Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 icon

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1


знайти схожі
НазваБезпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1
Сторінка150/153
Дата конвертації12.02.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

• здатність орієнтуватися в основних методах і системах 
забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі 
пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища 
від небезпек; 
•  вміння оцінити сталість функціонування об’єкту 
господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати 
заходи щодо її підвищення; 
•  вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт 
на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 
локалізації та ліквідації їхніх наслідків;  
організаційно-управлінська діяльність:  
•  здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах 
в області забезпечення безпеки; 
•  знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної 
життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у 
повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; 
• 
вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу 
в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 
наслідків; 
проектно-конструкторська діяльність: 
•  вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та 
техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої 
уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі; 
•  вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та 
обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 
•  вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпе-
чення безпечної експлуатації технологічного обладнання та поперед-
ження виникнення надзвичайних ситуацій; 
педагогічно-консультативна діяльність: 
•  обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання 
серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій 
за надзвичайних ситуацій; 
•  вміння надати допомогу та консультації працівникам та 
населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у 
надзвичайних ситуаціях;  
контрольно-консультативна діяльність: 
•  оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах 
загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками 
та надавати консультації працівникам організації (підрозділу)щодо 
підвищення його рівня;  
•  здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, 
визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками 
середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії 
 
505

небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії 
уражальних факторів; 
 
2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ  
ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
 
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисцип-
ліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці 1. 
 
Таблиця 1  
РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
Освітньо-
Молодший 
Бакалавр 
кваліфікаційний рівень 
спеціаліст 
Форма 
навчання 
Денна Заочна Денна Заочна 
Семестр 
1-4 2-5 1-4 2-5 
Кількість 
годин, 
всього 
54 54 54 54 
Лекції, 
годин 
18 6 18 6 
Лабораторні (практичні, 
семінарські) заняття, 
18 2 18 2 
годин 
Розрахунково-графічна 
1-4  1-4  
робота (РГР).  
Контрольна робота 
(КРС), самостійна, 
 2-5  2-5 
семестр  
Індивідуальна та 
самостійна робота 
18 46 18 46 
студентів (ІРС та СРС), 
годин 
Модульна контрольна 
1-4  1-4  
робота (МКР), семестр 
Підсумковий контроль 
диферен
диферен
диферен
диферен
-
-
-
-
ційован
ційован
ційован
ційован
ий залік
ий залік
ий залік  ий залік
 
Вищим навчальним закладам надається право уточнювати зміст, 
форми, методи проведення занять, послідовність вивчення окремих 
тем, а також зміни погодинного навантаження тем у відповідності до 
спеціалізації студентів, без скорочення загального та аудиторного часу 
передбаченого цією програмою. 
 
 
 
506

3. ЗМІСТ КУРСУ 
 
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин 
 
№ 
Найменування теми 
с
ь

та 
п/п 
ій
т

 
бо
няття 
няття 
Разом, 
год 
Лекції 
Практич
ні та
семінар
кі 
з
а

Самос
на ро
Індивідуа
льні 
з
а

1 2  3 
3.1. 
Категорійно-понятійний апарат з 
безпеки життєдіяльності, таксономія 
6 4 
 
2   
небезпек. Ризик, як кількісна оцінка 
небезпек.  
3.2. 
Природні загрози, характер їхніх 
проявів та дії на людей, тварин, 
4 2 

 
 
рослин, об’єкти економіки. 
3.3. 
Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 
Типологія аварій на потенційно-
4 2 
 
  2 
небезпечних об’єктах. 
3.3.1. Пожежна безпека 
6 2 

  2 
3.3.2. Радіаційна безпека.  
4 _ 

2   
3.3.3. Хімічна безпека.  
4  
2  2   
3.4. 
Соціально-політичні небезпеки, їхні 
види та особливості. Соціальні та 
6 2 

  2 
психологічні чинники ризику. 
Поведінкові реакції населення у НС. 
3.5. 
Застосування ризик-орієнтованого 
підходу для побудови імовірнісних 
структурно-логічних моделей 
6 2 

2   
виникнення та розвитку НС. 
3.6. 
Менеджмент безпеки, правове 
забезпечення та організаційно-
8 2 

2   
функціональна структура захисту 
населення та АТО у НС. 
3.7. 
Управління силами та засобами ОГ під 
час НС.  
6 2 

  2 
 Разом 
54 
18  18  10  8 
 
 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 
таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек 

Зміст теми. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення 
— безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека 
людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент 
загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми 
безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки 
життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. 
Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: 
мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, 
радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Критерії переходу небезпечної 
 
507

події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та 
їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, 
транспортній та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за 
причинами походження, територіального поширення і обсягів 
заподіяних або очікуваних збитків. 
Професійна складова  
Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою 
імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній 
галузі господарювання. Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози 
техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем 
їхньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і 
територій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їх небезпечності.  
 
Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, 
рослин, об’єкти економіки 

Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і 
явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, 
зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, 
характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 
економіки та навколишнє середовище.  
Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування 
об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних 
метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, 
сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. 
Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення 
повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з 
підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові 
нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх 
проявів та наслідки. 
Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, 
торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх 
проявів та наслідки. 
Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. 
Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, 
гриби, віруси, рикетсії, бактерії.  Пандемії, епідемії, масові отруєння 
людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, 
сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. 
Професійна складова  
Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх 
вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс 
заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення 
їхніх негативних наслідків. 
 
 
 
508
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   153

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconАкадемія управління персоналом
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих на- вчальних закладів (лист №4/18-г-2151 від 04. 12. 07)
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconФілософія:  Навчальний  посібник   для  студентів  2  курсу  фпо  і 
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconДержавний інститут підготовки кадрів  кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» 
П И Т А Н Н Я  В И Н Е С Е Н І  Д Л Я  В И В Ч Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т А М И ДО заліку 12 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconМіністерство освіти І науки україни  красноармійський індустріальний інститут  державний вищий навчальний заклад 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconКиїв  “Аграрна освіта”  2004  1         ббк 48        З41 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconУдк: 371 (038)  ббк 74 я 2+74. 0     П 48    Удосконалення  педагогічної  майстерності  в  умовах  особистісно  зорієнтованої  освіти:  Модульний  посібник

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconTretyak О. М. Гринжевський М. В
Засновник — Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, м. Київ

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconГолокосту
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав відділом 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи