів 
небезпек. 
19. Фізична діяльність людини. 
20. Розумова діяльність людини. 
21. Характеристика трудової діяльності. 
22. Фактори, що впливають на продуктивність праці. 
Теми для рефератів, доповідей та контрольних робіт 
1.   Негативні фактори техносфери. 
2.   Негативні фактори виробничого середовища. 
3.   Оцінка впливу негативних факторів техносфери. 
4.   Проблеми шуму і тиші. 
5.   Вплив вібрації на життєдіяльність людини. 
6.   Іонізуюче випромінювання і забезпечення радіаційної безпеки. 
7.   Характеристика електромагнітних випромінювань та їх вплив на 
організм людини. 
8.   Своєрідний характер впливу електричного струму на організм 
людини. 
9.   Характеристика шкідливих хімічних речовин та їх вплив на 
навколишнє середовище і людину. 
10. Позитивне та негативне у використанні хімічних речовин. 
11. Біологічні фактори небезпек. 
12. Використання хімічної та біологічної зброї. 
13. Основні форми трудової діяльності людини. 
14. Фізіологічна дія мікроклімату на людину. 
15. Психофізіологічні фактори небезпеки життєдіяльності людини. 
 
261

16. Основні психологічні особливості людини з точкк зору безпеки 
життєдіяльності. 
17. Значення психологічного клімату в колективі. 
18. Шляхи підвищення працездатності людини. 
 
? ? ? ? ? 
 
 
262

Р О З Д І Л  4 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ І 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 
4.1. Загальні поняття і визначення, класифікація 
 
Е к с т р е м а л ь н а с и т у а ц і я (ЕС) ? це сукупність обставин, 
що виникають в природі або в процесі діяльності людини, при яких 
психофізичні параметри можуть перевищити межі компенсації орга-
нізму, що призводить до порушення безпеки життєдіяльності людини. 
Наприклад, високі і низькі температури, фізичне навантаження, 
вражаючі токсичні дози отруйних речовин, високі дози опромінення тощо. 
Поняття «надзвичайний» трактується як «винятковий, дуже великий, 
що перевершує усі» (С. І. Ожегов). Словосполучення «надзвичайна 
ситуація» відноситься до сукупності небезпечних подій або явищ, які 
призводять до порушення безпеки життєдіяльності. 
Н а д з в и ч а й н а   с и т у а ц і я (НС)  ? це несподівані 
обставини, що раптово виникла на певній території або об'єкті 
економіки в результаті аварії, катастрофи, небезпечного природного 
явища або стихійного лиха, що можуть призвести до людських жертв, 
матеріальних втрат і порушення умов життєдіяльності людей, завдати 
шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу. 
НС класифікуються: 
? за причиною виникнення: навмисні та ненавмисні; 
? за природою виникнення: техногенні, природні, екологічні, 
біологічні, антропогенні, соціальні та комбіновані; 
? за масштабами поширення наслідків: локальні, об’єктові, місцеві 
національні, регіональні, глобальні; 
? за можливістю запобігання: неминучі (наприклад, природні) та 
такі, яким можна запобігти (наприклад, техногенні, соціальні). 
До  техногенних відносяться НС, походження яких пов’язане з 
технічними об’єктами: вибух, пожежі, аварії на хімічно небезпечних 
об’єктах, викиди радіоактивних речовин на радіаційних небезпечних 
об’єктах, аварії з викидом екологічно небезпечних речовин, завалення 
будівель, аварії на системах життєзабезпечення тощо. 
До  природних відносяться НС, пов’язані із проявами стихійних сил 
природи: землетруси, цунамі, повені, виверження вулканів, зсуви, селі, 
урагани, смерчі, бурі, природні пожежі тощо. 
До  екологічного лиха (НС) відносяться аномальні зміни стану 
природного середовища: забруднення біосфери, руйнування озонового 
шару, опустинювання, кислотні дощі тощо. 
До  біологічних НС відносяться події, що відбуваються в суспільстві, 
міжнаціональні конфлікти із застосуванням сили, тероризм, грабунки, 
насильства, протиріччя між державами (війни). 
 
263

Антропогенні НС є наслідком помилкових дій людей. 
Надзвичайні ситуації характеризуються якісними та кількісними 
критеріями. До якісних критеріїв відносяться (часовий (раптовість та 
швидкість розвитку подій); соціально-екологічний (людські жертви, 
виведення із обігу великих площ); соціально-психологічний (масові 
стреси); економічний. Наприклад, ситуації відносяться до 
надзвичайних, якщо загинуло більше 10 людей, ГДК перевищена 
більше ніж в 100 разів, викид нафтопродуктів перевищив 10 т та ін. 
Основні причини виникнення НС: 
? внутрішні: складність технологій, недостатня кваліфікація персо-
налу, проектно-конструкторські недоробки, фізичний і моральний знос 
обладнання, низька дисципліна праці та низька технологічна дисципліна; 
? зовнішні: стихійні лиха, неочікуване припинення подачі 
електроенергії, газу, води, технологічних продуктів, тероризм, війни. 
Характер розвитку НС. Виникнення НС обумовлене наявністю 
залишкового ризику. Відповідно до концепції надлишкового ризику 
абсолютну безпеку забезпечити неможливо. Тому приймається така 
безпека, яку приймає і може забезпечити суспільство в даний період часу. 
Умови виникнення НС: наявність джерела ризику (тиску, 
вибухових, отруйних, радіоактивних речовин), дія факторів ризику 
(викид газу, вибух, загоряння); перебування у вогнищі ураження людей, 
сільськогосподарських тварин та угідь. 
Аналіз причин та ходу розвитку НЗ різного характеру показує їх 
загальну рису — стадійність. Виділяють п’ять стадій (періодів) розвитку НС:  
•  накопичення негативних ефектів, що призводять до аварії; 
•  період розвитку катастрофи; 
•  екстремальний період, за якого виділяється основна частка енергії; 
•  період затухання; 
•  період ліквідації наслідків. 
Вогнища ураження техногенного характеру. Існують такі вогнища 
ураження (ВУ): під час вибухів конденсованих вибухових речовин, 
газоповітряних, пароповітряних, пилоповітряних сумішей; під час 
хімічних, радіаційних та біологічних гідродинамічних аварій, пожеж, 
аварій поїздів, падінні літаків. 
Для прикладу розглянемо вогнища ураження під час аварій на 
хімічно та радіаційних небезпечних об’єктах. 
 
4.2. Вогнище хімічного ураження (ВХУ) 
Вогнищем хімічного ураження називають територію, в межах якої в 
результаті викиду сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) або у разі 
застосування хімічної зброї відбувається масове ураження людей, 
тварин та рослинності. 
 
264
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   153

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconАкадемія управління персоналом
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих на- вчальних закладів (лист №4/18-г-2151 від 04. 12. 07)
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconФілософія:  Навчальний  посібник   для  студентів  2  курсу  фпо  і 
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconДержавний інститут підготовки кадрів  кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» 
П И Т А Н Н Я  В И Н Е С Е Н І  Д Л Я  В И В Ч Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т А М И ДО заліку 12 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconМіністерство освіти І науки україни  красноармійський індустріальний інститут  державний вищий навчальний заклад 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconКиїв  “Аграрна освіта”  2004  1         ббк 48        З41 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconУдк: 371 (038)  ббк 74 я 2+74. 0     П 48    Удосконалення  педагогічної  майстерності  в  умовах  особистісно  зорієнтованої  освіти:  Модульний  посібник

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconTretyak О. М. Гринжевський М. В
Засновник — Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, м. Київ

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconГолокосту
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав відділом 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи