Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” icon

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси”


знайти схожі
НазваРобоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси”
Сторінка1/26
Дата конвертації12.02.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра фінансів
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан економічного факультету
     ______________ Ш.І. Ібатуллін
 “____” ________________ 2010 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
дисципліни
“Національний банк і грошово-кредитна політика”
зі спеціальності 8.050104 “Фінанси”
спеціалізація
Банківське обслуговування аграних підприємств
КИЇВ-2010

ЗМІСТ
1.
Програма навчальної дисципліни
2.
Робоча програма навчальної дисципліни
3.
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з
дисциплінами спеціальності
4.
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
5. Календарний тематичний план викладання дисципліни
6.
Критерії оцінки знань студентів
7.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
8.
Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів
9.
Конспекти лекцій
10.
Навчально-методична література з дисципліни
11.
Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми
навчання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра фінансів
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан економічного факультету
     _______________Ш.І.Ібатуллін
 “____” ________________ 2010р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
Національний банк і грошово-кредитна політика”
зі спеціальності 8.050104 “Фінанси”
спеціалізація
Банківське обслуговування аграрних підприємств
КИЇВ-2010

Робочу  програму  навчальної  дисципліни „Національний  банк  та
грошово-кредитна політика” складено (доц. Аврамчук Л.А., ас Жарікова О.Б.)
на основі навчальної програми (для студентів економічного факультету, спец
«фінанси»)
обговорено  та  схвалено  на  засіданні  кафедри  фінанісів  від
10.06.2010 р., протокол №11
Завідувач кафедри фінансів,
Доктор економічних наук, професор                                             Мартиненко В.П.
Робочу  програму  навчальної  дисципліни „Національний  банк  і  грошово-
кредитна  політика” розглянуто  та  схвалено  на  засіданні  науково-методичної
ради економічного факультету від   11.06.         2010 р., протокол № 4
Голова науково-методичної ради,
кандидат економічних наук, доцент                                                   Ібатуллін Ш.І.
Укладач: Доц. Аврамчук Л.А.,  ас. Жарікова  О.Б.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Організація  вивчення  дисципліни «Національний  банк  і  грошово-
кредитна  політика» передбачає  читання  лекцій, проведення  семінарських  і
практичних занять, а також самостійну роботу студентів.
Цей  курс  деталізує  і  поглиблює  знання  студентів, отримані  з
теоретичного  курсу «Гроші  і  кредит», «Банківська  справа». Ці  знання
необхідні  для  засвоєння  матеріалу  даної  дисципліни, яка  дає  їм  практичні
навики  для  роботи  у  фінансово-кредитній  системі, в  інших  фінансово-
кредитних інститутах.
В  курсі  висвітлюється  досвід  діяльності  центральних  банків  економічно
розвинених країн.
Це матиме не тільки пізнавальний характер, але й може бут використано
для порівняльного аналізу діяльності центральних банків різних держав.
Метою навчальної дисципліни «Національний банк і грошово-кредитна
політика» є  формування  у  майбутніх  фахівців  спеціальних  знань  з
організації  роботи  центрального  банку, реалізації  монераної  політики
держави, вміння використовувати одержані знання при  виконанні операцій,
поязаних  з  кредитуванням, розрахунками, фіннсуавнням  інвестицій  та
наданням інших послуг.
У  процесі  вивчення  курсу  студенти  повинні  освоїти  законодавчу  базу,
нормативно-методичні  документи (інструкції  положення, методичні
вказівки),  якими  користуються  працівники  центрального  і  комерційних
банків  при  вирішенні  практичних  задач  з  розрахунково-кредитного
обслуговування клієнтів.
Завдання  дисципліни полягає  в  засвоєнні  студентами  традицій  та
особливостей  функціонування  центрального  банку , тобто  НБУ, основних
напрямків  монетарної  політики; взаємовідносин  з  органами  законодавчої
влади. В  результаті  вивчення  дисципліни  студент  повинен  одержати

необхідні  знання  з  теорії  та  практики  операцій  центрального  банку  та
інструментів монетарної політики.
Після  вивчення  курсу «Національний  банк  і  грошово-кредитна  політика»
студен повинен знати:
· Теритиня основи функціонування та організації діяльності
· центрального банку;
· Методологію організації операцій центральним банком;
· Механізм грошово-кредитного регулювання центральним банком економіки;
· Основні напрямки співробітництва центральних банків на міждержавному рівні;
Студент повинен вміти:
· Використовувати набуті теритичні зання для виконання банківських операцій;
· Аналізувати ефективність інструментів монетарної політики держави
· та напрямів співробітництва з центральним банкми інших країн.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Національний банк і грошово-кредитна політика ”
Курс:
Напрям,
Характеристика
(підготовка магістрів)
спеціальність,
навчальної
Форма навчання:
освітньо-
дисципліни
(очна (денна), заочна)
кваліфікаційний рівень
Кількість кредитів: 1,5
8.050104
Нормативна
„Фінанси”
Рік підготовки: 2
Змістових модулів: 3
Семестр:2
магістр
Аудиторна робота
Загальна кількість годин: 67
• лекційні заняття:
• семінарські заняття
Тижневих годин: 1
 і практичні заняття  - 45 год
• лабораторні заняття:
Самостійна робота студента
39 год
Індивідуальна робота
Вид підсумкового контролю:
залік

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Національний банк і грошово-кредитна політика”
Змістовий модуль
Тема


Назва
Назва
з/п
з/п
1.1.  Виникнення центральних банків, їх
Модуль 1. Сутність,
задачі та функції
1
виникнення та функції
НБУ
1.2.   Регулювання готівкового грошового
обігу та емісія грошей
2.1.  Кредитні відносини НБУ з
комерційними банками
Модуль 2. Кредитні
2.2.  Організація міжбанківських
відносини НБУ з
2
розрахунків
комерційними банками 2.3.  Кредитно-розрахункове обслуговування
уряду
2.4.  Валютне регулювання та контроль
3.1 
Регулювання банківської діяльності та
Модуль 3. Грошово-
нагляд
кредитна політика НБУ 3.2  Грошово-кредитна політика та
3
та особливості її
інструменти її реалізації
реалізації
3.3.  Центральний банк – банкір і
фінансовий агент уряду

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Національний банк і грошово-кредитна політика”
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Сутність, виникнення та функції НБУ
Тема 1.1. Виникнення центральних банків, їх задачі та функції
Причини створення центральних банків. Організаційно-правові основи центральних
банків провідних країн світу.
Європейська система центральних банків. Завдання та функції центрального банку.
Особливості становлення НБУ як центрального банку. Основні принципи організації
   системи Національного банку.
Економічна самостійність Національного банку.
Взаємовідносини з органами державної влади. Функції та операції НБУ.
Організаційна структура НБУ.
Фінансове забезпечення діяльності НБУ.
Тема 1.2. Регулювання готівкового грошового обігу та емісія грошей
Монопольне право центрального банку на емісію банкнот та монет.
Місце готівки в платіжних системах.
Особливості платіжної системи та грошової маси в Україні.
НБУ - емісійний банк. Організація виробництва грошей.
Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Кредитні відносини НБУ з комерційними банками
Тема 2.1. Кредитні відносини НБУ з комерційними банками
Економічна суть кредитних відносин центральних банків з комерційними банками.
Методи рефінансування комерційних банків.
Купівля  цінних  паперів  у  комерційних  банків  із  зобов'язанням  зворотнього
продажу (операція  РЕПО). Закриті  кредитні  аукціони  НБУ. Кредитування
комерційних банків під забезпечення державними цінними паперами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconІ робоча програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” icon  Карамишева Неллі Василівна, доцент кафедри історії філософії
Філософська  методологія  та  евристика.  Робоча  програма  навчальної  дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” icon              навчальна  програма  дисципліни  
...

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconДисципліни кваліфікаційного рівня „бакалавр”  Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки  Дисципліни нормативної частини 
Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 126; на тиждень – 3 год., (л/с); 3,5 кредити. 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconКабінет міністрів україи  національний університет біоресурсів І  природокористування україни
Без  твердих  знань  з  дисципліни  біотехнолог    не  може  бути  допущений  до 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconНавчальна програма дисципліни “філософія” (для бакалаврів) Київ 2006
Філософія”, теми контрольних робіт (рефератів), питання  для самоконтролю, а також список літератури

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Історичний факультет Кафедра історії Центральної та Східної Європи
Навчально-методичний   комплекс   дисципліни   затверджений   на   засіданні   кафедри 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” icon  донецький державний університет  управління 
Дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки. Вибіркові дисципліни. Цикл дисциплін самостійного вибору внз 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconСекція  Інноваційна політика, управління, законодавче регулювання інноваційної  діяльності: досвід та сучасна практика   10 
Секція  Інноваційна політика, управління, законодавче регулювання інноваційної 

Робоча програма навчальної дисципліни Національний банк і грошово-кредитна політика” зі спеціальності 050104 “Фінанси” iconСтруктура спеціальності 070900 –  
України,  в  науково-дослідних  інститутах  і  організаціях  Міністерства  охорони 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи