Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 icon

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1


знайти схожі
НазваБезпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1
Сторінка152/153
Дата конвертації12.02.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні 
норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, 
технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і 
механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення 
наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, 
ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки 
виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка 
об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. 
Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел 
постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, 
спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності 
та процедури їхнього застосування. 
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. 
Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які 
внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. 
Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. 
Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, 
постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. 
Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, 
плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське 
рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та 
документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття 
управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне 
забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням 
загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації 
ліквідування її наслідків. 
Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ 
і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. 
Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. 
Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання 
керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у 
сфері цивільного захисту. 
Критерії та показники оцінки ефективності функціонування 
системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання. 
Професійна складова 
Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова 
державної системи, її місце і значення в системі управління функціонуванням 
галузі. Організаційна побудова системи управління безпекою та захистом у НС на 
підприємстві, в установі та організації. Завдання і повноваження спеціально 
створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у НС.  
Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування 
збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від 
НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання 
звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державного, 
 
512

оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки 
матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня 
НС. 
 
 
Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС 
Зміст теми  
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або 
виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.  
Сутність і особливості оперативного управління за умов 
виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти 
управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з 
ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. 
Мета і загальна характеристика рятувальних та інших 
невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків 
НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання 
угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація 
взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних 
видів забезпечення у зоні НС. 
Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних 
заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та 
дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, 
взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і 
фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини..  
Професійна складова 
Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у 
межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт. Визначення порядку їхнього 
приведення до готовності та організації управління діями у процесі 
виконання завдань. 
Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС 
в залежності від профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, 
медичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та 
інших невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація 
життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги 
потерпілим. 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕТРОВІ ЗАВДАННЯ 
З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і 
вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунту-
вання висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної 
форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу, а заочної та 
дистанційної — самостійну контрольну роботу, теми яких 
розробляються з урахуванням специфіки профільної спрямованості 
ВНЗ, і наводяться у робочих навчальних програмах. 
 
513

Організація і порядок виконання РГР та КРС, тематика та вихідні 
дані визначаються робочими навчальними програмами, відповідними 
методичними вказівками і завданнями до виконання робіт студентів з 
урахуванням специфіки напрямів підготовки бакалаврів (молодших 
спеціалістів). 
5. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
Оцінка якості засвоєння навчальної програми з нормативної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності», охоплює поточний контроль 
успішності, виконання РГР (КРС для заочної та дистанційної форм 
навчання), модульний контроль (для денної форми навчання) та 
складання підсумкового диференційованого заліку. 
 
Для поточного контролю засвоєння студентами навчального 
матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо у 
процесі самостійної роботи, передбачено проведення модульної 
контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої наводяться в 
робочих навчальних програмах з урахуванням специфіки напряму 
підготовки бакалаврів (молодших спеціалістів). 
 
Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, 
викладеним в цій навчальній програмі, в робочих навчальних 
програмах нормативної навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» та у відповідних освітньо-професійних програмах за 
напрямами підготовки у ВНЗ створюються фонди засобів педагогічної 
діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні 
роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки 
знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з безпеки життєдіяльності. 
Успішність засвоєння дисципліни повинна визначатися за 
допомогою рейтингової системи оцінювання.  
 
Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми 
визначається результатами диференційованого заліку, порядок 
проведення якого визначається робочою навчальною програмою. 
6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 
РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
 
Типова навчальна програма є загальною для всіх напрямів 
підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів. В той же час, при 
складанні робочих навчальних програм з дисципліни “Безпека 
життєдіяльності ” у ВНЗ повинні бути враховані відмінності і 
специфіка окремих напрямів підготовки. Наприклад, для освітньої 
галузі «Інженерія» всіх напрямів підготовки молодших спеціалістів та 
бакалаврів більший акцент у робочих навчальних програмах необхідно 
робити на питаннях безпеки людини при використанні технологічного 
обладнання та процесів, особливостях безпеки на стадіях їхнього 
проектування, виготовленні, монтажі, врахуванні можливих негативних 
впливів технологічних аварій та запровадженні профілактичних заходів 
щодо попередження небезпек. Для іншої галузі (наприклад, соціальні, 
 
514
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconАкадемія управління персоналом
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих на- вчальних закладів (лист №4/18-г-2151 від 04. 12. 07)
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconФілософія:  Навчальний  посібник   для  студентів  2  курсу  фпо  і 
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconДержавний інститут підготовки кадрів  кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» 
П И Т А Н Н Я  В И Н Е С Е Н І  Д Л Я  В И В Ч Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т А М И ДО заліку 12 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconМіністерство освіти І науки україни  красноармійський індустріальний інститут  державний вищий навчальний заклад 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconКиїв  “Аграрна освіта”  2004  1         ббк 48        З41 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconУдк: 371 (038)  ббк 74 я 2+74. 0     П 48    Удосконалення  педагогічної  майстерності  в  умовах  особистісно  зорієнтованої  освіти:  Модульний  посібник

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconTretyak О. М. Гринжевський М. В
Засновник — Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, м. Київ

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconГолокосту
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав відділом 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи