Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 icon

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1


знайти схожі
НазваБезпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1
Сторінка151/153
Дата конвертації12.02.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

Тема 3. Техногенні небезпеки та їх наслідки 
Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за 
генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці 
виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних 
небезпек.  
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих 
аварій в залежності від їх масштабу. Втрати міцності, деформації, 
провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, 
інженерних і технологічних мереж.  
Небезпечні  події  на  транспорті  та  аварії  на  транспортних 
комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. 
Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами. 
Гідродинамічні об’єкти і їх призначення. Причини виникнення 
гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі 
фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної 
небезпеки. 
Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення 
горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, 
задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. 
Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження 
людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і 
забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за 
їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо 
вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі 
пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки 
підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення 
(невиконання) вимог пожежної безпеки. 
Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація 
радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та 
фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих 
випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. 
Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної 
безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і 
розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: 
події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій 
внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень 
від проникнення радіоактивних речовин. 
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем 
токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. 
Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на 
організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, 
продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних 
хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і 
адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. 
 
509

Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього 
розміщення і розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних 
аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 
Професійна складова 
Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господа-
рювання, підприємств, установ та організацій в залежності від профіль-
ного напряму ВНЗ. Загальні вимоги до безпечності технологічного 
обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості 
структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на 
безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на 
об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за 
відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих 
норм і правил. 
 
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. 
Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у 
НС
  
Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна 
криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, 
припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона 
навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, 
сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація 
небезпечних хвороб. Соціально-політичні конфлікти з використанням 
звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його 
первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, 
захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення 
вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, 
підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів 
їхнього зберігання, використання, переробляння або під час 
транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від 
терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 
тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та 
підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні 
інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та 
безпеку суспільства. 
Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 
Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив 
у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. 
Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм 
та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види 
злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. 
Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово 
підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 
 
510

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 
Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її 
психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про 
психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за 
реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, 
що знаходяться в районі НС. 
Професійна складова 
Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек 
НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. 
Професії підвищеного ризику. Психофізіологічний вплив оточення на 
людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до 
професійних небезпек. 
 
Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови 
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС 

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 
систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, 
населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 
Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 
Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої 
господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту 
населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння 
витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 
Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні 
підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. 
Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках 
ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення 
базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою 
зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих 
негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, 
передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.  
Професійна складова  
Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня 
їхнього ризику. Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого 
функціонування ОГ та контролю за станом його основних фондів. 
 
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну 
структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її 
функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і 
ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління 
безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і 
повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з 
 
511
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconАкадемія управління персоналом
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих на- вчальних закладів (лист №4/18-г-2151 від 04. 12. 07)
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconФілософія:  Навчальний  посібник   для  студентів  2  курсу  фпо  і 
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconДержавний інститут підготовки кадрів  кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» 
П И Т А Н Н Я  В И Н Е С Е Н І  Д Л Я  В И В Ч Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т А М И ДО заліку 12 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconМіністерство освіти І науки україни  красноармійський індустріальний інститут  державний вищий навчальний заклад 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconКиїв  “Аграрна освіта”  2004  1         ббк 48        З41 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconУдк: 371 (038)  ббк 74 я 2+74. 0     П 48    Удосконалення  педагогічної  майстерності  в  умовах  особистісно  зорієнтованої  освіти:  Модульний  посібник

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconTretyak О. М. Гринжевський М. В
Засновник — Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, м. Київ

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconГолокосту
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав відділом 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи